წარჩ?ნებულ? მოსწავლეებ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

წარჩ?ნებულ? მოსწავლეებ?

2015 სასწავლო წლ?ს შედეგებ?

V – 1 კლას? (დამრ?გებელ? მაგდა ქარსელაძე)

1. ნარ?ნდოშვ?ლ? ნ?ნო;
2. ჯოჯუა მ?რანდა;
3. გელაშვ?ლ? ნანუკა;
4. ბერ?ძე თამარ?;

V –2 კლაშ? (დამრ?გებელ? ლაშა დოხნაძე)

1. ახობაძე ლ?კა;
2. გ?გაშვ?ლ? ლ?ზ?;
3. ტურაშვ?ლ? მარ?ამ?;
4. ლუტ?ძე მარ?ამ?;
5. ც?რეკ?ძე დათა;
6. კ?კალ?შვ?ლ? ლუკა;

VI–1 კლას? (დამრ?გებელ? ნ?კა მჭედლ?ძე)

1. მელაშვ?ლ? თამაზ?;

VII -1 კლას? (დამრ?გებელ? ც?ურ? ას?ტაშვ?ლ?)

1. ბა?დოშვ?ლ? ოთარ?;
2. ოქროჯანაშვ?ლ? ტატა;
3. გოგ?ჩასვ?ლ? ნ?ნო;
4.გორგაძე საბა;

VII -2 კლას? (დამრ?გებელ? ც?ურ? ას?ტაშვ?ლ?)

1. გელაშვ?ლ? ბექა;
2. მა?სურაძე ელენე;
3. მოურავ?ძე მარ?ამ?;

VIII -2 კლას? (დამრ?გებელ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)

1. შ?ნჯ?კაშვ?ლ? ან?;
2. ბურდ?აშვ?ლ? რატ?;
3. წ?ვ?ლაშვ?ლ? ლუკა;

X - 1 კლას? (დამრ?გებელ? მა?ა შა?აშვ?ლ?)

1. ახალკაც? ელენე;
2. სებ?სკვერაძე ანასტას?ა;
3. მუჯ?რ?შვ?ლ? ზურა;

X -2 კლას? (დამრ?გებელ? ნ?კოლოზ მჭედლ?ძე)

1. გულბან? სალომე;
2. ბეკვერ?ა ანა;
3. დალაქ?შვ?ლ? ლევან?;
4. ტოხ?შვ?ლ? გ?გა;
5. წ?ვ?ლაშვ?ლ? ნ?კოლოზ?;

XI -1 კლას? (დამრგ?ებელ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე)

1. კვარაცხელ?ა ნ?ნო;
2. ჯ?ნჭველაძე ალექსანდრა;
3. მაქს?მოვა მერ?;

XI -2 კლას? (დამრგ?ებელ? თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)

1. სუხ?შვ?ლ? ელენე;
2. ცერცვაძე მა?კო;
3. ფე?ქრ?შვ?ლ? მარ?ამ?;
4. კურტან?ძე ანა;