კურსდამთავრებულებ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

კურსდამთავრებულებ?

ჩვენ? სკოლ?ს კურსდამთავრებულებ?

2014-2015 სასწავლო წლ?ს კურსდამთავრებულებ?ს შედეგებ?:

გ ? ლ ო ც ა ვ თ !

1. რობაქ?ძე გ?ორგ? - ჯ?პა. სოც?ოლოგ?ა-პოლ?ტოლოგ??ს მეცნ?ერება.
2. ასაბაშვ?ლ? ნ?კოლოზ? - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ?ნფორმატ?კა.
3. ბაგაურ? ნ?კოლოზ? - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნუვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?. 100%-?ან? გრანტ?.
4. ბენდელ?ან? ?რაკლ? - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
5. ბრეგვაძე გ?ორგ? - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. საბანკო საქმე.
6. ბუაჩ?ძე მარ?ამ - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
7. გალდავა ალექსანდრე - ბეროლუს??ს რესპუბლ?კა. სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?.
8. კვ?რ?კაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოსოფ?ურ?.
9. კუჭავა თამთა - გრ. რობაქ?ძ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა.
10. მარტ?აშვ?ლ? ნ?ნო - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
11. მარუაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. მათემატ?კა. 100%-?ან? გრანტ?.
12. მაქაცარ?ა დ?მ?ტრ? - სამხატვრო აკადემ?ა. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
13. მაქს?მოვ? თელმან - გეომედ?. სტომატოლოგ?ა.
14. მაჭარაშვ?ლ? ქეთევან - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
15. მუზაშვ?ლ? ან? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა. 50% გრანტ?
16. მუმლაძე მედეა - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
17. სვან?ძე გ?ორგ? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?.
18. ქ?ტესაშვ?ლ? ლევან - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
19. ქოჩ?შვ?ლ? გ?ორგ? - უკრა?ნ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ტურ?ზმ?.
20. შელეგ?ა ჯონ? - თავართქ?ლაძ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
21. ცხადაძე ვაჟა - სოხუმ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ეკონომ?კა და ბ?ზნეს?.
22. ჭელ?ძე მარ?ამ - საქართველოს სამედ?ც?ნო უნ?ვერს?ტეტ?. ამერ?კულ? პროგრამა.100%-?ან? გრ.

__________________________________________________________________________________________________________

სკოლ?ს მუშაობ?ს შედეგ? კურსდამთავრებულთა უმაღლეს სკოლებშ? ჩაბარებ?თ ?ზომება. წელს 19 მოსწავლე აბარებდა საქართველოს და უცხოეთ?ს უმაღლეს სასწავლებლებშ?. ყველამ წარმატებ?თ ჩააბარა მ?საღებ? გამოცდებ?.

?ხ?ლეთ კურსდამთავრებულთა შედეგებ? უნ?ვერს?ტეტებ?ს მ?ხედვ?თ