შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 2
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


25 წლ?ს ?უბ?ლარ? პ?რველ? კერძო სკოლა "ნ?ნო"

25 წლ?ს ?უბ?ლარ? პ?რველ? კერძო სკოლა ჩვენ? სკოლა 25 წლ?ს ?უბ?ლარ?, პ?რველთა შორ?ს პ?რველ? კერძო სკოლაა საქართველოშ?. ასობ?თ კურსდამთავრებულ?,არაჩვეულებრ?ვ? ბავშვებ?, წარმატებულებ? ცხოვრებასა და საქმ?ანობაშ?! ღმერთო, ყველა ოჯახს, ყველა სკოლას, ყველა უნ?ვერს?ტეტს , ყველა ქვეყანას ჰყავდეს ჩვენ? მოსწავლეებ?სთანა მოსწავლეებ?! ჩვენ? სასახელო- მარ? შავერდაშვ?ლ?, მამუკა ბლ?აძე, ჯონ? ხეცურ?ან?, ლევან და გ?ორგ? ჯ?ქ?ებ?, ნათ?ა მემარნ?შვ?ლ? ,ნ?ნო ფუტკარაძე, გ?ორგ? მ?დელაურ?, გ?ორგ? ქოქ?აურ?, ჯაბა ბურდ?აშვ?ლ?,ელენე ახალკაც?, დაჩ? და ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლებ?, სხვებ? და სხვებ?, ეს ?ს ოქროს გოგო-ბ?ჭებ?ა, ვ?ს? სახელებ?ც სწორედაც ,რომ ოქროს ასოებ?თ ჩა?წერება ჩვენ? ქვეყნ?ს ?სტორ?აშ?.... ახლა კ?დევ უფრო ნ?ჭ?ერ? და კარგ? ბავშვებ? მოდ?ან, მოდ?ან... .ახლა რატომ ვწერ ამ ს?ტყვებს, ვ?ნმე ქალბატონმა მომწერა, მთავარ? სწავლააო, ?ნტერ?ერ? არაფერ?აო.... ვეთანხმებ? ქალბატონს და მ?ხარ?ა,პასუხ?ს გაცემა რომ მ?წევს. ჩვენ? სკოლა საუკეთესო პედაგოგებ?ს სამჭედლოა! სტაჟ?რებაზე მოდ?ან ჩვენს სკოლაშ? ახალგაზრდა პედაგოგებ?,?ც?ან მერე ადვ?ლ?ა ნებ?სმ?ერ სამსახურებშ? მუშაობ?ს დაწყება,რამეთუ ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნოს"არაჩვეულებრ?ვ? მასწავლებლებ?ს გაკვეთ?ლებ? აქვთ გავლ?ლ?... ქება და დ?დება ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებს- ქალბატონებს ;ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლს, ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლს, ქეთ? გოგოლაძე- ღ?რს?აშვ?ლს,,ნანა შონ?ას, მ?რანდა კ?კალ?შვ?ლს, ვ?ოლა გოგ?ნაშვ?ლს, ზო?ა ანთ?ძეს,,თამარ დარჯან?ას, ლ?ა ჭავჭავაძეს, ეკა ბრელ?ძეს, ?ზოლდა ნ?ქაბაძეს, ბატონებს ;ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძეს, გ?ორგ? უთურაშვ?ლს, გ?ორგ? წ?კლაურს, შოთა ფანგანს,ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლს, რობერტ ღონღაძეს, მამა პანტელე?მონ წულაძეს,?ვერ? ჭ?ღლაძეს ...სხვებს და სხვებს. ჩვენ? სკოლა მათ მხრებზე დგას, მათ? მაღალ? პროფეს?ონალ?ზმ?ს, ნ?ჭ?ერებ?ს, ბავშვებ?სა და საქმ?ს უსაზღვრო ს?ყვარულ?ს გამო მოყავთ ჩვენს სკოლაშ? 25 წელ?ა ბავშვებ?.ეს მათ? დამსახურებაა, სექტემბრ?დან დაწყებულ? უკვე თ?თქმ?ს შევსებულ? რომაა პ?რველ? კლასებ?.... ეს მათ? ღვაწლ?ა უხარვეზოდ რომ გა?არა უკვე მეორე უმკაცრეს? ავტორ?ზაც?ა ჩვენმა სკოლამ... რომელ ერთ? ჩამოვთვალო... ყველაზე მთავარ?- ჩვენ? სკოლა "ს?ყვარულ?ს და ს?კეთ?ს " სკოლაა, ?მ?ტომ რომ არაჩვეულებრ?ვ პედაგოგებთან ერთად არაჩვეულებრ?ვ? ?ნფრასტრუქტურა და საოცრად ლამაზ? გარემოა შექმნ?ლ? ჩვენს სკოლაშ?....ბავშვებ?ს და საქმ?ს ს?ყვარულ?თაა გაჟღენთ?ლ? ჩვენ? სკოლა!

კატეგორია: ---

 


ახალ სასწავლო წელს ახალ? ?მფრასტრუქტურ?თ

ახალ სასწავლო წელს ახალ? ?მფრასტრუქტურ?თ ახალ სასწავლო წელს ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო" ევროსტანდარტებ?თ გარემონტებულ? შენობ?თ შეხვდა. გვერწმუნეთ, დღეს ბევრ? კერძო და საჯარო სკოლა ვერ და?კვეხნ?ს ასეთ? ლამაზ? და მდ?დარ? ?ნტერ?ერ?ს მქონე, საცურაო აუზ?თ, სპორტულ - გამაჯანსაღებელ? კომპლექს?თა და გამართულ? ?ნფრასტრუქტურ?თ მდ?დარ ა.შ. აღჭურვ?ლ შენობას!
დ?დ? ტრად?ც?ებ?ს მქონე ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო" კვლავ არ თმობს პ?რველობას!

კატეგორია: ---

 


ფრ?ადოსან? მოსწავლეებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ამჟამადაც არ ღალატობს წლებ?ს განმავლობაშ? ჩამოყალ?ბებულ ტრად?ც?ებს და სწავლ?ს გადასახად?საგან ათავ?სუფლებს სწავლებ?ს მესამე საფეხურ?ს ფრ?ადოსან მოსწავლეებს: ელენე ახალკაცს და ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლს.
მათ არამარტო მთელ? სასწავლო წლ?ს განმავლობაშ? ყველაზე მაღალ? მოსწრება ჰქონდათ, არამედ საატესტაო, ე. წ. კატ?ს გამოცდებზე მ??ღეს უმაღლეს? შეფასება - 10 ქულებ?.
გ?ლოცავთ, ჩვენ? საყვარელო, მშობლებ?ს და ყველა მასწავლებლ?ს საამაყო შვ?ლებო, გამარჯვებას!
კვლავაც გესახელებ?ნოთ მშობლებ?, ჩვენ? სკოლა და სრულ?ად საქართველო!

კატეგორია: ---

 


ომშ? დაღუპულ? გმ?რებ?ს საპატ?ვსაცემოდ

ომშ? დაღუპულ? გმ?რებ?ს საპატ?ვსაცემოდ ძვ?რფასო მეგობრებო! ჩვენ? სკოლა ყოველთვ?ს ვცდ?ლობთ გამოვხატოთ თ?თეულ? ჩვენთაგან?ს პატ?ვ?სცემა და თანადგომა ჩვენ? ქვეყნ?ს ღ?რსეულ? მამულ?შვ?ლებ?ს მ?მართ! მ?მდ?ნარე სასწავლო წელსაც ჩვენ? სკოლ?ს დ?რექც??სა და პედსაბჭოს ერთობლ?ვ? დადგენ?ლებ?ს საფუძველზე ერთგვარ? მოკრძალებულ? ნაბ?ჯ? გადავდგათ ამ მხრ?ვ: სწავლ?ს გადასახად?სგან გათავ?სუფლდნენ 2008 წლ?ს ომშ? გმ?რულად დაღუპულ? მამებ?ს შვ?ლებ?:
ლ?კა ახობაძე, გ?ზო წულა?ა, მათე მელქაძე.
ჩვენო ძვ?რფასო ბავშვებო! წარმატებულ? სწავლ?თა და ქცევ?თ, ყოველთვ?ს ღ?რსეულად გეტარებ?ნოთ საქართველოსათვ?ს თავგანწ?რულ? გმ?რებ?ს შვ?ლებ?ს სახელ?!

კატეგორია: ---

 


წრეებ? სკოლა "ნ?ნოშ?"

წრეებ? სკოლა შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? საშუალო სკოლა „ნ?ნოშ?“ სა?ნტერესო წრეებ? ფუნქც?ონ?რებს. კერძოდ: ცურვ?ს წრე, მუს?კალურ? სტუდ?ა, სახვ?თ? ხელოვნებ?ს წრე, საქვეყნოდ ცნობ?ლ?, ევროვ?ზ?აზე გამარჯვებულ? ანსამბლ? „ქენდ?“, ქართულ? ცეკვ?ს ანსამბლ? - „არ?ლ?“, კარატეს სექც?ა, ჭადრაკ?ს, კალათბურთ?ს და ფეხბურთ?ს წრეებ?.
სკოლ?ს მდ?დარ? ?ნფრასტრუქტურა (საკუთარ? საცურაო აუზ?, სპორტულ? მოედან? ევროსტანდარტებ?ს შესაბამ?ს? შენობა. აღნ?შნულ? წრეებ? და სტუდ?ებ? წარმატებულ? მუშაობ?ს საშუალებას ?ძლევა.
დაგვ?კავშ?რდ?თ ტელეფონებზე: 2 76 05 95; 2 27 85 77; 599 90 60 11 ან ეწვ?ეთ ჩვენს სკოლას მ?სამართზე: ვარკეთ?ლ?, ზემო პლატო, მე-2 მ/რ 11ა.

კატეგორია: ---

 


მშობელთა კრებებ?

მშობელთა კრებებ? მშობელთა კრებებ?

ყველა კლას?ს მოსწავლეთა მშობლებ?ს საყურადღებოდ! პარასკევს 15 სექტემბერს 2:00 საათზე გა?მართება მშობელთა კრებებ?. გთხოვთ მობრძანდეთ და გაეცნოთ ყველა ს?ახლეს.

კატეგორია: ???????

 


SCHOOL "NINO"

SCHOOL THE FIRST 25 – YEAR AUTORIZED
LTD EHGLISH LANGUAGE INTENSIVE STUDY HIGH SCHOOL ”NINO” IN GEORGIA
English language teaching school ,,Nino’’ LLC is one of the first private secondary schools in Georgia having started functioning in 1992. The school has already established a training base, distinguished by its traditions and a long-term success of the school – it is staffed by the teachers certified with the highest professionalism.
We start to teach English from the first grade. Children start to study Russian language from the third grade, and German – from the fifth grade.
The school guarantees to give knowledge to the students to obtain a state certificate and the university entrants – to pass the university entrance exams successfully.
Extended groups at school till 7 p.m. including nutrition is very popular for busy parents. The school has a psychologist and a doctor.
• The first grade students get books free of charge.
• Leading students of 10th, 11th and 12th grades are released from the fee.
• Swimming-pool for the students under supervision of the trainer and the doctor functions at school.
Our school welcomes students, From foreign countries.
E-mail: lqoqiauri@yahoo.com; nino-qoqiauri@mail.ru;
School web-site: http://ninoskola.ge
Address: 11a, 2 m/r, Upper Plateau, Varketili, Tel: 2 760595;
577 257177; 577 77 06 16; 599 906011;

კატეგორია: ---

 


სკოლა „ნ?ნოშ?“ მ?მდ?ნარეობს მოსწავლეთა მ?ღება და რეგ?სტრაც?ა

სკოლა „ნ?ნოშ?“ მ?მდ?ნარეობს მოსწავლეთა მ?ღება და რეგ?სტრაც?ა ძვ?რფასო მეგობრებო!
შპს ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“ მ?მდ?ნარეობს მოსწავლეთა მ?ღება და რეგ?სტრაც?ა ყველა კლასშ?.
სკოლა უზრუნველყოფს ყველა მოსწავლეს:
- გამართულ?, ევროსტანდარტებ?ს შესაბამ?ს?, ?ნფრასტრუქტურ?თ;
- უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს მქონე სერტ?ფ?ც?რებულ? მასწავლებლებ?თ;
- ყოველდღ?ურ? ?ნგლ?სურ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?თ;
- საატესტატო და საუნ?ვერ?სტეტო გარანტ?რებულ? ცოდნ?ს მ?ღებ?თ;
- პ?რველკლასელებ?სათვ?ს უფასო სახელმძღვანელოებ?თ;
- საატესტატო აუც?ლებელ? საგნებ?ს გაღრმავებულ? სწავლებ?თ;
- სკოლას აქვს საკუთარ? საცურაო აუზ?, სპორტულ? მოედან? და დარბაზ?

კატეგორია: ---

 


კაპ?ტალურ? რემონტ? სკოლა "ნ?ნოშ?"

კაპ?ტალურ? რემონტ? სკოლა ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“ ამ ბოლო დროს დ?დ? ს?ახლეებ?ა. გასულ ზაფხულშ? მესამე სართულ?ს დაშენებ?ს შემდეგ დავ?წყეთ გრანდ?ოზულ? კაპ?ტალურ? რემონტ?. გეგმაშ?ა ოთახებ?ს გადატ?ხვრა და ევროსტანდარტებ?ს დონეზე გარემონტდება 40 კვადრატულ მეტრ?ან? საკლასო ოთახებ?, უკვე გამო?ცვალა და კეთდება ახალ? ცენტრალურ? კ?ბე, მესამე სართულ?ს ევრო რემონტ?, მესამე სართულ? მთლ?ნად დაეთმობა დაწყებ?თ? კლასებ?ს მოსწავლეებს.
ცხელ? ზაფხულ? გველოდება სკოლ?ს დ?რექც?ას, მაგრამ სკოლ?ს წარმატებულ? მუშაობ?სა და წარმატებულ? ბავშვებ?ს აღზრდ?სათვ?ს ალბათ ჩვენ? დ?დ? ძალ?სხმევა ნამდვ?ლად დაგვ?ფასდება.

კატეგორია: ---

 


ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?).

ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?). 2017 წლ?ს 27 ?ანვარს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნოშ?" ჩატარდა სკოლ?ს მოსწავლეთა კონფერენც?ა დევ?ზ?თ: ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?). პროექტ?ს ხელმძღვანელ? და კონფერენც??ს ?ნ?ც?ატორ? ვაჟა კაკაბაძე - ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორ?, ?ნჟ?ნერ-გეოლოგ?, საქართველოს სა?ნჟ?ნრო აკადემ??ს წევრ-კორესპოდენტ?.
კონფერენც??ს ორგან?ზატორ? სკოლა "ნ?ნო"-დან - სკოლ?ს დ?რექტორ?, ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორ?, საქართველოს ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს და ნ?უ-?ორკ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს ნამდვ?ლ? წევრ?, პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.
კონფერენც?აშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს და მოხსენებებ?თ გამოვ?დნენ: სანდრო სოსელ?ა, გვანცა ხელაძე, თათა ლომ?ნაძე, ლუკა სოს?აშვ?ლ?, ?ლ?ა სეფ?აშვ?ლ?, თათა ლოლაძე. დ?სკუს?აშ? აგრეთვე მონაწ?ლეობა მ??ღეს: დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლმა, დავ?თ მნათობ?შვ?ლმა, ანა თენ?ეშვ?ლმა, სოფ? ნ?კოლე?შვ?ლმა, ბექა გელაშვ?ლმა, ოთარ ბა?დოშვ?ლმა, ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლმა, სალომე გულბანმა, ლუკა გორგაძემ და სხვებმა.
სხდომას ესწრებოდნენ აგრეთვე ეკონომ?კ?ს ექსპერტთა საბჭოს წევრებ?, ბატონ ?რაკლ? მაკალათ?ას ხელმძღვანელობ?თ; სკოლა "ნ?ნო"ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე, ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე, სკოლ?ს ფ?ნანსურ? მენეჯერ? ნ?ნო ქოქ?აურ?, ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს მენეჯერ? ბატონ? ლევან ჯ?ქურ?შვ?ლ?, სკოლ?ს ფ?ზ?კ?ს მასწავლებელ? ბატონ? გ?ორგ? უთურაშვ?ლ? და სკოლ?ს საღვთო სჯულ?ს პედაგოგ?, მამა პანტელე?მონ წულაძე.

კატეგორია: ???????

 


ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?).

ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?). 2017 წლ?ს 27 ?ანვარს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნოშ?" ჩატარდა სკოლ?ს მოსწავლეთა კონფერენც?ა დევ?ზ?თ: ჩემ? მომავალ? საქმ?ანობა (ბ?ზნეს?). პროექტ?ს ხელმძღვანელ? და კონფერენც??ს ?ნ?ც?ატორ? ვაჟა კაკაბაძე - ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორ?, ?ნჟ?ნერ-გეოლოგ?, საქართველოს სა?ნჟ?ნრო აკადემ??ს წევრ-კორესპოდენტ?.
კონფერენც??ს ორგან?ზატორ? სკოლა "ნ?ნო"-დან - სკოლ?ს დ?რექტორ?, ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორ?, საქართველოს ეკონომ?კ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს და ნ?უ-?ორკ?ს მეცნ?ერებათა აკადემ??ს ნამდვ?ლ? წევრ?, პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.
კონფერენც?აშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს და მოხსენებებ?თ გამოვ?დნენ: სანდრო სოსელ?ა, გვანცა ხელაძე, თათა ლომ?ნაძე, ლუკა სოს?აშვ?ლ?, ?ლ?ა სეფ?აშვ?ლ?, თათა ლოლაძე. დ?სკუს?აშ? აგრეთვე მონაწ?ლეობა მ??ღეს: დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლმა, დავ?თ მნათობ?შვ?ლმა, ანა თენ?ეშვ?ლმა, სოფ? ნ?კოლე?შვ?ლმა, ბექა გელაშვ?ლმა, ოთარ ბა?დოშვ?ლმა, ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლმა, სალომე გულბანმა, ლუკა გორგაძემ და სხვებმა.
სხდომას ესწრებოდნენ აგრეთვე ეკონომ?კ?ს ექსპერტთა საბჭოს წევრებ?, ბატონ ?რაკლ? მაკალათ?ას ხელმძღვანელობ?თ; სკოლა "ნ?ნო"ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე, ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე, სკოლ?ს ფ?ნანსურ? მენეჯერ? ნ?ნო ქოქ?აურ?, ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს მენეჯერ? ბატონ? ლევან ჯ?ქურ?შვ?ლ?, სკოლ?ს ფ?ზ?კ?ს მასწავლებელ? ბატონ? გ?ორგ? უთურაშვ?ლ? და სკოლ?ს საღვთო სჯულ?ს პედაგოგ?, მამა პანტელე?მონ წულაძე.

კატეგორია: ???????

 


ძვ?რფასო მოსწავლეებო!

ძვ?რფასო მოსწავლეებო! ხომ დაგპ?რდ?თ, ახალ? წლ?დან სულ ს?ხარულებ? უნდა გაჩუქოთ! ნელა - ნელა ვასრულებ დანაპ?რებს. შეჯამდა სკოლ?ს დაარსებ?დან 25 - ე წლ?ს ?უბ?ლესადმ? მ?ძღვნ?ლ? კონკურს? - ,,ვ?ს? კედლ?ს გაზეთ?ა უკეთეს?.’’
ჩატარდა ფარულ? კენჭ?სყრა, რომელშ?ც მონაწ?ლეობა მ??ღო ყველა პედაგოგმა. წ?ნასწარ შედგენ?ლმა ხმ?ს დამთვლელმა კომ?ს?ამ - პ?რ?მზე წ?კლაურ?ს, მამა პანტელე?მონ წულაძ?ს და რუსუდან აბდუშელ?შვ?ლ?ს შემადგენლობ?თ გამოავლ?ნა გამარჯვებულ? - 92 კლას? (კლას?ს დამრ?გებელ? ქალბატონ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?).
გ?ლოცავთ, ჩვენო ძვ?რფასებო!
მრავალ? წარმატება მომელოცოს თქვენთვ?ს!
სკოლ?ს დ?რექც?ა ასრულებს თავ?ს დანაპ?რებს და თქვენ კლასს აჯ?ლდოვებს 100 ლარ?თ და დ?პლომ?თ.
წ?ნაა კ?დევ ახალ? კონკურს? - რომელ? კლას? წარმოადგენს სკოლ?ს სა?უბ?ლეო 10 – 15 წუთ?ან მ?ნ? - კონცერტს ვ?დეო რგოლ?თ, აქაც გამარჯვებულ? ჯგუფ? დაჯ?ლდოვდება ფულად? ჯ?ლდოთ? და დ?პლომებ?თ.

კატეგორია: ???????

 


სკოლა ნ?ნოს ყველა მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელს!

სკოლა ნ?ნოს ყველა მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელს! ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლ?ს ყველა მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელს, დ?რექც?ას, ჩემს დ?დ სამეგობროს!
არ დაგ?მალავთ, როგორც ყველა ადამ?ანს, ძალ?ან მ?ხარ?ა და ბედნ?ერებას მან?ჭებს სხვა ადამ?ანებ?ს, განსაკუთრებ?თ ბავშვებ?ს ს?ხარულ? და ბედნ?ერება.
ჰოდა, ახლა გაგახარებთ: ჩვენს სკოლაშ? პ?რველ? სემესტრ? ფრ?ადზე დახურეს შემდეგმა გონ?ერმა, ნ?ჭ?ერმა და ბეჯ?თმა მოსწავლეებმა:
ლუკა შონ?ამ - V¹ (დამრ?გებელ? - ლალ? ?ობ?ძე)
თამარ ბერ?ძემ - VI¹ (დამრ?გებელ? - მა?ა შა?აშვ?ლ?)
ნანა გელაშვ?ლმა - VI¹ (დამრ?გებელ? - მა?ა შა?აშვ?ლ?)
ნ?ნო ზვ?ადაურმა - VII¹ (დამრ?გებელ? - შოთა ფანგან?)
თეკლე მეშველ?შვ?ლმა - VII² (დამრ?გებელ? - მზ?ა თაღ?აშვ?ლ?)
საბა გორგაძემ - VII² (დამრ?გებელ? - მზ?ა თაღ?აშვ?ლ?)
ლუკა გორგაძემ - VIII¹ (დამრ?გებელ? - ც?რა ას?ტაშვ?ლ?)
ბექა გელაშვ?ლმა - VIII² (დამრ?გებელ? - ც?რა ას?ტაშვ?ლ?)
მარ?ამ მოურავ?ძემ - VIII² (დამრ?გებელ? - ც?რა ას?ტაშვ?ლ?)
მარ?ამ ჩოდრ?შვ?ლმა - VIII² (დამრ?გებელ? - ც?რა ას?ტაშვ?ლ?)
ან? შ?ნჯ?კაშვ?ლმა - IX² (დამრ?გებელ? - ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)
ელენე ახალკაცმა - XI¹ (დამრ?გებელ? - ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე)
ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლმა - XI¹ (დამრ?გებელ? - ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე)
ანა ბეკვერ?ამ - XI² (დამრ?გებელ? - ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)
სალომე გულბანმა - XI² (დამრ?გებელ? - ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)
გ?ორგ? ბერ?აშვ?ლმა - XI² (დამრ?გებელ? - ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)
ლევან დალაქ?შვ?ლმა - XI² (დამრ?გებელ? - ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?)
ნ?ნო კვარაცხელ?ამ - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
ალექსანდრა ჯ?ნჭველაძემ - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
ანა კურტან?ძემ - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
ნ?ნო ტაბატაძემ - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
მარ?ამ ფე?ქრ?შვ?ლმა - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
ელენე ცუხ?შვ?ლმა - XII (დამრ?გებელ? - თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?)
გ?ლოცავთ, ჩვენო ძვ?რფასებო! ფრ?ადებ?თ და ს?ტკბოთ? დახუნძლულებ? შეხვდ?თ ყოველ შობა-ახალ წელს! უზომოდ გვ?ყვარხართ და გვეამაყებ?თ!..

კატეგორია: ---

 


ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!

ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო! ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!


გ?ლოცავთ თქვენ? მოსწავლეებ?ს „კ?ნგს?ს“ მეორე ტურშ? გადასვლას. ეს თქვენ? და ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებაცაა!
ვემზადებ?თ შენდეგ?, დასკვნ?თ? ტურ?სათვ?ს.
გ?სურვებთ გამარჯვებებს!
სკოლ?ს დ?რექც?ა.

კატეგორია: ????????????

 


სახვ?თ? ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლებ? ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“

სახვ?თ? ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლებ? ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“ ხელოვნება — ფართო გაგებ?თ, ადამ?ან?ს შემოქმედებ?სა და წარმოსახვ?ს ფ?ზ?კურ? გამოხატვაა ნაწარმოებებშ?, რომელ?ც აერთ?ანებს ს?ნამდვ?ლ?სა თუ მოგონ?ლ?ს მხატვრულ? გამოხატვ?ს სხვადასხვა ფორმებს. ხელოვნება ავ?თარებს წარმოსახვ?თ უნარს, შემოქმედებ?თ მ?დგომასა და კრ?ტ?კულ აზროვნებას. ჩვენ? მ?ზან?ა მოსწავლეებმა შე?ძ?ნონ ?ს უნარ-ჩვევებ?, რომლებ?ც მათ? საზრ?ანობ?ს და კრეატ?ულობ?ს განვ?თარებას დაეხმარება. ჩვენ ვაძლევთ მოსწავლეებს შესაძლებლობას გამოხატონ თავ?ანთ? თავ? ხელოვნებაშ?. ა?თვ?სონ ახალ? სამყარო და შექმნან საკუთარ? ხელებ?თ რაღაც განსაკუთრებულ? და ორ?გ?ნალურ?. ამაშ? ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ? გვეხმარებ?ან ქალბატონ? პ?რ?მზე წ?კლაურ? და ბატონ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?.

კატეგორია: ???????

 


სკოლა „ნ?ნოს" მოსწავლეებ? სტუმრად საქართველოს ტექნოლოგ?ურ უნ?ვერს?ტეტშ?

სკოლა „ნ?ნოს 2016 წ 16 ნოემბერს, XI და X კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად ?მყოფებოდნენ საქართველოს ტექნოლოგ?ურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს ფ?ზ?კ?ს დეპარტამენტშ?.

კატეგორია: ???????

 

 

 


გაეროს პროექტ? ლ?დერ? ახალგაზრდებ?სთვ?ს

24 მარტ? - 2 აპრ?ლ? 2017
ნ?უ-?ორკ?, გაეროს შტაბ-ბ?ნა
ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.

კატეგორია: ---