შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 6
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?

მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-2 პ?რველ კლასშ? (დამრ?გებელ? ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე და ხელოვნებ?ს მასწავლებელ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?) ჩატარდა თემატურ? ხას?ათ?ს ღ?ა გაკვეთ?ლ? "მხ?არულ? კვერცხებ?". მოსწავლეებმა მოხატეს და დეკორატ?ულად გააფორმეს კვერცხებ?. მოაწყვეს ჯეჯ?ლთან ერთად დეკორატ?ულ? კვერცხებ?ს გამოფენა. გაკვეთ?ლს ესწრებოდა სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა და პედაგოგებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?

მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-2 პ?რველ კლასშ? (დამრ?გებელ? ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე და ხელოვნებ?ს მასწავლებელ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?) ჩატარდა თემატურ? ხას?ათ?ს ღ?ა გაკვეთ?ლ? "მხ?არულ? კვერცხებ?". მოსწავლეებმა მოხატეს და დეკორატ?ულად გააფორმეს კვერცხებ?. მოაწყვეს ჯეჯ?ლთან ერთად დეკორატ?ულ? კვერცხებ?ს გამოფენა. გაკვეთ?ლს ესწრებოდა სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა და პედაგოგებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ პ?რველ და მე-3 კლას?ს მათემატ?კ?ს კონკურსშ? წარატებულ მოსწავლეებს.
ს?გელებ? გადასცეს სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ა. ლომს?ან?ძემ და ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერმა მაკა ჭ?აბერაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ პ?რველ და მე-3 კლას?ს მათემატ?კ?ს კონკურსშ? წარატებულ მოსწავლეებს.
ს?გელებ? გადასცეს სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ა. ლომს?ან?ძემ და ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერმა მაკა ჭ?აბერაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე და წარმატებულ პ?რველ? მესამე კლას?ს მოსწავლეებს.
ს?გელ? გადასცა დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე და წარმატებულ პ?რველ? მესამე კლას?ს მოსწავლეებს.
ს?გელ? გადასცა დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ

კატეგორია: ???????, ????????????

 


3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“

3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“
14 აპრ?ლს, დაწყებ?თ? საფეხურ?ს პედაგოგმა, ეკატერ?ნე ბრელ?ძემ, 3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ქართულ? ენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღ?ა გაკვეთ?ლ?: „ენა დედაა ერ?სა“.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს ნამუშევრებ? პროექტებ?ს სახ?თ, ჩატარდა საუბრებ? ქართულ? ენ?ს ?სტორ?აზე. მონაწ?ლეებმა ცნობ?ლ? პოეტებ?ს ლექსებ? წა?კ?თხეს. მო?სმ?ნეს ფონოგრამა „ო, ენავ ჩემო“ ავტორ?ს შესრულებ?თ. გაკვეთ?ლმა დ?დ? შთაბეჭდ?ლება მოახდ?ნა მოსწავლეებზე.
ღ?ა გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ დაწყებ?თ? კათედრ?ს წევრებ?, სკოლ?ს თანამშრომლებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“

3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“
14 აპრ?ლს, დაწყებ?თ? საფეხურ?ს პედაგოგმა, ეკატერ?ნე ბრელ?ძემ, 3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ქართულ? ენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღ?ა გაკვეთ?ლ?: „ენა დედაა ერ?სა“.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს ნამუშევრებ? პროექტებ?ს სახ?თ, ჩატარდა საუბრებ? ქართულ? ენ?ს ?სტორ?აზე. მონაწ?ლეებმა ცნობ?ლ? პოეტებ?ს ლექსებ? წა?კ?თხეს. მო?სმ?ნეს ფონოგრამა „ო, ენავ ჩემო“ ავტორ?ს შესრულებ?თ. გაკვეთ?ლმა დ?დ? შთაბეჭდ?ლება მოახდ?ნა მოსწავლეებზე.
ღ?ა გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ დაწყებ?თ? კათედრ?ს წევრებ?, სკოლ?ს თანამშრომლებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?

სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?
16-17 აპრ?ლს, შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?“ ჩატარდა ერთჯერად? ორდღ?ან? ტრე?ნ?ნგ?. სკოლ?ს მასწავლებელთათვ?ს ჩატარდა შემდეგ? სატრენ?ნგო მომსახურება შემდეგ საკ?თხებზე:
• განმავ?თარებელ? შეფასებ?ს განხორც?ელებ?ს სტრატეგ?ებ? დაწყებ?თ, საბაზო და საშუალო საფეხურზე;
• მშობელთა ?ნფორმ?რებ?ს მ?დგომებ?;
• შემაჯამებელ? დავალებებ?ს დაგეგმვა, განხორც?ელება, ანალ?ზ?;
ტრენ?გ? ჩაატარდა განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს ხარ?სხ?ს მართვ?ს და მასწავლებელთა სახლ?ს ექსპერტმა, ქალბატონმა ნელ? ნასყ?დაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?

სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?
16-17 აპრ?ლს, შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?“ ჩატარდა ერთჯერად? ორდღ?ან? ტრე?ნ?ნგ?. სკოლ?ს მასწავლებელთათვ?ს ჩატარდა შემდეგ? სატრენ?ნგო მომსახურება შემდეგ საკ?თხებზე:
• განმავ?თარებელ? შეფასებ?ს განხორც?ელებ?ს სტრატეგ?ებ? დაწყებ?თ, საბაზო და საშუალო საფეხურზე;
• მშობელთა ?ნფორმ?რებ?ს მ?დგომებ?;
• შემაჯამებელ? დავალებებ?ს დაგეგმვა, განხორც?ელება, ანალ?ზ?;
ტრენ?გ? ჩაატარდა განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს ხარ?სხ?ს მართვ?ს და მასწავლებელთა სახლ?ს ექსპერტმა, ქალბატონმა ნელ? ნასყ?დაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო

ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო
15 აპრ?ლს ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო. ღონ?სძ?ება ატარებდა შემეცნებ?თ ხას?ათს. ამ ღონ?სძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს მე-7 პ?რველმა და მე-7 მეორე კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს (ნ. შონ?ა და ც. ას?ტაშვ?ლ?) ხელმძღვანელობ?თ.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს შექსპ?რ?ს ბ?ოგრაფ?ა და მ?ს? შემოქმედება. ღონ?სძ?ებას დაესწრო კათედრ?ს გამგე ქეთევან გოგოლაძე, სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა, პედაგოგებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?. სულ ბოლოს კ? გა?მართა ალა-ფურშეტ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო

ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო
15 აპრ?ლს ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო. ღონ?სძ?ება ატარებდა შემეცნებ?თ ხას?ათს. ამ ღონ?სძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს მე-7 პ?რველმა და მე-7 მეორე კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს (ნ. შონ?ა და ც. ას?ტაშვ?ლ?) ხელმძღვანელობ?თ.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს შექსპ?რ?ს ბ?ოგრაფ?ა და მ?ს? შემოქმედება. ღონ?სძ?ებას დაესწრო კათედრ?ს გამგე ქეთევან გოგოლაძე, სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა, პედაგოგებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?. სულ ბოლოს კ? გა?მართა ალა-ფურშეტ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“

„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“
2016 წლ?ს 14 აპრ?ლს მე-3 მეორე კლსშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? ქართულ ენაშ?. თემა: „ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“.
მოსწავლეებმა ?საუბრეს ს?ტყვა „ქართულ?“-ს წარმომადგენლობაზე, წარმოაჩ?ნეს პროექტებ? საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებზე და ?საუბრეს ამ პროექტ?ს ?რგვლ?ვ.
გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ მშობლებ?, მასწავლებლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“

„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“
2016 წლ?ს 14 აპრ?ლს მე-3 მეორე კლსშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? ქართულ ენაშ?. თემა: „ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“.
მოსწავლეებმა ?საუბრეს ს?ტყვა „ქართულ?“-ს წარმომადგენლობაზე, წარმოაჩ?ნეს პროექტებ? საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებზე და ?საუბრეს ამ პროექტ?ს ?რგვლ?ვ.
გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ მშობლებ?, მასწავლებლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


14 აპრ?ლ? - "დედაენ?ს" დღე

დღეს, 14 აპრ?ლს დაწყებ?თ კლასებშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლებ?, რომლებ?ც მ?ეძღვნა "დედაენ?ს" დღეს.
მასწავლებლებმა - ეკა ბრელ?ძემ, ლ?ა ჭავჭავაძემ, ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ, ეკა კვაჭაძემ, ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლმა, ქეთ? მაჩ?ტ?ძემ, ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლმა სა?ნტერესო საუბრებ? ჩაატარეს თ?თოეულ კლასშ?. მომზადდა პროექტებ?.

კატეგორია: ????????????

 


სკოლა "ნ?ნო"-ს ,,?ნოვაც?ებ?ს კლუბ?’’

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა ნ?ნოშ? შე?ქმნა ,,?ნოვაც?ებ?ს კლუბ?’’.
კლუბ?ს მ?ზან?ა თანამედროვე ?ნოვაც?ურ ტექნოლოგ?ებშ? მუშაობა, ახალ? ?დეებ?ს შემუშავება და ურთ?ერთგაზ?არება.
კლუბ?ს პრეზ?დენტად არჩეულ?ა: ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ? X კლას?
ვ?ცეპრეზ?დენტებ?: დავ?თ მნათობ?შვ?ლ? და დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?.

საბა ღურძკა?ა ____ ერ?კ ლაზრ?შვ?ლ?
ნ?კა ქართლელ?შვ?ლ? ____ ლექსო გუგ?აშვ?ლ?
ალ? მამედოვ? ____ გ?ორგ? სტეფან?შვ?ლ?
საბა გ?ოეგაძე ____ თაჰა აბად?
?ვანე სამადაშვ?ლ? ____ დენ? ლოლაძე
გუგა გულბან? ____ თემო მჭედლ?შვ?ლ?
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ? ____ ნ?კა ტანანაევ?
რატ? ნაკან? ____ ლუკა წაქაძე
დავ?თ მნათობ?შვ?ლ? ____ ლუკა კ?კალ?შვ?ლ?
ზუკა მუჯ?რ?შვ?ლ? ____ გელაშვ?ლ? ბექა
დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?

კატეგორია: ????????????, ??????

 


სკოლა "ნ?ნო"-ს ,,?ნოვაც?ებ?ს კლუბ?’’

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა ნ?ნოშ? შე?ქმნა ,,?ნოვაც?ებ?ს კლუბ?’’.
კლუბ?ს მ?ზან?ა თანამედროვე ?ნოვაც?ურ ტექნოლოგ?ებშ? მუშაობა, ახალ? ?დეებ?ს შემუშავება და ურთ?ერთგაზ?არება.
კლუბ?ს პრეზ?დენტად არჩეულ?ა: ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ? X კლას?
ვ?ცეპრეზ?დენტებ?: დავ?თ მნათობ?შვ?ლ? და დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?.

საბა ღურძკა?ა ____ ერ?კ ლაზრ?შვ?ლ?
ნ?კა ქართლელ?შვ?ლ? ____ ლექსო გუგ?აშვ?ლ?
ალ? მამედოვ? ____ გ?ორგ? სტეფან?შვ?ლ?
საბა გ?ოეგაძე ____ თაჰა აბად?
?ვანე სამადაშვ?ლ? ____ დენ? ლოლაძე
გუგა გულბან? ____ თემო მჭედლ?შვ?ლ?
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ? ____ ნ?კა ტანანაევ?
რატ? ნაკან? ____ ლუკა წაქაძე
დავ?თ მნათობ?შვ?ლ? ____ ლუკა კ?კალ?შვ?ლ?
ზუკა მუჯ?რ?შვ?ლ? ____ გელაშვ?ლ? ბექა
დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?

სკლა ნ?ნოს მოსწავლეებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?

სკლა ნ?ნოს მოსწავლეებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?

კატეგორია: ?????????

 


,,მკ?თხველთა თეატრ?"

სკოლა ,,ნ?ნოშ?" სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნ?ნო ხმალაძემ პ?რველ კლასშ? კლას?ს დამრ?გებელთან, ეკა კვაჭაძესთან ერთად მოაწყო ღონ?სძ?ება - ,,მკ?თხველთა თეატრ?". ამ ღონ?სძ?ებ?ს მ?ზან? ?ყო ბავშვებს გაეაზრებ?ნათ წაკ?თხულ?, დაუფლებოდნენ კ?თხვ?ს ჩვევას და ტექნ?კას. მკ?თხველებ? ახმოვანებდნენ სხვადასხვა პერსონაჟებს მოთხრობებ?დან.ბოლოს ბავშვებმა ნახეს ან?მაც?ურ? ფ?ლმ? ,,ბომბორა".

,,მკ?თხველთა თეატრ?"

კატეგორია: ????????????