შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 4
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო გამოცდებ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? „ნ?ნო“ წარმატებ?თ ჩატარდა მე-11 კლასელებ?ს საატესტატო გამოცდებ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა განსაკუთრებულ მადლობას უხდ?ს ქალბატონებს სალომე ბ?წაძეს, ნატო ქავთარაძეს, ნათ?ა ჯანდაგაშვ?ლს, თამ?ლა თამაზაშვ?ლს და თამუნა დარჯან?ას გაწეულ? უდ?დეს? შრომ?სთვ?სა და მოსწავლეებ?ს საუკეთესო აკადემ?ურ? შედეგებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ????????????

 


წლ?ურ? გამოცდებ?

წლ?ურ? გამოცდებ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? „ნ?ნო“ დამთავრდა წლ?ურ? გამოცდებ? IX-X კლასებშ?. მონ?ტორ?ნგ?ს ჯგუფ?,სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლ?ს ბატონ? ა ლომს?ან?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მუშაობენ შედეგებ?ს შეჯამებაზე.

კატეგორია: ---

 


მშობელთა კრებებ?

მშობელთა კრებებ? სასწავლო წელ? დასასრულს მ?უახლოვდა და თ?თქმ?ს ყველა კლასშ? ტარდება მშობელთა კრებებ? .
დაწყებ?თ? კლას?ს თ?თქმ?ს ყველა მასწავლებელმა: ეკა კვაჭაძემ, ეკა ბრელ?ძემ, ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ და ლ?ა ჭავჭავაძემ უკვე მა?ს?ს დასაწყ?სშ? ჩაატარეს მშობელთა და მასწავლებელთა საერთო შეკრებებ?, გაანალ?ზდა გაწეულ? მუშაობა, დაწყებ?თ? კლასებ?ს თ?თოეულ მოსწავლეზე და?წერა ?ნდ?ვ?დუალურ? დახას?ათებებ?, და?გეგმა ყოველ კლასშ? საზაფხულო ღონ?სძ?ებებ?, ექსკურს?ებ? და ა.შ...

კატეგორია: ????????????

 


სას?ამოვნო ს?ახლე სკოლაშ?!

სას?ამოვნო ს?ახლე სკოლაშ?!
ჩვენ? სკოლა ავტორ?ზაც??ს მაძ?ებლად ?ქნა ცნობ?ლ? სს?პ - განათლებ?ს ხარ?სხ?ს განვ?თარებ?ს ეროვნულ? ცენტრ?ს მ?ერ.
სკოლ?ს დ?რექც?ა მადლობას უცხადებს ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად შექმნ?ლ სამუშაო ჯგუფს, სასკოლო საზოგადოებას ავტორ?ზაც??ს პროცესშ? ჩართულობ?სა და შესრულებულ? სამუშაოსათვ?ს!

კატეგორია: ---

 


,,უსაფრთხო სკოლა“

,,უსაფრთხო სკოლა“
,,უსაფრთხო სკოლ?ს“ კონცეფც??ს გათვალ?სწ?ნებ?თ, სკოლ?ს შ?და და გარე პერ?მეტრ?ს კონტროლ?ს მ?ზნ?თ, სკოლაშ? დამატებ?თ დამონტაჟდა სამეთვალყურეო კამერებ?, რაც მანდატურ?ს სამსახურსა და დაცვასა და უსაფრთხოებაზე პასუხ?სმგებელ პერსონალს დაეხმარება მათთვ?ს დაკ?სრებულ? ფუნქც?ებ?ს უკეთ განხორც?ელებაშ?.

კატეგორია: ---

 


მე-11 კლასელებ?ს საყურადღებოდ!

მე-11 კლასელებ?ს საყურადღებოდ!
და?ნ?შნა ყოველდღ?ურ? კონსულტაც?ებ? შემდეგ საატესტატო საგნებშ?: ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, ბ?ოლოგ?ა და გეოგრაფ?ა.
დამატებ?თ? ?ნფორმაც??სთვ?ს გთხოვთ მ?მართოთ მე-11 კლასელთა საატესტატო გამოცდებ?ს პასუხ?სმგებელ პ?რებს ეკატერ?ნე ფოცხვერ?ას და ქეთევან გორგაძეს.

კატეგორია: ---

 


ავტორ?ზებულ?,ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა,,ნ?ნო’’ ENGLISH PRIVATE SCHOOL ,,NINO’’

ავტორ?ზებულ?,ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა,,ნ?ნო’’ ENGLISH PRIVATE SCHOOL ,,NINO’’
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ერთ - ერთ? პ?რველ? კერძო საშუალო სკოლაა საქართველოშ?, რომელმაც ფუნქც?ონ?რება 1992 წელს და?წყო.
სკოლ?ს მ?ს?აა: ?ნტელექტუალურ?, ზნეწმ?ნდა, განათლებულ?, შრომ?სმოყვარე, მაღალ? პასუხ?სმგებლობ?ს მქონე მამულ?შვ?ლებ?ს აღზრდა. სკოლას აქვს უკვე ჩამოყალ?ბებულ? სასწავლო ბაზა, გამორჩეულ?ა საკუთარ? ტრად?ც?ებ?თ და რაც სკოლ?ს მრავალწლ?ან? წარმატებ?ს საფუძველ?ა - დაკომპლექტებულ?ა უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმმ?ს მქონე, სერთ?ფ?ც?რებულ? პედაგოგებ?თ.
ჩვენთან ?ნგლ?სურ? ენ?ს შესწავლა პ?რველ? კლას?დან ?წყება. ?გ? ყოველდღ?ურ? სავალდეულო საგან?ა, გაძლ?ერებულ?, კვ?რაშ? 10 - საათ?ან? დატვ?რთვ?თ. მესამე კლას?დან ბავშვებ? რუსულ? ენ?ს დაუფლებას ?წყებენ, ხოლო მეხუთე კლას?დან - გერმანულ? და ჩ?ნურ? ენებ?სა. სკოლაშ? სწავლება პროფ?ლურ? ხას?ათ?საა, საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს მ?ერ დადგენ?ლ? რვა საატესტატო საგნ?ს (ქართულ? ენა, ?ნგლ?სურ? ენა, მათემატ?კა, ქ?მ?ა, ფ?ზ?კა, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა) გაღრმავებულ?, ყოველდღ?ურ? სწავლებ?თ. სკოლა გარანტ?რებულ ცოდნას აძლევს მოსწავლეებს სახელმწ?ფო ატესტატ?ს მ?საღებად და აბ?ტურ?ენტებს - უმაღლეს სასწავლებლებშ? მ?საღებ? გამოცდებ?ს წარმატებ?თ ჩასაბარებლად. თ?თოეულ ჯგუფშ? 15 – 20 მოსწავლეა. ყველა ჩვენ? სკოლადამთავრებულ? წარმატებ?თ აგრძელებს სწავლას ჩვენ? და საზღვარგარეთ?ს ქვეყნებ?ს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებშ?.
გარდა ამ?ს, სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს TOEFEL- ?სა და SAT- ?ს ტესტებ?ს ჩასაბარებლად. ?ნგლ?სურშ? მაღალ? დონ?ს მოსწავლეებ? ფლობენ B2, UPPer–Intermediate და Advanced Level -ს. ჩვენს სკოლაშ? სწავლობენ უცხო ქვეყნ?ს მოქალაქეებ?: ჩ?ნეთ?დან, აზერბა?ჯან?დან, რუსეთ?დან, ?რან?დან, საბერძნეთ?დან, თურქეთ?დან და ა. შ. მათთვ?ს გახსნ?ლ?ა ქართულ? ენ?ს შემსწავლელ? სპეც?ალურ? ჯგუფებ?.
სკოლაშ? სამსახურ?თ დაკავებულ? მშობლებ?სათვ?ს დ?დ? პოპულარობ?თ სარგებლობს გახანგრძლ?ვებულ? ჯგუფებ? საღამოს 7 საათამდე, სათანადო კვებ?თ. სკოლაშ? ფუნქც?ონ?რებს ქართულ? ცეკვ?ს, მუს?კ?ს, ჭადრაკ?ს, ხატვ?ს, კარატეს, ფეხბურთ?ს სექც?ებ?.
სკოლაშ? საღვთო სჯულს ასწავლ?ს მამა პანტელე?მონ წულაძე.
სკოლას ჰყავს ფს?ქოლოგ? და ექ?მ?. სკოლას ემსახურება სასკოლო ავტობუსებ?!
შე?ძლება დაბეჯ?თებ?თ ?თქვას, რომ მთელ საქართველოშ? ჩვენს სკოლაშ? ყველაზე დაბალ? გადასახად?ს განაკვეთ?ა. ამასთან, დაწესებულ?ა შეღავათებ?: მრავალშვ?ლ?ან? დედებ?სათვ?ს, ობოლ?, სოც?ალურად დაუცველ? ბავშვებ?სათვ?ს.
• სკოლა პ?რველკლასელებს უფასოდ ურ?გებს სახელმძღვანელოებს.
• მე - 10, მე - 11, მე - 12 კლას?ს ფრ?ადოსან? მოსწავლეებ? გათავ?სუფლებულ? არ?ან
გადასახად?საგან.
• სკოლაშ?, მაღალ კლასებს ბ?ზნეს?სა და საბაზრო ეკონომ?კ?ს საფუძვლებს ასწავლ?ან ცნობ?ლ? ქართველ? ეკონომ?სტებ?.
• სკოლაშ? მოსწავლეებ?სათვ?ს ფუნქც?ონ?რებს საცურაო აუზ?, მწვრთნელ?სა და ექ?მ?ს მეთვალყურეობ?ს ქვეშ.
• I კლასშ? მ??ღებ?ან 20 ოქტომბრამდე დაბადებულ? ბავშვებ?.
კეთ?ლ? ?ყოს თქვენ? მობრძანება ჩვენს სკოლაშ?!
თქვენ? კეთ?ლ? მასპ?ნძელ?, სკოლ?ს დამფუძნებელ? და დ?რექტორ?: ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორ?, საქართველოს ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს აკადემ?კოს?, პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.

ელ - ფოსტა: lqoqiauri@yahoo.com;nino-qoqiauri@mail.ru;
სკოლ?ს ვებ - გვერდ?: http://ninoskola.ge
მ?სამართ?: ვარკეთ?ლ?, ზემო პლატო, მე - 2 მ/რ, 11ა. ტელ: 2 760595; 577 257177; 599 906011;

კატეგორია: ---

 


ქალბატონებო და ბატონებო! ძვ?რფასო მოსწავლეებო და მშობლებო!

ქალბატონებო და ბატონებო! ძვ?რფასო მოსწავლეებო და მშობლებო!
ქალბატონებო და ბატონებო!

ძვ?რფასო მოსწავლეებო და მშობლებო!


შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? ''ნ?ნო'' ფუნქც?ონ?რებს თანამედროვე სტანდარტებ?თ აღჭურვ?ლ? ბავშვთა საცურაო აუზ?. აუზშ? მუშაობენ და ბავშვებს ცურვას ასწავლ?ან ცნობ?ლ? მწვრთნელებ? ქალბატონ? ნ.ალადაშვ?ლ? და ბატონ? გ.გოქაძე .


მობრძანდ?თ! ცურვ?ს სწავლებ?ს გადასახად? მ?ნ?მალურ?ა .

გამაჯანსაღებელ? ბავშვთა საცურაო აუზ? მუშაობს ყოველ დღე, დ?ლ?ს 9 საათ?დან საღამოს 9 საათამდე.

მ?ს :ვარკეთ?ლ? ზემო პლატო ,მე-2 მ?კრო რა?ონ? 11-ა ?ნგლ?სურ? სკოლა''ნ?ნო''.

ტელეფონებ?:227-85-77, 599-90-60-11, 276-05-95

კატეგორია: ---

 


მზადება სკოლ?ს დაარსებ?ს 25-ე წლ?სთავ?სთვ?ს

მზადება სკოლ?ს დაარსებ?ს 25-ე წლ?სთავ?სთვ?ს
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნო" ?ნტენს?ურად ემზადება სკოლ?ს დაარსებ?ს სა?უბ?ლეო წლ?სათვ?ს.სკოლ?ს დაარსებ?ს 25-ე წლ?ს აღსან?შნავად გაანალ?ზდა ჩვენ? სკოლ?ს ყველა კურსდამთავრებულ?ს შემდგომ? წამატებებ?.საქართველოს ნებ?სმ?ერ? სკოლა ?ამაყებდა ჩვენ? ყოფ?ლ? მოსწავლეებ?ს მ?ღწევებ?თ.

ყველაზე წარმატებულ? მა?ნც ჩვენ? საყვარელ? და უნ?ჭ?ერეს? გოგონა მარ?ამ შავერდაშვ?ლ?ა.მან ყველა საატესტატო გამოცდაზე,რვავე საგანშ? მ??ღო ფრ?ად? 10 ქულა.ამჟამად სწავლობს საქართველოს სახელმწ?ფო სამედ?ც?ნო უნ?ვერს?ტეტშ? ?ნგლ?სურენოვან ფაკულტეტზე, სტ?პენდ?ანტ? და ?ქაც ერთ-ერთ? წარმატებულ? სტუდენტ?ა .

მარ?ამს სწორს არ უდებს ჩვენ? ნათ?ა მამა?აშვ?ლ? , რომელმაც 7 ათ?ან? მ??ღო , ლევან და გ?ორგ? ჯ?ქ?ებ? , ლევან კ?ღურაძე ,ნ?ნო ფუტკარაძე. მარ?ამ? ჭელ?ძე, გ?ორგ? მ?დელაურ?, ?ნგა ფრ?დონაშვ?ლ?, გ?ორგ? შუბ?თ?ძე, გ?ორგ? გულ?საშვ?ლ?,გვანცა ოქრ?აშვ?ლ?,სხვებ? და სხვებ? ; ათობ?თ ჩვენ? სკოლა გავლ?ლ?, საოცრად ნ?ჭ?ერ? და არაჩვეულებრ?ვ? ყოფ?ლ? მოსწავლე უკვე ქვეყნ?ს სამსახურშ?ა და გულწრფელად ვამაყობთ მათ? წარმატებებ?თ. !

გზადალოცვ?ლებ? ?ყავ?თ, ჩვენო ძვ?რფასებო!

კატეგორია: ---

 


,,მე და დედამ?წა’’

,,მე და დედამ?წა’’ ბავშვთა დაცვ?ს საერთაშორ?სო დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლ?ს დ?რექც??ს ორგან?ზებ?თ დაწყებ?თ? საფეხურ?ს მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ღონ?სძ?ება სლოგან?თ: ,,მე და დედამ?წა’’.
პატარებმა მო?სმ?ნეს ლექც?ა - გაკვეთ?ლებ? ბავშვთა უფლებებ?ს შესახებ, სკოლ?ს ეზოშ? შეასრულეს მხ?არულ? ნახატებ?, დაურ?გდათ ფერად? ბუშტებ?.

კატეგორია: ????????????

 


სტუმრად გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ?

სტუმრად გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ?
გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ? 2016 წლ?ს 29 მა?სს ბავშვებ?სთვ?ს ჩატარდა ღონ?სძ?ება "კ?თხვ?ს ფესტ?ვალ?". ღონ?ძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-5 კლას?ს მოსწავლეებმა საგნ?ს მასწავლებლ?ს ეკა ფოცხვერ?ას ხელმძღვანელობ?თ. მოსწავლეებმა დაათვალ?ერეს, წა?კ?თხეს და მო?სმ?ნეს საბავშვო და საყმაწვ?ლო წ?გნებ?. მონაწ?ელობა მ??ღეს სახალ?სო გაკვეთ?ლშ? "ვ?საუბროთ და ვ?მღეროთ გერმანულად". დახატეს პაო კლეს მ?ხედვ?თ "სახეებ?". ნახეს თეატრალურ? წარმოდგენა "მძ?ნარე მზეთუნახავ?" (გერმანულად).

კატეგორია: ????????????

 


ახალ? სპორტულ? მოედან?

ახალ? სპორტულ? მოედან?
სკოლაშ? ?ნტენს?ურად მ?მდ?ნარეობს ახალ? სპორტულ? მოედნ?ს მშენებლობა. მოედნ?ს მშენებლობა გეგმ?ს მ?ხედვ?თ მ?მდ?ნარეობს და უახლოეს თვენახევარშ? დამთავრდება.

კატეგორია: ????????????

 


გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას!

გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას!
ჩემო ძვ?რფასო მეთორმეტე კლასელებო!

გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას! წარმატებებ?თ გევლოთ მთელ? ცხოვრება, ჩვენო ძვ?რფასებო! ღმერთმა სულ ს?კეთ?ს გზ?თ გატაროთ! გესახელებ?ნოთ ქვეყანა, მშობლებ? და თქვენ? სკოლა!
ვამაყობ თქვენ?თ,
სკოლ?ს დ?რექტორ?, პროფესორ?
ლამარა ქოქ?აურ?

კატეგორია: ---

 


ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?

ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?
2016 წლ?ს 19 მა?სს შპს. ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნო“-შ? ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ I-3 კლასშ? ჩატარდა საჩვენებელ? გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?.
საჩვენებელ გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ ?ნგლ?სურ ენ?ს პედაგოგ? ნ.შონ?ა, კლას?ს ხელმძღვანელ? ე. კვაჭაძე და მოსწავლეთა მშობლებ?.
გაკვეთ?ლმა მაღალ? შეფასება და?მსახურა დ?რექც??ს და მშობლებ?საგან. მშობლებმა მადლობა გადაუხადეს საგნ?ს მასწავლებელს, ქ-ნ ც?რა ას?ტაშვ?ლს, კლას?ს დამრ?გებელს ქ-ნ ეკა კვაჭაძეს, მთელს სკოლას, სწავლებ?ს მაღალ? ხარ?სხ?სა და შესან?შნავ? სასკოლო გარემოსთვ?ს.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.
სასწავლო წლ?ს დასასრულს ჩვენ? სკოლ?ს 1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებელთან ლ?ა ჭავჭავაძესთან და მშობლებთან ერთად ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

კატეგორია: ????????????

 


ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?

ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
„შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლას“ სტუმრად ეწვ?ა საქართველოშ? პ?რველ? „რობოტექნ?კ?სა და ელექტრონ?კ?ს აკადემ??ს“ დამფუძნებელ? და დ?რექტორ?, ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა. მან წა?კ?თხა საჯარო ლექც?ა თემაზე: „თანამედროვე რობოტექნელოგ?ებ? და მათ? გამოყენებ?ს მნ?შვნელობა“.
სხდომას ესწრებოდა ჩვენ? სკოლ? „?ნოვატორთა კლუბ?ს“ ყველა წევრ? და სკოლ?ს დ?რექტორ? პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ????????????

 


გამოცდებ?ს განრ?გ?

სკოლაშ? დაზუსტდა კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?ს ცხრ?ლ?.
გამოცდებ? ჩატარდება მე-5 კლას?დან მე-10 კლას?ს ჩათვლ?თ, შემდეგ საგნებშ?:
• მე-7 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, საბუნებ?სმეტყველო მეცნ?ერებათა საფუძვლებ?;
• მე-8 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-9 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-10 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, სამოქალაქო განათლება.

კატეგორია: ????????????

 


მადლობა ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს

მადლობა ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს
სკოლ?ს დ?რექც?ამ მადლობა გადაუხადა სკოლ?ს ყველა მასწავლებელს, ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს, გაწეულ? მუშაობ?სათვ?ს და შემდგომ? წარმატებებ? უსურვა..

კატეგორია: ---

 


მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?

მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ? მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?
ბედნ?ერ? ბავშვობა დამთავრდა. ჩვენთვ?ს ?წყება ახალ? ეპოქა...

კატეგორია: ????????????

 


სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა "მომავალ? თაობა"

სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნოს" მე-9 და მე-10 კლასებშ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამ?ს "მომავალ? თაობა" ეგ?დ?თ ჩატარდა სოც?ოლოგ?ურ? კვლევა. ცალკე საცნობარო კვლევ?ს სპეც?ალურ? ანკეტა შეავსო სამოქალაქო განათლებ?ს მასწავლებელმა, ბატონმა ლაშა დოხნაძემ. კვლევა ჩაატარა ?ნტერვ?უერმა ნატო ხუნაშვ?ლმა.

კატეგორია: ????????????