მ?ს?ა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

მ?ს?ა

სკოლ?ს მ?ს?ა

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო“ არ?ს კერძო სამართლ?ს?ურ?დ?ულ?პ?რ?, რომელ?ც დამოუკ?დ ებლადახორც?ელებს საგანმანათლებლო საქმ?ანობას და უზრუნველყოფს ზოგად?განათლებ?ს მ?ღებას დაწყებ?თ, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე ეროვნულ? სასწავლოგეგმ?ს შესაბამ?სად.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს დებულებაშ? განსაზღვრულ? მ?ზნებ? და ამოცანებ? შეესაბამება ,,ზოგად? განათლებ?ს შესახებ“ საქართველოს კანონს და ?თვალ?სწ?ნებს:
ა) ეროვნულ?, ზოგადსაკაცობრ?ო და ქრ?სტ?ანულ? ღ?რებულებებ?ს მატარებელ?, თავ?სუფალ? პ?როვნებ?ს ჩამოყალ?ბებ?სათვ?ს საჭ?რო პ?რობებ?ს შექმნას;
ბ) მოზარდ?ს გონებრ?ვ? და ფ?ზ?კურ? უნარ-ჩვევებ?ს განვ?თარებას, აუც?ლებელ? ცოდნ?თ უზრუნველყოფას, ცხოვრებ?ს ჯანსაღ? წეს?ს დამკვ?დრებას, მოსწავლეთა ლ?ბერალურ-დემოკრატ?ულ ღ?რებულებებზე დამყარებულ? სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ჩამოყალ?ბებას, კულტურულ ფასეულობათა პატ?ვ?სცემას, მოსწავლ?ს მ?ერ ოჯახ?ს, საზოგადოებ?ს, სახელმწ?ფოსა და გარემოს წ?ნაშე საკუთარ? უფლება-მოვალეობებ?ს გაცნობ?ერებაშ? ხელშეწყობას.
მსოფლ?ო გლობალ?ზაც??ს პ?რობებშ? არსებულ? გამოწვევებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს სასკოლო სასწავლო გეგმა ?თვალ?სწ?ნებს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ სწავლებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ხარ?სხ?ს გაუმჯობესებ?სა და განვ?თარებ?სათვ?ს შე?მუშავებს სამოქმედო გეგმებს,რომელ?ც დრო?ს მოთხოვნებ?ს შესაბამ?სად მუდმ?ვად ცვალებად?ა.