გეგმა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

გეგმა

“დამტკიცებულია”
პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე
ოქმი N1 2015წ
____________________________
/ა. ლომსიანიძე/

შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული
სწავლების საშუალო სკოლა ნინო


2015-2016 სასწავლო წელი

1.შინაარსი
• სკოლის მისია
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• სასკოლო საათობრივი ბადე;
• სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
• ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის;
• მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;
• დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

2. შესავალი
სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინოს დებულების თანახმად სასკოლო სასწავლო გეგმას კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო ყოველი ახალი სასწავლო წლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებულია მოსწავლეებისა და მშობლების კანონიერი ინტერესები.
3. მისია
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დებულებაში განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები შეესაბამება ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს და ითვალისწინებს:
ა) ეროვნული, ზოგადსაკაცობრიო და ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნას;
ბ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, მოსწავლეთა ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემას, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობას.
მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმებს, რომელიც დროის მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად ცვალებადია.
4. სკოლის სასწავლო წლის კალენდარი

1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
3. სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.

4. სასწავლო წელი ყველა კლასში იწყება 7 სექტემბერს, გარდა 13 კლასისა.
I სემესტრი მთავრდება 25 დეკემბერს გაკვეთილების შემდეგ. რაც შეადგენს 16 სამუშაო კვირას, 78 სამუშაო დღეს.
II სემესტრი იწყება 11 იანვარს და მთავრდება 8 ივნისს გაკვეთილების შემდეგ. რაც შეადგენს 19 სამუშაო კვირას და 97 სამუშაო დღეს.
სულ 35 სამუშაო კვირა და 175 სამუშაო დღე.
დასვენების დღეებია:
14 ოქტომბერი - მცხეთობა
23 ნოემბერი - გიორგობა
19 იანვარი - ნათლისღება
3 მარტი - დედის დღე
9 აპრილი - სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე
29 აპრილი - დიდი პარასკევი
2 მაისი - მიცვალებულთა მოხსენიების დღე.
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე.
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე.
26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
შენიშვნა: აღნიშნული კალენდარი ვრცელდება ყველა კლასზე , გარდა I3 კლასისა.
I3 კლასი სწავლას დაიწყებს 20 ოქტომბერს , დაისვენებს 25 დეკემბრიდან 10 იანვრის ჩათვლით; გააგრძელებს სწავლას 11 იანვრიდან და ისწავლის 28 ივნისის ჩათვლით. I3 კლასის მოსწავლეები დაისვენებენ სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ზემოთაღნიშნულ უქმე დღეებში, გარდა 14 ოქტომბრისა.

5. საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9:00 საათზე. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
5. გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენების ხანგრძლივობა 15 წუთია. დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წუთია.

5. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
სკოლას არა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება.
6. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეთა მშობლების მოთხოვნით ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურებას სთავაზობს მოსაწავლეებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის მიზანია თითოეული ინდივიდის ინტელექტისა და მისწრაფებათა გამოვლინება, მოსწავლეთათვის თანამედროვე ღირებულებათა სფეროს გაფართოება, სწავლების მიზნობრივი მიმართულებების ორიენტირის კოორდინირება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის უნარის ჩამოყალიბება, ლოგიკური უნარ–ჩვევების გამომუშავება, კრიტიკული აზროვნების და გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება.
ზემოაღნიშნული მომსახურების მიზანია აგრეთვე ხელი შეუწყოს მოზარდების თვითშემოქმედებისა და ესთეტიკური აღზრდისათვის სასარგებლო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, თავისუფალი დროისადმი რაციონალური და შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. თანადგომის, ურთიერთპატივისცემის, პრობლემის ერთობლივი გადაწყვეტის, გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურება ხორციელდება ქვემოთაღნიშნული მიმართულებებით.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მისიის შესაბამისად და მოსწავლეების და მათი მშობლების სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს საღვთო სჯულის სწავლებას არჩევითი საგანის სახით. საღვთო სჯულს ასწავლის ეკლესიის წინამძღვარი, სასულიერო პირი. აღნიშნული საგანი განსაზღვრულია სასკოლო საათობრივ ბადეში. საგნის აღწერილობა, მისი სწავლების მიზანი და შედეგები გაწერილია შესაბამის სილაბუსებში.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეებს მათი სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს უფასო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურეობას გაკვეთილების შემდეგ ე.წ. გახანგრძლივებულ ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მასწავლებელი. გახანგრძლივებულ ჯგუფში მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან საშინაო დავალებების (გაკვეთილების) მომზადებით, სპორტულ-გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობით და ორჯერადი კვებით. გახანგრძლივებულ ჯგუფში სავალდებულოა ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოება. დღის განმავლობაში მოსწავლეებთან მუშაობს პედაგოგი და ფსიქოლოგი.
ამასთან, მოსწავლეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის წრე, რომლის ხელმძღვანელია – ბიძინა თოდიძე , აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია – შაბათი და კვირა. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში 11-დან 13 საათამდე.
აღნიშნული წრის მიზანია ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას; გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში; გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, შემწყნარებლობა და სხვ.
ფეხბურთის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ ფეხბურთის, როგორც სპორტის სახეობაში სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო შესაძლებლობები; გაეცნობიან სპორტული წვრთნის ჰიგიენას და ტრავმატიზმის პროფილაქტიკას; შეძლებენ ფიზიკური მომზადების თვითშეფასებას; თვითკონტროლისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას. მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში ფუნქციონირებს ჭადრაკის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფო დოლიძე. აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია სამშაბათი და ხუთშაბათი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში. წრის მიზანია ჭადრაკის შესწავლა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას, თვითკონტროლისა და სხვათა კონტროლის მექანიზმების გამომუშავებას, ჭადრაკის, როგორც სპორტული თამაშის ძირითადი წესების შესწავლას, პატიოსანი თამაშის წესებისა და ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების დამკვიდრებას.
წრის მეცადინეობაზე უპირატესობა მიენიჭება და სათანადო დრო დაეთმობა თამაშებსა და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს. ხალისიანი შეჯიბრება, მარტივი წახალისების თანხლებით, კარგი სტიმულია მოსწავლის წრეში ჩასაბმელად.
ჭადრაკის შესწავლის შედეგად, მოსწავლეები ეჩვევიან დისციპლინას, განუვითარდებათ სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო სპეციალური შესაძლებლობები, მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში არის ფასიანი საგანმანათლებლო მომსახურეობაც, ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ ღონღაძე. წრეში ჩართული მოსწავლეები სურვილის შესაბამისად ეუფლებიან ქართულ ხალხურ და თანამედროვე ცეკვებს. სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში.
ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შესწავლის მიზანია მოსწავლის ფიზიკური და ესთეტიკური განვითარება, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის დანერგვა - დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარება.
ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია განუვითაროს მოსწავლეს ეროვნული თვითშეგნება და ჩამოუყალიბოს ტრადიციისადმი პატიცისცემის გრძნობა. ამასთან, ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია მოსწავლისთვის: ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება; ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა; ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა;
თანამედროვე ცეკვების სწავლების მიზანია: მოსწავლის მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება; საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება; პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.
ცეკვის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება. ამასთან, ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას, აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და ქცევის ნორმების დაცვით. მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში, იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.
სკოლაში 2014-2015 სასწავლო წლიდან ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების საცურაო აუზი 5-15 წლამდე მოზარდებისათვის. საცურაო აუზში აღსაზრდელებს ემსახურება მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები და პედიატრ-მასაჟისტები.
საცურაო აუზის მიზანია დაეხმაროს მოსწავლეებს სასწავლო დღის სრულფასოვნად და ხალისიანად დასრულებაში და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდევში ჯანსაღი ცხოვრების წესისის დამკვიდრებას.
ცურვის გაკვეთილები ჩასმულია ცხრილში და უტარდება ყველა კლასს 1-დან მე-4 კლასის ჩათვლით უფასოდ,ერთი საათი ,სპორტის გაკვეთილის პარალელურად. ამავე დროს გაკვეთილების შემდეგ მუშაობს ფასიანი ცურვის წრეც.

ახალი 2014-2015 სასწავლო წლიდან სკოლაში ფუნქციონირებს კარატეს წრე, სადაც მოზარდებს აქვთ საშუალება დაეუფლონ ორთაბრძოლების უძველესი კულტურის ხელოვნებას.
კარატეს საქციას ხელმძღვანელობს გოჩა ვალიევი. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ : სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს ,საღამოს 17:00-დან 19:00 საათამდე.

7. სასკოლო საათობრივი ბადე
საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობას საფეხურების, კლასებისა და საგნების მიხედვით შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.

8. სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით


პირველი-მე-6 კლასები
ქართული ენა და ლიტერატურა

გამომცემლობა – მერიდიანი
თანაავტორები : ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე
მათემატიკა
გამომცემლობა " ინტელექტი"
თანაავტორები : გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე ( ქურჩიშვილი)
ბუნებისმეტყველება
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
თანაავტორები: გიორგი კვანტალიანი, ლეილე მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე.
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა " მერიდიანი"
თანაავტორები: ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე.

მუსიკა
გამომცემლობა – " ინტელექტი"
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე

ჩვენი საქართველო მე-5 და მე-6 კლასები
გამომცემლობა – " ლოგოს პრესი"
თანაავტორები : მზია სურგულაძე, ნინო მდინარაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე, ლაშა ბერაია

VII – XII კლასები

ქართული ენა და ლიტერატურა
მე-7 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თაია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია
მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა – გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თაია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია
მე-9 კლასი - ქართული ლიტერატურა – გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თაია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია
მე-10 კლასი - ქართული ლიტერატურა გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი.

მე-11 კლასი - ქართული ლიტერატურა – გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი
მე-12 კლასი – ქართული ლიტერატურა – გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი

ინგლისური ენა
me-7 ინგლისური ენის გრამატიკა - Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth;

მე-8 B Top Score book 2
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth;

მე - 9 - Top Score book 3
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

მე-me - 10 - Activate A2
გამომცემლობა - Pearson (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Joanne Tayloreknowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent, Megan Roderick

მე -11 - Activate B1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth;

მე - 12 – Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth;

რუსული ენა
მე-7 - გამომცემლობა: ს–3 „ოცდამეერთე“ 2009; ს.ბოლდაკოვა;
მე-8 - გამომცემლობა: ს–4 „ოცდამეერთე“ 2007წ; – ს.ბოლდაკოვა;.
მე-9 - გამომცემლობა: ს–5 „ოცდამეერთე“ 2008, ს.ბოლდაკოვა;
მე-10 - გამომცემლობა: ს–6 „ოცდამეერთე“ 2008, ს.ბოლდაკოვა;.
მე-11 - გამომცემლობა: ს–7 „ოცდამეერთე“ 2007, ს.ბოლდაკოვა;
მე-12 – მ.ლორთქიფანიძე, ტ. ჩეხუნაშვილი, მ. ავაკოვა; – გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2008წ;

გერმანული ენა
me-5 klasi ლ.კობახიძე, ლ. მეტრეველი; გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2009წ;
me-6 klasi ლ.კობახიძე, ლ. მეტრეველი; გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2010წ;
me-7 klasi ლ.კობახიძე, ლ. მეტრეველი; გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2007წ;
me-8 klasi ლ.კობახიძე, ლ. მეტრეველი;– გამომცემლობა „ინტელექტი“ 2007წ;
me-9 klasi ლ.კობალაძე, ლ. მეტრეველი, გამომცემლობა „ინტელექტი“ 2008

მათემატიკა
მე–7 კლასი. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე; გამომცემლობა– “ინტელექტი” – 2009წ ;
მე–8 კლასი. გამომცემლობა: “ინტელექტი” – 2012წ ; ავტორები : გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე
მე–9 კლასი. გამომცემლობა: “ინტელექტი” – 2012წ ; გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე
მე–10 კლასი. გამომცემლობა: “ინტელექტი” – 2012წ ; გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე
მე–11 კლასი. გამომცემლობა: “ინტელექტი” – 2012წ ; გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე
მე–12 კლასი. გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე; – გამომცემლობა: “ინტელექტი” – 2012წ ;

გეოგრაფია
მე-7 klasi -გეოგრაფია გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
მე-8 klasi - გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
მე-9 klasi - გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
მე-10 klasi – მსოფლიოს გეოგრაფია - გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე
მე-11 klasi - msoflios geografia. მსოფლიო გეოგრაფია,
გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ - თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე.
მე-12 – გლობალური პრობლემების გეოგრაფია, ზ. დავითაშვილი; – გამომცემლობა: „საქართველოს მაცნე“ 2008წ;

ისტორია
მე-7 კლასი - საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია
გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი და ლერი თავაძე
მე-8 კლასი- გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი და ლერი თავაძე
მე-9 კლასი - "საქართველოს ისტორია" n. ახმეტელი, d. ლორთქიფანიძე "საქართველოს ისტორია" ”diogene” 2008 w.
მე-10 კლასი - გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
მე-11 კლასი - გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე
მე-12 კლასი - გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია

ფიზიკა
მე- 8 კლასი - "ფიზიკა" - გ.გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი, გამომცემლობა – „ინტელექტი“ 2012წ.
მე-9 კლასი - "ფიზიკა" – გ.გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი,
გამომცემლობა – „ინტელექტი“ 2012წ.
მე-10 კლასი – გ.გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი, –გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2012წ.
მე-11 კლასი - გ.გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი, – გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2012წ.
მე-12 კლასი – გ.გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი; გამომცემლობა “ინტელექტი“;

ქიმია
მე-9 კლასი - „ქიმია“ მე–8 კლასის სახელძღვანელო მ.ვარდიაშვილი, ს.ადამია; გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2008;
მე-10 კლასი - მ.ვარდიაშვილი, ს.ადამია; გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2007;
მე-11 კლასი - მ.ვარდიაშვილი, ს.ადამია – გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2007;
მე-12 კლასი ვ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია; – გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2007წ;

ბიოლოგია
მე-7 კლასი - ავტორი: ნ. იოსებაშვილი, ნ. ზაალიშვილი – გამომცემლობა: „ტრიასი“ 2010წ;
მე-8 კლასი - ავტორი: ნ.იოსებიშვილი,ნ. ზაალიშვილი; გამომცემლობა – „ტრიასი“ 2007წ;
მე-9 კლასი - ავტორი: ნ.იოსებაშვილი,ნ. ზაალიშვილი; გამომცემლობა – „ტრიასი“ 2008;
მე-10 კლასი - გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
თანაავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
მე-12კლ - გამომცემლობა - შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
თანაავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ხელოვნება
მე-7 კლასი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება; : ნ. სილაგაძე, ნ. მაჭარაშვილი;
გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2009წ;
მე-8 კლასი - სახელმძღვანელო: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება,
ავტორი: ა.კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. ჯაყელი; გამომცემლობა „კლიო“ 2007წ;
მე-9 კლასი - ავტორი: მ.ჩიკვაიძე; გამომცემლობა – „ინტელექტი“ 2007წ;
მე-10 კლასი – ა.კლდიაშვილი ნ. ღაღანიძე, თ. ჯაყელი, –გამომცემლობა: „კლიო“ 2009წ;
მე-11 კლასი - მე–10 კლასის სახელმძღვანელო( ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი) გამომცემლობა „დიოგენე“;

ფიზ. აღზრდა
1 კლასიდან მე-11 კლასის ჩათვლით ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.

მუსიკა
7 კლასი - მ.ჩიკვაიძე; – გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2009წ;
8 კლასი -- ავტორი: მ.ჩიკვაიძე; გამომცემლობა – „ინტელექტი“ 2007წ;
9 კლასი -- ავტორი: მ.ჩიკვაიძე; გამომცემლობა – „ინტელექტი“ 2008;
10 კლასი - ავტორი: მ.ჩიკვაიძე; გამომცემლობა –გამომცემლობა: „ინტელექტი“ 2005;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები ჯ. გოჯიაშვილი; საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ლაბორატორია. 2006


გარდა სახელმძღვანელოებისა სკოლა სასწავლო პროცესში იყენებს შესაბამის სასკოლო მასალას საფეხურებისა და საგნების გათვალისწინებით, კერძოდ: ლაბორატორიებს, აუდიო კასეტებს, დისკებს, ინტერნეტ-რესურსებს, ბიბლიოთეკის ფონდში დაცულ ლიტერატურას, ვიზუალურ მასალას (პლაკატს, სქემას ან სხვა თვალსაჩინოებას).


9.ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის
სკოლა ითვალისწინებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს ინკლუზიური განათლების შესახებ. სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 4 მოსწავლე სწავლობს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლებისათვის შექმნილია ადეკვატური პირობები (განსაკუთრებული საგაკვეთილო განრიგი, დასვენებისა და გართობისათვის სათანადო პირობები და სხვა; პედაგოგები ფლობენ ინფორმაციას იმ რესურსების შესახებ, რომელიც მათ დაეხმარება ამ კატეგორიის მოსწავლეებთან მუშაობაში; შეუძლიათ სასწავლო პროგრამების ადაპტირება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საჭიროებათა გათვალისწინებით და იმ სტრატეგიების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან მუშაობაში. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სსსმ სკოლის 2 მოსწავლეთათვის შემუშავებულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, რომლებიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, აგრეთვე, ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად (იხ.დანართი). თუ მოსწავლეს გამოუვლინდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში სკოლა უზრუნველყოფს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას.

10. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამები
1. სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი და ასწავლის თავის სადამრიგებლო კლასს. კლასის დამრიგებელს შემუშავებული აქვს შესაბამისი კლასის დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა ეროვნული სასაწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის სათანადო დებულებების გათვალისწინებით.
2. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
3. დამრიგებლის მოვალეობებია:
ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დაწყებით და საბაზო საფეხურზე);
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;