შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 5
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო გამოცდებ?
სკოლ?ს დ?რექც?ამ აქტ?ურ? მზადება და?წყო საატესტატო გამოცდებ?ს მაღალ დონეზე ჩატარებ?სათვ?ს. სკოლაშ? და?ნ?შნა დამატებ?თ? კონსულტაც?ებ? ქართულ ენასა და ლ?ტერატურაშ?, მათემატ?კაშ?, უცხო ენასა და ?სტორ?აშ?. ასევე XI კლასელებ?სათვ?ს _ ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, ბ?ოლოგ?ასა და გეოგრაფ?აშ?.
საბოლოო მომზადება და შემოწმება ჩაუტარდა საატესტატო გამოცდებ?სათვ?ს განკუთვნ?ლ კომპ?უტერულ კლასს;
XII კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?ს პასუხ?სმგებელ პ?რად და?ნ?შნა ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებელ?, ქალბატონ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?.

კატეგორია: ????????????

 


ლაბორატორ?ებ?

ლაბორატორ?ებ?
ჩვენმა სკოლამ ფ?ზ?კ?ს, ქ?მ??სა და ბ?ოლოგ??ს ლაბორატორ?ებ?ს ჩამონათვალ?ს შესავსებად, ფ?რმას გადაურ?ცხა ?ნვო?ს?თ გათვალ?სწ?ნებულ? თანხებ?. ლაბორატორ?ებ?ს შევსება მომწოდდებლ?ს განცხადებ?თ უახლოეს მომავალშ? განხორც?ელდება.

კატეგორია: ????????????

 


სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება

სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება
მატერ?ალურ? რესურსებ?ს გაუმჯობესებ?ს მ?ზნ? შე?ძ?ნა 10 ლეპტოპ?, რაც მასწავლებლებს დაეხმარებასაგაკვე?ლო პროცესშ? ახალ? მასალ?ს ახსნასა და ?ნოვაც?ურ? გაკვე?ლებ?ს ჩატარებაშ?.

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ებ?

ექსკურს?ებ?
სკოლაშ? და?წყო საგაზაფხულო ექსკურს?ებ?, ტურ?სტულ? ლაშქრობებ?. მოსწავლეებმა უკვე მო?ნახულეს: საგურამო, მცხეთა, ქვათახევ?, ს?ღნაღ?. ამჟამად სკოლა ემზადება სვანეთშ?,უშგულს გასამგზავრებლად. უფროსკლასელებს ასევე განზრახულ? აქვთ მო?ნახულონ: ვარძ?ა, გელათ?, თუშეთ? და ა.შ

კატეგორია: ????????????

 


სამუშაო ჯგუფ?ს შექმნ?ს შესახებ

სამუშაო ჯგუფ?ს შექმნ?ს შესახებ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს სტატუს?ს მოპოვებ?სა და ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველყოფ?ს მ?ზნ?თ,
ვბრძანებ:
1. შე?ქმნას სამუშაო ჯგუფ? შემდეგ? შემადგენლობ?თ:
1.1. ლამარა ქოქ?აურ? - ჯგუფ?ს უფროს?;
1.2. ნათ?ა ქაჯა?ა - ?ურ?სტ?;
1.3. ლაშა მკურნალ?ძე - კონსულტანტ?;
1.4. ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე - დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე;
1.5. მაკა ჭ?აბერაშვ?ლ? - ხარ?სხ?ს უზრუნველყოფ?ს მენეჯერ?;
1.6. ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.7. ლაშა დოხნაძე - კათედრ?ს გამგე;
1.8. თამარ დარჯან?ა - კათედრ?ს გამგე;
1.9. ქეთევან? გოგოლაძე-ღ?რს?აშვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.10. ეკა ბრელ?ძე - კათედრ?ს გამგე;
1.11. ნათ?ა ჩოდრ?შვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.12. მანანა კვაჭაძე - საქმ?ს მწარმოებელ?;
1.13. ეკატერ?ნე მგალობლ?შვ?ლ? - ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს მენეჯერ?;
2. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფს დაევალოს განახორც?ელოს საჭ?რო მოსამზადებელ? სამუშაოებ? ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულ?ს ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად;
3. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფმა სს?პ - განათლებ?ს ხარ?სხ?ს განვ?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრთან საავტორ?ზაც?ო განაცხად?ს წარდგენამდე აწარმოოს კონსულტაც?ებ? ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად;
4. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფმა უზრუნველყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს სტატუს?ს მაძ?ებლ?ს თვ?თშეფასებ?ს კ?თხვარ?ს შემუშავება 2016 წლ?ს 17 მა?სამდე;
5. სამუშაო ჯგუფმა ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ? სამუშაო დაასრულოს 2016 წლ?ს 30 მა?სამდე;
6. ამ ბრძანებ?ს შესრულებაზე კონტროლს განვახორც?ელებ პ?რადად;
7. ბრძანება ძალაშ?ა ხელმოწერ?სთანავე.

ლამარა ქოქ?აურ?
დ?რექტორ?

კატეგორია: ????????????

 


ბრძანება სწავლ?ს დასრულებ?ს შესახებ

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნოს” 2015-2016 სასწავლო წლ?ს დასრულებ?ს შესახებ

,,ზოგად? განათლებ?ს შესახებ" საქართველოს კანონ?ს 43-ემუხლ?ს მე-2 პუნქტ?სა და საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს მ?ნ?სტრ?ს 2014 წლ?ს 15 ?ვლ?ს?ს ბრძანება N88/ნ 1-ლ? პუნქტ?სა და მე-3 პუნქტ?ს თანახმად:

ვბრძანებ:
1. შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ 2015-2016 სასწავლო წლ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? სასწავლო პროცეს? დასრულდეს:
1.1 პ?რველ და მეთორმეტე კლასებშ? 20 მა?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ;
1.2 მე-2 - მე-11 კლასებშ? 10 ?ვნ?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ ;
1.3 13 კლასშ? სასწავლო წელ? დასრულდეს 24 ?ვნ?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ;
1.4 წლ?ურ? გამოცდებ? ჩატარდეს 5-10 კლასებშ? 13 ?ვნ?ს?დან 17 ?ვნ?ს?ს ჩათვლ?თ;
2. დაევალოს სკოლ?ს საქმ?სმწარმოებელს ამ ბრძანებ?ს შესაბამ?ს? ღონ?სძ?ებებ?ს გატარება კანონმდებლობ?თ დადგენ?ლ? წეს?თ;
3. ბრძანება ძალაშ? შედ?ს ხელმოწერ?სთანავე;
4. ბრძანება შე?ძლება გასაჩ?ვრდეს გაცნობ?დან ერთ? თვ?ს ვადაშ? თბ?ლ?ს?ს საქალაქო სასამართლოშ? (მ?ს:დ. აღმაშენებლ?ს ხე?ვან? მე-12 კმ., N6).

საფუძველ?: პედსბჭოს ოქმ? N5
სკოლ?ს დ?რექტორ?, პროფესორ? ლ.ქოქ?აურ?

კატეგორია: ????????????

 


ცეკვ?ს ფესტ?ვალ? "ცეკვა მთაშ?"

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს ცეკვ?ს ანსამბლ? "არ?ლ?" ?მყოფებოდა ცეკვ?ს ფესტ?ვალზე ჟ?ნვალშ? "ცეკვა მთაშ?". ცეკვ?ს მასწავლებლმა რობერტ ღონღაძემ ფესტ?ვალ?ს შემდეგ ბავშვებ? წა?ყვანა ექსკურს?აზე ანანურშ?.

ცეკვ?ს ფესტ?ვალ? "ცეკვა მთაშ?"

კატეგორია: ????????????

 


"?ნოვატორთა კლუბ?"

ჩვენ? სკოლ?ს "?ნოვატორთა კლუბ?ს" მორ?გ? შეხვედრა გა?მართა. გადაწყდა, სტუმრად ეწვ?ონ ნორჩ მეცნ?ერთა და გამომგონებელთა ცენტრს, აგრეთვე რობოტექნ?კ?ს და ელექტრონ?კ?ს აკადემ?ას.

კატეგორია: ???????

 


25 მა?სს სკოლაშ? გა?მართება ღ?ა კარ?ს დღე

ჩვენს სკოლაშ? 2017/2017 სასწავლო წელს მ?საღებ პ?რველკლასელთა და ყველა სხვა კლასშ? შემოსვლ?ს მსურველთათვ?ს ღ?ა კარ?ს დღე მოეწყობა 25 მა?სს, ოთხშაბათს 11 და 17 საათებზე. გთხოვთ მობრძანდეთ!

კატეგორია: ???????

 


"ჩემ? საქართველო"

"ჩემ? საქართველო"

პ?რველ მესამე კლასშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება "ჩემ? საქართველო". ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა კლას?ს დამრ?გებელ? ეკატერ?ნე კვაჭაძე

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ღ?ა კარ?ს დღე

ღ?ა კარ?ს დღე
20 მა?სს მოეწყობა ღ?ა კარ?ს დღე 2015/2016 სასწავლო წლ?ს მ?საღებ? პ?რველკლასელებ?სა და ჩვენს სკოლაშ? შემოსვლ?ს სხვა მსურველთათვ?ს.

კატეგორია: ????????????

 


"დ?კენს? და ლონდონ?"

"დ?კენს? და ლონდონ?"

მე-8 მეორე კლასშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება "დ?კენს? და ლონდონ?" ?ნგლ?სელ? მწერლ?ს ბ?ოგრაფ?ასა და ნაწარმოებთან ერთად წარმოდგენ?ლ? ?ყო ?სეთ? ნახატებ?, ფოტოებ?, რომლებზეც დ?კენს?ს დრო?ნდელ? ლონდონ?ა ასახულ?. პროექტშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს: ლუკა არუთ?ნოვ?, ლუკა ბენდელ?ან?, რატ? ბერდ?აშვ?ლ?, ან? შ?ნჯ?კაშვ?ლ?, ქრ?სტ?ნე ქურცაძე, ნა?კო გულბან?, ანანო თენე?შვ?ლ?, ან? ჭურღულ?ა, ნ?ნო ბერულავა, ნ?ნო ქვლ?ვ?ძე, გ?ორგ? დალაქ?შვ?ლ?, მარ?ამ ჯაგაშვ?ლმა. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა კლას?ს დამრ?გებელ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენს მეცნ?ერ დ?რექტორს, ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ საერთაშორ?სო აღ?არებას

საერთაშორ?სო ?ნფაქტფაქტორ?ს მქონე ჟურნალშ? და?ბეჭდა ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორ?ს, პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?ს სამეცნ?ერო სტატ?ა - "New Vision of Investment Genesis".
ჩვენს მეცნ?ერ დ?რექტორს, ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ საერთაშორ?სო აღ?არებას და ვუსურვებთ დ?დ წ?ნსვლას!
NEW VISION OF INVESTMENT GENESIS
ჩვენს მეცნ?ერ დ?რექტორს, ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ საერთაშორ?სო აღ?არებას

კატეგორია: ????????????

 


მოდებ?ს ჩვენება

სამოდელო სააგენტო „Feshion Studio” ჩვენს სკოლაშ? ჩაატარა მოდებ?ს ჩვენება. თავდაპ?რველად სკოლაშ? შე?რჩა საუკეთესო მოდელებ?, შემდეგ კ? შერჩეულმა მოდელებმა წ?ნასწარ გა?არეს რეპეტ?ც?ებ? და შე?სწავლეს პოდ?უმზე ს?არულ?ს უნარ-ჩვევებ?. 25 აპრ?ლს კ? მოდელებმა და სააგენტოს წარმომადგენელმა ნათ?ა ტაბლ?აშვ?ლმა მოსწავლეებს მასწავლებლებს და მშობლებს წარმოუდგ?ნეს მშვენ?ერ? საგაზაფხულო მოდებ?ს ჩვენება. ბოლოს კ? მოსწავლეებს გადაეცათ ს?გელებ?.

მოდებ?ს ჩვენება
მოდებ?ს ჩვენება
მოდებ?ს ჩვენება

კატეგორია: ???????, ????????????

 


აღდგომ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულ?

აღდგომ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულ?

გ?ლოცავთ აღდგომ?ს ბრწყ?ნვალე დღესასწაულს!
ქრ?სტე აღსდგა!
ჭეშმარ?ტად აღსდგა!

კატეგორია: ???????, ????????????

 


?ნოვატორთა კლუბ?

?ნოვატორთა კლუბ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოშ? შე?ქმნა და ფუნქც?ონ?რება და?წყო ?ნოვატორთა კლუბმა:

პ?რველ? სხდომა ჩატარდა 2016 წლ?ს 5 აპრ?ლს. სე?ქმნა საორგან?ზაც?ო კომ?ტეტ?, შემდეგ? შემადგენლობ?თ:

დავ?თ მნათობლ?შვ?ლ?;
ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ?;
ელენე ახალკაც?;
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ?;
დათო მუხ?გულაშვ?ლ?;
ოთარ ბა?დოშვ?ლ?
კლუბ?ს პრეზ?დენტად არჩეულ? ?ქნა ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ?. ვ?ცეპრეზ?დენტად დავ?თ მნათობ?შვ?ლ?. პასუხ?სმგებელ მდ?ვნად არჩეულ ?ქნა მარ?ამ ცაგარე?შვ?ლ?.
სკოლ?ს ხელმძღვანელობას ეთხოვა დაეხმაროს და მუშაობ?ს სათანადო პ?რობებ? შეუქმნას კლუბ?ს მუშაობ?სთვ?ს.

კლუბ?ს წევრებ?:

რატ? ნაკან?;
ნ?კა ქართლელ?შვ?ლ?;
ალ? მამედოვ?;
საბა გორგაძე ;
?ვანე სამადაშვ?ლ?;
გუგა გულბან?;
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ?;
დავ?თ მნათობ?შვ?ლ?;
ზუკა მუჯ?რ?შვ?ლ?;
დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?;
ერ?კ ლაზრ?შვ?ლ?;
ლექსო გუგ?აშვ?ლ?;
გ?ორგ? სტეფან?შვ?ლ?;
ზუკა ს?ამაშვ?ლ?;
ელენე ახალკაც?;
რომან კვაჭაძე;
ნ?კალა მ?ქელაძე;
მარ?ამ ცაგარე?შვ?ლ?;
ანა კურტან?ძე;
ელენე ცუხ?შვ?ლ?;
ბექა გელაშვ?ლ?;
დებორა წ?კლაურ?;
ოთარ? ბა?დოშვ?ლ?;
ფ?დან შარ?ფოვა;
დენ?ს ნათ?ძე;
ბექა კოპაძე;
ბექა ჩორგოლ?ან?;

კატეგორია: ???????, ????????????

 


"თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"

"თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"

ჩვენს სკოლასა და ეკონომ?კ?ს პoლ?ტ?კ?ს ექსპერტთა ცენტრს შორ?ს გაფორმდა თანმშრომლობ?ს მემორანდუმ?. 20 აპრ?ლს სკოლას უკვე ესტუმრა ცენტრ?ს პრეზ?დენტ?, ეკონომ?კ?ს დოქტორ?, ბატონ? ?რაკლ? მაკალათ?ა, ვ?ცეპრეზ?დენტ? ბატონ? ვეფხვ?ა გ?ორგაძე, ამავე ფონდ?ს დამფუძნებელ? ეკონომ?კ?ს დოქტორ? ბატონ? მათე გალდავა. მათ სკოლ?ს მე-9, მე-10, მე-11 კლას?ს მოსწავლეებთან ჩაატარეს საჯარო ლექც?ა თემაზე - "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება".
მოსწავლეებმა აქტ?ურ? ჩართულობა გამო?ჩ?ნეს და კ?თხვა-პასუხ?ს რეჟ?მშ? დ?დ? და?ნტერესება გამოხატეს ლექც??ს ძ?რ?თად? საკ?თხებ?სადმ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


"ვ?ს უყვარს მათემატ?კა"

აპრ?ლ?ს თვე ჩვენს საკოლაშ? სრულად დაეთმო მ?ნ? ოლ?მპ?ადას მათემატ?კაშ?, დევ?ზ?თ - "ვ?ს უყვარს მათემატ?კა". ოლ?მპ?ადას ხელმძღვანელობა გაუწ?ა მათემატ?კ?ს კათედრ?ს გამგე, ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ. წერებ? ჩატარდა ტესტურ? ფორმატ?თ. ვ?ნა?დან ოლ?მპ?ად?ს ძ?რ?თად? მ?ზან? ?ყო სკოლ?ს მოსწავლეებს შორ?ს მათემატ?კ?ს დ?სც?პლ?ნ?სადმ? დამოკ?დებულებ?ს ამაღლება, დაწყებ?თ? კლასებ?ს ყველა მოსწავლეს გადაეცა ს?გელებ?. ყველაზე მაღალ? ქულებ?ს მოსწავლეებს, რომლებმაც და?კავეს პ?რველ? სამ? ადგ?ლ?, გადაეცათ ფას?ან? საჩუქრებ?.

კატეგორია: ????????????

 


დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?

14 - 20 აპრ?ლ?ს ჩათვლ?თ სკოლაშ? ჩატარდა დედაენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?. მოსაწავლეებ? ეწვ?ვნენ დედა ენ?ს ძეგლს, ექსკურს?აზე ?ყვნენ საგურამოსა და ვარ?ანშ?. დაწყებ?თ? კლასებ?ს მსაწავლებლებმა ეკა ბრელ?ძემ, ლ?ა ჭავჭავაძემ, ეკა კვაჭაძემ და ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ ერთობლ?ვად სკოლ?ს დარბაზშ? ჩაატარეს დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ლ?ტერატურულ-მხატვრულ? მ?ნ? წარმოდეგნებ?.
დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ფოტო კოლაჟ? და ვ?დეო მასალა განთავსებულ?ა სკოლ?ს ვებგვერდზე.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ლექც?ა თემაზე "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"


ჩვენს სკოლასა და ეკონომ?კ?ს პლ?ტ?კ?ს ექსპერტთა ცენტრს შორ?ს გაფორმდა თანმშრომლობ?ს მემორანდუმ?. 20 აპრ?ლს სკოლას უკვე ესტუმრა ცენტრ?ს პრეზ?დენტ?, ეკონომ?კ?ს დოქტორ?, ბატონ? ?რაკლ? მაკალათ?ა, ვ?ცეპრეზ?დენტ? ბატონ? ვეფხვ?ა გ?ორგაძე, ამავე ფონდ?ს დამფუძნებელ? ეკონომ?კ?ს დოქტორ? ბატონ? მათე გალდავა. მათ სკოლ?ს მე-9, მე-10, მე-11 კლას?ს მოსწავლეებთან ჩაატარეს საჯარო ლექც?ა თემაზე - "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება".
მოსწავლეებმა აქტ?ურ? ჩართულობა გამო?ჩ?ნეს და კ?თხვა-პასუხ?ს რეჟ?მშ? დ?დ? და?ნტერესება გამოხატეს ლექც??ს ძ?რ?თად? საკ?თხებ?სადმ?.

კატეგორია: ---