სკოლა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

სკოლა

სკოლ?ს შესახებშპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნო ერთ-ერთ? პ?რველ? კერძო სკოლაა საქართველოშ?, რომელმაც საგანმანათლებლო საქმ?ანობა 1992 წელს და?წყო. სკოლ?ს დამფუძნებელ? და დ?რექტორ?ა საქართველ?ს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს სრულ? პროფესორ?, ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორ?, ქალბატონ? ლამარა ქოქ?აურ?.

სკოლას აქვს ეროვნულ? სასწავლო გეგმ?ს შესაბამ?ს? ზოგადსაგანმანათლებლო საქმ?ანობ?სათვ?ს საჭ?რო სასკოლო სასწავლო გეგმა, სათანადო მატერ?ალურ? და ადამ?ანურ? რესურს?. სკოლას აქვს სპორტულ? დარბაზ? და მოედან?, ქ?მ??ს, ფ?ზ?კ?ს და ბ?ოლოგ??ს კაბ?ნეტ-ლაბორატორ?ებ?, თვალსაჩ?ნოებებ?, ბ?ბლ?ოთეკა მდ?დარ? ფონდ?თ და სამკ?თხველო დარბაზ?თ, კომპ?უტერულ? კლას-ლაბორატორ?ებ?, ამასთან, ყველა საკლასო ოთახ? აღჭურვ?ლ?ა ?ნტერნეტშ? ჩართულ? კომპ?უტერ?თ გაკვეთ?ლზე გამოსაყენებლად. სკოლაშ? საგანმანათლებლო პროცესს ახორც?ელებენ კვალ?ფ?ც?ურ? და მაღალ? პროფეს?ონალ?ზმ?ს მქონე მასწავლებლებ?. სკოლაშ? არ?ს დაცულობ?ს, კეთ?ლგანწყობ?ს, ურთ?ერთპატ?ვ?სცემ?სა და თანამშრომლობ?ს ატმოსფერო, რაც ხელს უწყობს სასკოლო საზოგადოებ?ს თ?თოეულ? წევრ?ს შესაძლებლობათა მაქს?მუმ?ს გამოვლენას, პასუხ?სმგებლობ?ს გადანაწ?ლებას.

სკოლაშ? ?ნგლ?სურ? ენ?ს შესწავლა პ?რველ? კლას?დან ?წყება. ?გ? ყოველდღ?ურ? სავალდებულო საგან?ა კვ?რაშ? 5 საათ?ან? დატვ?რთვ?თ. მესამე კლას?დან მოსწავლეებ? რუსულ? ენ?ს დაუფლებას ?წყებენ, ხოლო მეხუთე კლას?დან – გერმანულ? ენ?ს. უცხო ენებ?ს შესასწავლად გამოყენებულ?ა ენებ?ს შესწავლ?ს თანამედროვე მეთოდებ?, თვალსაჩ?ნოებან?, ტექნ?კურ? საშუალებებ?, მოსასმენ? აპარატურა, აუდ?ო და cd დ?სკებ?, დ?აფ?ლმებ? და ა.შ.

სკოლ?ს მოსწავლეებ? მონაწ?ლეობენ შ?და სასკოლო და ეროვნულ საგნობრ?ვ ოლ?მპ?ადებშ?. ს?სტემატ?ურად ტარდება კლასგარეშე ღონ?სძ?ებებ?: ექსკურს?ებ?, კონკურსებ?, ვ?ქტორ?ნებ? და სხვა, რომლებ?ც მ?ზნად ?სხავს მოსწავლეთა სააზროვნო და შემოქმედებ?თ? უნარებ?ს განვ?თარებას.

სკოლაშ? ფუნქც?ონ?რებს ქართულ? და თანამედროვე ცეკვ?ს, მუს?კ?ს, ჭადრაკ?ს, კალათბურთ?ს და რაგბ?ს წრეებ?.

მოსწავლეებ?ს და პერსონალ?ს უსაფრთხოებ?ს უზრუნველსაყოფად დაწესებულებაშ? შექმნ?ლ?ა სტრუქტურულ? ერთეულ? - დაცვ?სა და უსაფრთხოებ?ს სამსახურ?. ამასთან, 2011 წლ?ს 1 აპრ?ლ?დან სკოლას აქვს დადებულ? მომსახურებ?ს ხელშეკრულება საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს სს?პ მანდატურ?ს სამსახურთან; მანდატურ?ს სამსახურ? სკოლაშ? საზოგადოებრ?ვ? წესრ?გ?ს დაცვას უზრუნველყოფს ორ? მანდატურ?თ. სკოლაშ? დამონტაჟებულ?ა 6 ვ?დეო თვალ?, რომლ?თაც კონტროლდება სკოლ?ს ძ?რ?თად? პერ?მეტრ? ეზოს ჩათვლ?თ.

სკოლას ჰყავს ფს?ქოლოგ? და ექ?მ? სამედ?ც?ნო დახმარებ?ს აღმოჩენ?ს უზრუნველსაყოფად.

სკოლას აქვს საკუთარ? ბეჭდვ?თ? ორგანო - გაზეთ? “კ?დევაც და?ზრდებ?ან”, რომელშ?ც გარკვეულ? პერ?ოდულობ?თ ქვეყნდება ?ნფორმაც?ა სასკოლო ცხოვრებ?ს შესახებ. ტრანსპორტ?რებ?ს უზრუნველყოფ?ს მ?ზნ?თ სკოლ?ს მოსწავლეებს ემსახურება ავტობუს?.

2011-2012 სასწავლო წლ?დან სასკოლო სასად?ლოშ? ანგარ?შსწორება მოხდება ელექტრონულ? ბარათებ?თ, რომელსაც ,,ტაო პრ?ვატ ბანკ?’’ უსასყ?დლოდ დაუმზადებს მოსწავლეებს. მშობელ? მ?სთვ?ს მ?საღებ გარკვეულ თანხას ბავშვს ბარათზე დაურ?ცხავს, რომელსაც მხოლოდ სასკოლო სასად?ლოშ? გამო?ყენებს.

სკოლაშ? საგანმანათლებლო მომსახურებ?სათვ?ს დადგენ?ლ?ა დაბალ? გადასახად?ს განაკვეთ?. ამასთან, დაწესებულ?ა შეღავათებ? მრავალშვ?ლ?ან? და სოც?ალურად დაუცველ? ოჯახებ?სათვ?ს, ობოლ? ბავშვებ?სათვ?ს.

სკოლას აქვს ადაპტ?რებულ? გარემო სპეც?ალურ? საგანმანათლებლო საჭ?როებებ?ს მქონე მოსწავლეთათვ?ს, სკოლა უზრუნველყოფს მათ? თავ?სუფალ? ორ?ენტაც??სა და გადაადგ?ლებ?ს, აუც?ლებელ? საჭ?როებებ?ს დაკმაყოფ?ლებ?ს და სხვა მომსახურებ?ს გაწევას. მათთვ?ს სკოლა შე?მუშავებს ?ნდ?ვ?დუალურ სასწავლო გეგმას.