გეგმა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 


გეგმა

შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული
სწავლების საშუალო სკოლა ნინო

სასკოლო სასწავლო
გეგმა

2014-2015 სასწავლო წელი1. შინაარსი
• სკოლის მისია
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალიწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• სასკოლო საათობრივი ბადე;
• სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასგარეშე/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
• ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის;
• მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;
• დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

2.შესავალი
სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინოს დებულების თნახმად სასკოლო სასწავლო გეგმას კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შიმუშავებს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო ყოველი ახალი სასწავლო წლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებულია მოსწავლეებისა და მშობლების კანონიერი ინტერესები.

3.მისია.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დებულებაში განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები შეესაბამება ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს და ითვალისწინებს:
ა) ეროვნული, ზოგადსაკაცობრიო ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნას;
ბ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, მოსწავლეთა ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემას, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობას.
მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმებს, რომელიც დროის მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად ცვალებადია.

4.სკოლის სასწავლო წლის კალენდარი
1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თრიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
3. სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.
4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილების ხანგრძლივობა 35 წუთია. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შსაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.),როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
5. გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენების ხანგრძლივობა 10 წუთია, დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წუთია.

5. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
სკოლას არა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება.

6. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალიწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეთა მშობლების მოთხოვნით ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ საგანმანათლებლო მომსახურებას სთავაზობს მოსწავლეებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის მიზანია თითოეული ინდივიდის ინტელექტისა და მისწრაფებათა გამოვლინება, მოსწავლეთათვის თანამედროვე ღირებულებათა სფეროს გაფართოება, სწავლების მიზნობრივი მიმართულებების ორიენტირის კოორდინირება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის უნარის ჩამოყალიბება, ლოგიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება, კრიტიკული აზროვნებისა და გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება.
ზემოაღნიშნული მომსახურების მიზანია აგრეთვე ხელი შეუწყოს მოზარდების თვითშემოქმედებისა და ესთეტიკური აღზრდისათვის სასარგებლო პრაქტიკული უნარჩვევების ჩამოყალიბებას, თავისუფალი დროისადმი რაციონალური და შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. თანადგომის ურთიერთპატივისცემის, პრობლემის ერთობლივი გადაწყვეტის, გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურება ხორციელდება ქვემოთაღნიშნული მიმართულებებით.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მისიის შსაბამისად და მოსწავლეების და მათი მშობლების სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს საღვთო სჯულის სწავლებას არჩევითი საგანის სახით. საღვთო სჯულს ასწავლის ეკლესიის წინამძღვარი, სასულიერი პირი. აღნიშნული საგანი განსაზღვრულია სასკოლო საათობრივ ბადეში, საგნის აღწერილობა, მისი სწავლების მიზანი და შდეგები გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეებს მათი სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს უფასო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას გაკვეთილების შემდეგ ე.წ. გახანგრძლივებულ ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მასწავლებელი. გახანგრძლივებულ ჯგუფში მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საშინაო დავალებების (გაკვეთილების) მომზადებით, სპორტულ-გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობით და კვებით. გახანგრძლივებულ ჯგუფში სავალდებულოა ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოება. დღის განმავლობაში მოსწავლეებთან მუშაობს პედაგოგი და ფსიქოლოგი.
ამასთან, მოსწავლეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლაში ფუნქციონირებს კარატეს წრე, რომლის ხელმძღვანელია კარატეს ტრენერი, აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია - სამშაბათი, ხუთშაბათი - 6სთ-დან 8სთ-მდე, შაბათი 12 სთ-დან 14 სთ-მდე.
აღნიშნული წრის მიზანია ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას; გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში; გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, სემწყნარებლობა და სხვ.
კარატეს წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ კარატეს როგორც სპორტის სახეობაში სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო შესაძლებლობები; გაეცნობიან სპორტული წვრთნის ჰიგიენას და ტრავმატიზმის პროფილაქტიკას; შეძლებენ ფიზიკური მომზადების თვითშეფგასებას; თვითკონტროლისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას. მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში ფუნქციონირებს ჭადრაკის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს ირინა იოსელიანი. აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია სამშაბათი და ხუთშაბათი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში. წრის მიზანია ჭადრაკის შესწავლა, რომელიც ხელს შუწყობს მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას, თვითკონტროლისა და სხვათა კონტროლის მექანიზმების გამომუშავებას, ჭადრაკის, როგორც სპორტული თამაშის ძირითადი წესების შესწავლას, პატიოსანი თამაშის შესებისა და ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების დამკვიდრებას.
წრის მეცადინეობაზე უპირატესობა მიენიჭება და სათანადო დრო დაეთმობა თამაშსა და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს. ხალისიანი შეჯიბრება, მარტივი წახალისების თანხლებით, კარგი სტიმულია მოსწავლის წრეში ჩასაბმელად.
ჭადრაკის შესწავლის შედეგად, მოსწავლეები ეჩვევიან დისციპლონას, განუვითარდებათ სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო სპეციალური შესაძლებლობები, მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში არის ფასიანი საგანმანათლებლო მომსახურეობაც, ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ ღონღაძე. წრეში ჩართული მოსწავლეები სურვილის შესაბამისად ეუფლებიან ქართულ ხალხურ და თანამედროვე ცეკვებს. სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში.
ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შესწავლის მიზანია მოსწავლის ფიზიკური და ესთეტიკური განვითარება, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის დანერგვა _ დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარება.
ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია განუვითაროს მოსწავლეს ეროვნული თვითშეგნება და ჩამოუყალიბოს ტრადიციისადმი პატივისცემის გრძნობა. ამასთან, ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია მოსწავლისთვის: ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება; ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შსწავლა; ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა.
თანამედროვე ცეკვების სწავლების მიზანია: მოსწავლის მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება; საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება; პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.
ცეკვის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება. ამასთან, ამ მიმართების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას, აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და ქცევის ნორმების დაცვით. მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.
სკოლაში ფუნქციონირებს საცურაო აუზი, სადაც ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის, კვირაშვი ერთხელ ტარდება სპორტის გაკვეთილი. ცურვის ტრენერები - ნინო ალადაშვილი, ბექა ქოქიაური, გიორგი გოქაძე. ცურვის წრეში მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში სამჯერ.
სკოლაში ასევე მუშაობს ხატვის წრე სადაც ბავშვები შეისწავლიან: ფერწერას, გრაფიკასა და ხატვას. ხელმძღვანელი ვაჟა გოგინაშვილი. კვირაში ჩატარდება ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს.

7. სასკოლო საათობრივი ბადე
საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობას საფეხურების, კლასებისა და საგნების მიხედვით შესაბამისი პედაგოგების მითითემოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.
სასკოლო საათობრივ ბადეში აღნიშნულია როგორც სავალდებულო და არჩევითი საგნები, ასევე დამატებითი სავალდებულო საგნები.
8. სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით

2014-2015 წლის გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი
პირველი მეექვსე კლასები
ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა - „მერიდიანი“
თანაავტორები: ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე

მათემატიკა
გამომცემლობა - „ინტელექტი“
თანაავტორები: გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე

ბუნებისმეტყველება
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
თანაავტორები: გ.კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა - „მერიდიანი“
თანაავტორები: ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

მუსიკა
გამომცემლობა - „ინტელექტი“
ავტორი: მ.ჩიკვაიძე

ჩვენი საქართველო მე-5 და მე-6 კლასები
გამომცემლობა - „ლოგოს პრესი“
თანაავტორები: მ. სურგულაძე, ნ. მდინარაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია.VII - XII კლასები
ქართული ენა და ლიტერატურა
მე-7 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თათია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია.

მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თათია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია.

მე-9 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „მერიდიანი“
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თათია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი, ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია.

მე-10 კლასი - ქართული ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი.

მე-11 კლასი - ქართული ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი.

მე-12 კლასი - ქართული ლიტერატურა
გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი.


ინგლისური ენა
მე-7 ინგლისური ენის გრამატიკა Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworh.

მე-8 ინგლისური ენის გრამატიკა Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworh.


მე-9 ინგლისური ენის გრამატიკა Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworh.
მე-10 Activate A2
გამომცემლობა - Pearson (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Joanne Tayloreknowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent, Megan Roderick.

მე-11 Activate B1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworh.

მე-12 - Top Score book 1
გამომცემლობა - Oxford University Press (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworh.


რუსული ენა
მე-7 – გამომცემლობა: ს-3 „ოცდამეერთე“ 2009; ს.ბოლდაკოვა;
მე-8 – გამომცემლობა: ს-4 „ოცდამეერთე“ 2007; ს.ბოლდაკოვა;
მე-9 – გამომცემლობა: ს-5 „ოცდამეერთე“ 2008; ს.ბოლდაკოვა;
მე-10 – გამომცემლობა: ს-6 „ოცდამეერთე“ 2008; ს.ბოლდაკოვა;
მე-11 – გამომცემლობა: ს-7 „ოცდამეერთე“ 2007; ს.ბოლდაკოვა;
მე-12 – მ.ლორთქიფანიძე, ტ.ჩეხუნაშვილი, მ.ავაკოვა - გამომცემლობა - „ინტელექტი“
2008.

გერმანული ენა
მე-5 კლასი ლ.კობახიძე, ლ.მეტრეველი; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2009 წ.
მე-6 კლასი ლ.კობახიძე, ლ.მეტრეველი; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2010 წ.
მე-7 კლასი ლ.კობახიძე, ლ.მეტრეველი; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
მე-8 კლასი ლ.კობახიძე, ლ.მეტრეველი; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
მე-9 კლასი ლ.კობახიძე, ლ.მეტრეველი; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2008 წ.

მათემატიკა
მე-7 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2009 წ.
მე-8 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-9 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-10 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-11 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-12 კლასი - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.

გეოგრაფია
მე-7 კლასი - გეოგრაფია. შპს „ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი.
მე-8 კლასი - გეოგრაფია. შპს „ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი.
მე-9 კლასი - გეოგრაფია. შპს „ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი.
მე-10 კლასი - mსoflio გეოგრაფია. შპს „ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი. თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე.
მე-11 კლასი - mსoflio გეოგრაფია. შპს „ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი. თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე.
მე-12 კლასი - გლობალური პრობლემების გეოგრაფია, ზ. დავითაშვილი -გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ 2008 წ.

ისტორია
მე-7 კლასი - საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუკაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი და ლერი თავაძე.
მე-8 კლასი - საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუკაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი და ლერი თავაძე.
მე-9 კლასი - საქართველოს ისტორია. ნ. ახმეტელი, დ.ლორთქიფანიძე„ საქართველოს ისტორია“ გამომცემლობა - „დიოგენე“ 2008 წ.
მე-10 კლასი - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - „ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე.
მე-11 კლასი - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ - „ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე.
მე-12 კლასი - შპს გამომცემლობა - „დიოგენე“
თანაავტორები: ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია.

ფიზიკა
მე-8 კლასი - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-9 კლასი - - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.

მე-10 კლასი - - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-11 კლასი - - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.
მე-12 კლასი - - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2012 წ.

ქიმია
მე-9 კლასი - "ქიმია" - მე-8 კლასის სახელმძღვანელო მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2008 წ.
მე-10 კლასი - მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
მე-11 კლასი - მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
მე-12 კლასი - მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.


ბიოლოგია
7 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი - გამომცემლობა - „ტრიასი“ 2010 წ.
8 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი - გამომცემლობა - „ტრიასი“ 2007 წ.
9 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი - გამომცემლობა - „ტრიასი“ 2008 წ.
10 კლასი - გამომცემლობა შპს „ საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ .
თანაავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი.
12 კლასი - გამომცემლობა შპს „ საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ .
თანაავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი.

ხელოვნება
7 კლასი - სახ. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება. ნ. სილაგაძე, ნ. მაჭარაშვილი. გამომცემლობა - „მერიდიანი“ 2009 წ.
8 კლასი - სახ. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება. ავტ. ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. ჯაყელი; გამომცემლობა - „კლიო“ 2007 წ.
9 კლასი - ავტ. მ. ჩიკვაიძე; გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
10 კლასი - ავტ. ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე თ. ჯაყელი; გამომცემლობა - „კლიო“ 2007წ.
11 კლასი - 10 კლასის სახელმძღვანელო (ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი); გამომცემლობა - „დუიგენე“.

ფიზ. აღზრდა
1 კლასიდან მე-11 კლასის ჩთვლით ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.

მუსიკა
7 კლასი – „მუსიკა“ – მ. ჩიკვაიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2009 წ.
8 კლასი – „მუსიკა“ – მ. ჩიკვაიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2007 წ.
9 კლასი – „მუსიკა“ – მ. ჩიკვაიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2008 წ.
10 კლასი – „მუსიკა“ – მ. ჩიკვაიძე. გამომცემლობა - „ინტელექტი“ 2005 წ.


ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
მე-7 - მე-8 კლასები - საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები ავტ. ჯ. გოჯიაშვილი - საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ლაბორატორია. 2006 წელი.

გარდა სახელმძღვანელოებისა სკოლა სასწავლო პროცესში იყენებს შესაბამის სასკოლო მასალას საფეხურებისა და საგნების გათვალისწინებით, კერძოდ: ლაბორატორიებს, აუდიო კასეტებს, დისკებს, ინტერნეტ-რესურსებს, ბიბლიოთეკის ფონდში დაცულ ლიტერატურას, ვიზუალურ მასალას (პლაკატს, სქემას ან სხვა თვალსაჩინოებას).

9. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის

სკოლა ითვალისწინებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს ინკლუზიური განათლების შესახებ, სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 2 მოსწავლე სწავლობს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლებისათვის შექმნილია ადეკვატური პირობები (განსაკუთრებული საგაკვეთილო განრიგი, დასვენებისა და გართობისათვის სათანადო პირობები და სხვა; პედაგოგები ფლობენ ინფორმაციას იმ რესურსების შესახებ, რომელიც მათ დაეხმარება ამ კატეგორიის მოსწავლეებთან მუშაობაში; შეუძიათ სასწავლო პროგრამების ადაპტირება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საჭიროებათა გათვალისწინებით და იმ სტრატეგიების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან მუშაობაში. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სსსმ სკოლის 2 მოსწავლეთათვის შემუშავებულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, რომლებიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, აგრეთვე ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. (იხ. დანართი). თუ მოსწავლეს გამოუვლინდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში სკოლა უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შედგენას.

10. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამები

1. სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი და ასწავლის თავის სადამრიგებლო კლასს. კლასის დამრიგებელს შემუშავებული აქვს შესაბამისი კლასის დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის დებულებების გათვალისწინებით (იხ. დანართი);
2. კლასის დამრიგებლის მუშაობის მიზანია დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწეწვაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; სასწავლო გეგმის შესაბამისად. დამრიგებელი ხელ უნდა უწყობდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
3. დამრიგებლის მოვალეობებია: ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დაწყებით და საბაზო საფეხურზე);
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;
ე) რეგულარულად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი;
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
ზ) გაიგოს მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის მიზეზი;
თ) გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოსმოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის;
ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ.;
კ) საკლასო, სასკოლო და სასწავლო სასწავლო-შემოქმედებითი ღონისძიებების, მხატვრულ-ლიტერატურული ღონისძიებების; შემეცნებით-ინტელექტუალური ღონისძიებების შიდასასკოლო კონკურსების, შეხვედრებისა და გამოფენების, ექსკურსიების მოწყობა; სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
4. დამრიგებლის მუშაობა უნდა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:
ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, ფსიქიკური, სოცი