გეგმა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 


გეგმა

შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული
სწავლების საშუალო სკოლა ნინო

სასკოლო სასწავლო
გეგმა

2011-2012 სასწავლო წელი1.შინაარსი

• სკოლის მისია
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• სასკოლო საათობრივი ბადე;
• სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
• ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის;
• მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;
• დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

2. შესავალი
სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინოს დებულების თანახმად სასკოლო სასწავლო გეგმას კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო ყოველი ახალი სასწავლო წლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებულია მოსწავლეებისა და მშობლების კანონიერი ინტერესები.

3. მისია
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დებულებაში განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები შეესაბამება ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს და ითვალისწინებს:
ა) ეროვნული, ზოგადსაკაცობრიო და ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნას;
ბ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, მოსწავლეთა ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემას, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობას.
მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმებს, რომელიც დროის მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად ცვალებადია.
4. სკოლის სასწავლო წლის კალენდარი

1.სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
3. სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.
4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
5. გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენების ხანგრძლივობა 15 წუთია. დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წუთია.

5. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
სკოლას არა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება.
6. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეთა მშობლების მოთხოვნით ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურებას სთავაზობს მოსაწავლეებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის მიზანია თითოეული ინდივიდის ინტელექტისა და მისწრაფებათა გამოვლინება, მოსწავლეთათვის თანამედროვე ღირებულებათა სფეროს გაფართოება, სწავლების მიზნობრივი მიმართულებების ორიენტირის კოორდინირება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის უნარის ჩამოყალიბება, ლოგიკური უნარ–ჩვევების გამომუშავება, კრიტიკული აზროვნების და გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება.
ზემოაღნიშნული მომსახურების მიზანია აგრეთვე ხელი შეუწყოს მოზარდების თვითშემოქმედებისა და ესთეტიკური აღზრდისათვის სასარგებლო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, თავისუფალი დროისადმი რაციონალური და შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. თანადგომის, ურთიერთპატივისცემის, პრობლემის ერთობლივი გადაწყვეტის, გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურება ხორციელდება ქვემოთაღნიშნული მიმართულებებით.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მისიის შესაბამისად და მოსწავლეების და მათი მშობლების სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს საღვთო სჯულის სწავლებას არჩევითი საგანის სახით. საღვთო სჯულს ასწავლის ეკლესიის წინამძღვარი, სასულიერო პირი. აღნიშნული საგანი განსაზღვრულია სასკოლო საათობრივ ბადეში. საგნის აღწერილობა, მისი სწავლების მიზანი და შედეგები გაწერილია შესაბამის სილაბუსებში.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეებს მათი სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს უფასო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურეობას გაკვეთილების შემდეგ ე.წ. გახანგრძლივებულ ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მასწავლებელი. გახანგრძლივებულ ჯგუფში მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საშინაო დავალებების (გაკვეთილების) მომზადებით, სპორტულ-გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობით და კვებით. გახანგრძლივებულ ჯგუფში სავალდებულოა ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოება. დღის განმავლობაში მოსწავლეებთან მუშაობს პედაგოგი და ფსიქოლოგი.
ამასთან, მოსწავლეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლაში ფუნქციონირებს რაგბის წრე, რომლის ხელმძღვანელია – ვახტანგ ბერძენიშვილი, აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია – შაბათი და კვირა. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში 11-დან 13 საათამდე.
აღნიშნული წრის მიზანია ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას; გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში; გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, შემწყნარებლობა და სხვ.
რაგბის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ რაგბის, როგორც სპორტის სახეობაში სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო შესაძლებლობები; გაეცნობიან სპორტული წვრთნის ჰიგიენას და ტრავმატიზმის პროფილაქტიკას; შეძლებენ ფიზიკური მომზადების თვითშეფასებას; თვითკონტროლისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას. მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში ფუნქციონირებს ჭადრაკის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფო დოლიძე. აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია სამშაბათი და ხუთშაბათი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში. წრის მიზანია ჭადრაკის შესწავლა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას, თვითკონტროლისა და სხვათა კონტროლის მექანიზმების გამომუშავებას, ჭადრაკის, როგორც სპორტული თამაშის ძირითადი წესების შესწავლას, პატიოსანი თამაშის წესებისა და ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების დამკვიდრებას.
წრის მეცადინეობაზე უპირატესობა მიენიჭება და სათანადო დრო დაეთმობა თამაშებსა და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს. ხალისიანი შეჯიბრება, მარტივი წახალისების თანხლებით, კარგი სტიმულია მოსწავლის წრეში ჩასაბმელად.
ჭადრაკის შესწავლის შედეგად, მოსწავლეები ეჩვევიან დისციპლინას, განუვითარდებათ სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო სპეციალური შესაძლებლობები, მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში არის ფასიანი საგანმანათლებლო მომსახურეობაც, ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ ღონღაძე. წრეში ჩართული მოსწავლეები სურვილის შესაბამისად ეუფლებიან ქართულ ხალხურ და თანამედროვე ცეკვებს. სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში.
ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შესწავლის მიზანია მოსწავლის ფიზიკური და ესთეტიკური განვითარება, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის დანერგვა - დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარება.
ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია განუვითაროს მოსწავლეს ეროვნული თვითშეგნება და ჩამოუყალიბოს ტრადიციისადმი პატიცისცემის გრძნობა. ამასთან, ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია მოსწავლისთვის: ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება; ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა; ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა;
თანამედროვე ცეკვების სწავლების მიზანია: მოსწავლის მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება; საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება; პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.
ცეკვის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება. ამასთან, ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას, აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და ქცევის ნორმების დაცვით. მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში, იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
8. სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით
2011-2012 wlis grifirebuli saxelmZRvaneloebis CamonaTvali


pirveli-me-6 klasebi
qarTuli ena da literatura
gamomcemloba – meridiani

Tanaavtorebi : naTela maRlakeliZe, elene maRlakeliZe, cisana yuraSvili, nana RonRaZe


maTematika
gamomcemloba “ inteleqti”

Tanaavtorebi : guram gogiSvili, Teimuraz vefxvaZe, ia mebonia, lamara WeliZe ( qurCiSvili)bunebismetyveleba
bakur sulakauris gamomcemloba

Tanaavtorebi: giorgi kvantaliani, leile miqiaSvili, maia bliaZe, rusudan axvlediani, daviT kereseliZe.


saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba
gamomcemloba “ meridiani”

Tanaavtorebi: nana maWaraSvili, maia maWaraSvili, naTela jabua, nino silagaZe.

musika
gamomcemloba – “ inteleqti”
avtori: marika CikvaiZe

Cveni saqarTvelo me-5 da me-6 klasebi
gamomcemloba – “ logos presi”
Tanaavtorebi : mzia surgulaZe, nino mdinaraZe, vaJa neiZe, koba xaraZe, laSa beraiaVII – XII klasebis
ქართული ენა და ლიტერატურა.

მე-7 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. b. sulakauri თ. ქიტოშვილი -“ბაკურ სულაკაური“. 2009.
მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა. არაბული. „სწავლანი“. 2009.
მე-9 კლასი -ქართული ლიტერატურა. ვ. როდონაია„a. arabuli, n. nakudaSvili, m. xuciSvili ”სწავლანი“. 2009 w.
ქართული ენა. ა. შანიძე “ganaTleba” 1999 w.
მე-10 კლასი -ქართული ena da ლიტერატურა. თ.ვასაძე. n. SaraSeniZe „დიოგენე“ 2006.
მე-11 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. თ.ვასაძე, ნ. შარაშენიძე. „დიოგენე“ 2008.
მე-12 კლასი – ქართული ენა და ლიტერატურა. თ.ვასაძე, ნ.მუზაშვილი. n. CubiniZe „დიოგენე“ 2008.ინგლისური ენა


Mme-7 ინგლისური ენის გრამატიკა. გოლიცინსკი. „ფარნავაზი“
B Vocabulary. B. J. Thomas Longman. 1995
მე-8. B Vocabulary ElementaryE. B. J. Thomas Inspiration- Maqsimillan 2005.
მე-9 - Vocabulary . B. J. Thomas Longman. 1995B
მე-10 - New Wave-ფაღავა ocdameerTe 2008
B Vocabulary B.J. Thomas; Longman. 1995B
მე-11 - English in Mind Cambridge. 2005.
Lazer B1 macMillan
მე-12 – Laser B1. Macmillan. 2008,
New Wave-ფაღავა. „ოცდამეერთე“, 2008.რუსული ენა
მე-7 - ს. ბოლდაკოვა. რუსული ენა. s-2 „ოცდამეერთე“, 2009.
მე-8 - ს. ბოლდაკოვა. რუსული ენა. s-3 „ოცდამეერთე“, 2007.
მე-9 - ს. ბოლდაკოვა. რუსული ენა. s-4 „ოცდამეერთე“, 2008.
მე-10 - ს. ბoლდაკოვა. რუსული ენა. „ოცდამეერთე“, 2007.
მე-11 - ს. ბულდაკოვა. რუსული ენა. „ოცდამეერთე“, 2007.
მე-12 – m. lorTqifaniZe, t CexunaSvili, m. avakova რუსული ენა. „ინტელექტი“. 2008.გერმანული ენა

Mme-5 klasi l.kobalaZe l. metreveli გერმანული ენა inteleqti 2003
Mme-6 klasi l.kobalaZe l. metreveli გერმანული ენა inteleqti 2001
Mme-7 klasi l.kobalaZe l. metreveli გერმანული ენა inteleqti 2006
Mme-8 klasi l.kobalaZe l. metreveli გერმანული ენა inteleqti 2007
Mme-9 klasi l.kobalaZe l. metreveli გერმანული ენა inteleqti 2008

მათემატიკა

მე–7 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2009.
მე–8 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2008.
მე–9 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2008.
მე–10 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2006.
მე–11 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2007.
მე–12 კლასი. მათემატიკა გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ჭელიძე. „ინტელექტი“. 2001.

გეოგრაფია
მე-7 klasi-გეოგრაფია e. ნებიერიძე, “diogene” 2009 w.
მე-8 klasi - საქართველოს და მსოფლიოს გეოგრაფია
და მსოფლიოს გეოგრაფია. ნ. ელიზბარაშვილი, ზ. დავითაშვილი T. CubiniZe - ქართuli geografiis centri” 2010 w.
მე-9 klasi-საქართველოს გეოგრაფია d. კერესელიძე g. Wanturia z. seferTelaZe m. bliaZe ”qarTuli wignis saxli”2008 w.
მე-10 klasi– geografiis Sesavaliნ. ელიზბარაშვილი ნ. ბერუჩაშვილი, ქართuli geografiis centri” 2009 w.
მე-11 klasi- msoflios geografia. z. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი “saqarTvelos macne” 2007 w.
მე-12 – globaluri problemebis გეოგრაფია z. დავითაშვილი.“saqarTvelos macne” 2008 w

ისტორია

მე-7 კლასი - საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია n. ასათიანი, n, kvitaiSvili, q. januaSvili bakur sulakauri 2009 w.
მე-8 კლასი- ისტორია m surgulaZe, g.anCabaZe, s. baxia-oqruaSvili, n eremaSvili, g. mSvenieraZe, T uzunaSvili. ” logos presi” 2010 w.
მე-9 კლასი - "საქართველოს ისტორია" n. ახმეტელი, d. ლორთქიფანიძე "საქართველოს ისტორია" ”diogene” 2008 w.
მე-10 კლასი "საქართველოს ისტორია"z. კიკნაძე, l. პატარიძე, l. surgulaZe, T uzunaSvili. ” logos presi ” 2006-2009 w.
მე-11 კლასი - ისტორია ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, l. fircxalava bakur sulakauris gam. 2007 w.
მე-12 კლასი - uaxlesi ისტორია გ. აბდალაძე, გ. კუპატაძე, n.კვიტაშვილი q.januaSvili “ saqarTvelos macne” 2008 w.


ფიზიკა

მე- 8 კლასი - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე; ე. ლაზარიშვილი. „ინტელექტი“. 2010.
მე-9 კლასი - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი. „ინტელექტი“. 2008.
მე-10 კლასი - "ფიზიკა" – g. გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი. „ინტელექტი“. 2009.
მე-11 კლასი - "ფიზიკა" - გ. გედენიძე, ე. ლაზარიშვილი. „ინტელექტი“. 2010.

ქიმია

მე-9 კლასი - "ქიმია" – me-8 klasis saxelmZRvanelo მ. ვარდიაშვილი ს. ადამია. „ინტელექტი“. 2008.
მე-10 კლასი - "ქიმია" - მ. ვარდიაშვილი ს. ადამია. „ინტელექტი“. 2006.
მე-11 კლასი - "ქიმია" - მ. ვარდიაშვილი ს. ადამიa. „ინტელექტი“. 2007.
მე-12 კლასი - "ქიმია" - მ .ვარდიაშვილი ს. ადამია. „ინტელექტი“. 2007.

ბიოლოგია

მე-7 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი. „ტრიასი“. 2010
მე-8 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი. „ტრიასი“. 2007
მე-9 კლასი - ავტ. ნ. იოსებიშვილი, ნ. ზაალიშვილი. „ტრიასი“. 2008
მე-10 კლასი - ავტ. მ. რევიშვილი, ახვლედიანი. „ტრიასი“. 2009

ხელოვნება


მე-7 კლასი - saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba ნ. მაჭარაშვილი, ნ. სილაგაძე. „მერიდიანი“. 2009.
მე-8 კლასი - saxviTi da gamoyenebiTi ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, T jayeli. „კლიო“. 2007.
მე-9 კლასი -saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba- მ. მაჭარაშვილი, ნ. სილაგაძე. „მერიდიანი“. 2008.
მე-10 კლასი - saxviTi da gamoyenebiTi -ხელოვნება. ა.კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე T. jayeli „კლიო“. 2009.

ფიზ. აღზრდა

1 კლასიდან მე-11 კლასის ჩათვლით ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.


მუსიკა
7 კლასი - - musika მ. ჩიკვაიძე. „ინტელექტი“. 2009.
8 კლასი -- musika მ. ჩიკვაიძე. „ინტელექტი“. 2007.
9 კლასი -- musika მ. ჩიკვაიძე. „ინტელექტი“. 2008.
10 კლასი - - musika მ. ჩიკვაიძე. „ინტელექტი“. 2005.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

მე-7 - მე-8 კლასები -საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები ჯ. გოჯიაშვილი; საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ლაბორატორია. 2006გარდა სახელმძღვანელოებისა სკოლა სასწავლო პროცესში იყენებს შესაბამის სასკოლო მასალას საფეხურებისა და საგნების გათვალისწინებით, კერძოდ: ლაბორატორიებს, აუდიო კასეტებს, დისკებს, ინტერნეტ-რესურსებს, ბიბლიოთეკის ფონდში დაცულ ლიტერატურას, ვიზუალურ მასალას (პლაკატს, სქემას ან სხვა თვალსაჩინოებას).


9.ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის
სკოლა ითვალისწინებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს ინკლუზიური განათლების შესახებ. სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 2 მოსწავლე სწავლობს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლებისათვის შექმნილია ადეკვატური პირობები (განსაკუთრებული საგაკვეთილო განრიგი, დასვენებისა და გართობისათვის სათანადო პირობები და სხვა; პედაგოგები ფლობენ ინფორმაციას იმ რესურსების შესახებ, რომელიც მათ დაეხმარება ამ კატეგორიის მოსწავლეებთან მუშაობაში; შეუძლიათ სასწავლო პროგრამების ადაპტირება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საჭიროებათა გათვალისწინებით და იმ სტრატეგიების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა მდგომარეობისა და შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან მუშაობაში. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სსსმ სკოლის 2 მოსწავლეთათვის შემუშავებულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, რომლებიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, აგრეთვე, ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად (იხ.დანართი). თუ მოსწავლეს გამოუვლინდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში სკოლა უზრუნველყოფს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას.

10. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამები
1. სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი და ასწავლის თავის სადამრიგებლო კლასს. კლასის დამრიგებელს შემუშავებული აქვს შესაბამისი კლასის დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა ეროვნული სასაწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის სათანადო დებულებების გათვალისწინებით (იხ.დანართი).
2. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
3. დამრიგებლის მოვალეობებია:
ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დაწყებით და საბაზო საფეხურზე);
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;
ე) რეგულარულად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი;
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
ზ) გაიგოს მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის მიზეზი;
თ) გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოსმოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის;
ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ;
კ)საკლასო, სასკოლო და სასწავლო სასწავლო-შემოქმედებითი ღონისძიებების, მხატვრულ-ლიტერატურული ღონისძიებების; შემეცნებით-ინტელექტუალური ღონისძიებების შიდასასკოლო კონკურსების, შეხვედრებისა და გამოფენების, ექსკურსიების მოწყობა; სპორტულ ღონისძიებების ორგანიზება.
4. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:
ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, ფსიქიკური, სოციალური და სულიერი განვითარებისაკენ;
ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის შინაგანი ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;
გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება -დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები;
დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.
5. დამრიგებელმა მუშაობის პროცესში უნდა გამოიყენოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული და/ან რეკომენდებული მეთოდური სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები.

11. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები

1. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად არის ხშირი და მრავალმხრივი, რათა ხელი უნდა შეუწყოს: მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, სხვადასხვა პოტენციალის მქონე მოსწავლეთათვის თანაბარი პირობების შექმნას.
2. სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.
3. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.
4. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.
5. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით.
6. I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით. ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.
7. V-XII კლასებში მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით.
8. მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში.
9. V-XII კლასებში საგანში ”სპორტი” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
10. დამატებითი სავალდებულო საგნების შეფასება არ იანგარიშება წლიური ქულის გამოთვლისას.
11. მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში შესაძლებელია შეფასდეს განმავითარებელი შეფასებით.
12. სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:საშინაო დავალება; საკლასო დავალება;შემაჯამებელი დავალება. შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.
13. საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება. ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. ამ კომპონენტით შეფასებისას:
ა) სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვ.);
ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი;
გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება. შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ვადაა 10 დღე წერილობითი ფორმით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სკოლა უფლებამოსილია გაზარდოს აღნიშნული ვადა.
14. სკოლაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:
ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;
ბ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე;
გ) საერთო წლიური ქულა – საგნების წლიური ქულებიდან გამომდინარე შეფასება;
დ) საფეხურის