გეგმა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 


გეგმა

“დამტკიცებულია”
პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე
ოქმი N1 3 სექტემბერი 2014წ.
____________________________
/ა. ლომსიანიძე/

შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული
სწავლების საშუალო სკოლა “ნინო”

სასკოლო სასწავლო
გეგმა

2014-2015 სასწავლო წელი

1. შინაარსი
• სკოლის მისია
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალიწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
• სასკოლო საათობრივი ბადე;
• სასკოლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასგარეშე/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
• ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის;
• მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები;
• დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.

2.შესავალი
სასკოლო სასწავლო გეგმა გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინოს დებულების თნახმად სასკოლო სასწავლო გეგმას კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შიმუშავებს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო ყოველი ახალი სასწავლო წლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებულია მოსწავლეებისა და მშობლების კანონიერი ინტერესები.

3.მისია.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დებულებაში განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები შეესაბამება ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონს და ითვალისწინებს:
ა) ეროვნული, ზოგადსაკაცობრიო ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნას;
ბ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, მოსწავლეთა ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემას, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობას.
მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ხარისხის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმებს, რომელიც დროის მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად ცვალებადია.

4.სკოლის სასწავლო წლის კალენდარი
1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თრიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
3. სკოლაში სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.
4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილების ხანგრძლივობა 35 წუთია. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შსაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.),როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
5. გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენების ხანგრძლივობა 10 წუთია, დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წუთია.

5. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
სკოლას არა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება.

6. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალიწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეთა მშობლების მოთხოვნით ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ საგანმანათლებლო მომსახურებას სთავაზობს მოსწავლეებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის მიზანია თითოეული ინდივიდის ინტელექტისა და მისწრაფებათა გამოვლინება, მოსწავლეთათვის თანამედროვე ღირებულებათა სფეროს გაფართოება, სწავლების მიზნობრივი მიმართულებების ორიენტირის კოორდინირება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის უნარის ჩამოყალიბება, ლოგიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება, კრიტიკული აზროვნებისა და გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება.
ზემოაღნიშნული მომსახურების მიზანია აგრეთვე ხელი შეუწყოს მოზარდების თვითშემოქმედებისა და ესთეტიკური აღზრდისათვის სასარგებლო პრაქტიკული უნარჩვევების ჩამოყალიბებას, თავისუფალი დროისადმი რაციონალური და შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. თანადგომის ურთიერთპატივისცემის, პრობლემის ერთობლივი გადაწყვეტის, გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო მომსახურება ხორციელდება ქვემოთაღნიშნული მიმართულებებით.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მისიის შსაბამისად და მოსწავლეების და მათი მშობლების სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს საღვთო სჯულის სწავლებას არჩევითი საგანის სახით. საღვთო სჯულს ასწავლის ეკლესიის წინამძღვარი, სასულიერი პირი. აღნიშნული საგანი განსაზღვრულია სასკოლო საათობრივ ბადეში, საგნის აღწერილობა, მისი სწავლების მიზანი და შდეგები გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.
შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო მოსწავლეებს მათი სურვილის გათვალისწინებით სთავაზობს უფასო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას გაკვეთილების შემდეგ ე.წ. გახანგრძლივებულ ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მასწავლებელი. გახანგრძლივებულ ჯგუფში მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საშინაო დავალებების (გაკვეთილების) მომზადებით, სპორტულ-გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობით და კვებით. გახანგრძლივებულ ჯგუფში სავალდებულოა ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოება. დღის განმავლობაში მოსწავლეებთან მუშაობს პედაგოგი და ფსიქოლოგი.
ამასთან, მოსწავლეთა სურვილის გათვალისწინებით სკოლაში ფუნქციონირებს კარატეს წრე, რომლის ხელმძღვანელია კარატეს ტრენერი, აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია - სამშაბათი, ხუთშაბათი - 6სთ-დან 8სთ-მდე, შაბათი 12 სთ-დან 14 სთ-მდე.
აღნიშნული წრის მიზანია ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას; გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში; გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, სემწყნარებლობა და სხვ.
კარატეს წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ კარატეს როგორც სპორტის სახეობაში სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო შესაძლებლობები; გაეცნობიან სპორტული წვრთნის ჰიგიენას და ტრავმატიზმის პროფილაქტიკას; შეძლებენ ფიზიკური მომზადების თვითშეფგასებას; თვითკონტროლისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას. მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში ფუნქციონირებს ჭადრაკის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს ირინა იოსელიანი. აღნიშნული წრის სამუშაო დღეებია სამშაბათი და ხუთშაბათი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში. წრის მიზანია ჭადრაკის შესწავლა, რომელიც ხელს შუწყობს მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას, თვითკონტროლისა და სხვათა კონტროლის მექანიზმების გამომუშავებას, ჭადრაკის, როგორც სპორტული თამაშის ძირითადი წესების შესწავლას, პატიოსანი თამაშის შესებისა და ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების დამკვიდრებას.
წრის მეცადინეობაზე უპირატესობა მიენიჭება და სათანადო დრო დაეთმობა თამაშსა და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს. ხალისიანი შეჯიბრება, მარტივი წახალისების თანხლებით, კარგი სტიმულია მოსწავლის წრეში ჩასაბმელად.
ჭადრაკის შესწავლის შედეგად, მოსწავლეები ეჩვევიან დისციპლონას, განუვითარდებათ სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო სპეციალური შესაძლებლობები, მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ ასევე წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარი და მოხდება მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩბმის მოტივაციის გაღვივება.
სკოლაში არის ფასიანი საგანმანათლებლო მომსახურეობაც, ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ ღონღაძე. წრეში ჩართული მოსწავლეები სურვილის შესაბამისად ეუფლებიან ქართულ ხალხურ და თანამედროვე ცეკვებს. სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი. წრის მეცადინეობა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში.
ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შესწავლის მიზანია მოსწავლის ფიზიკური და ესთეტიკური განვითარება, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის დანერგვა _ დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარება.
ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია განუვითაროს მოსწავლეს ეროვნული თვითშეგნება და ჩამოუყალიბოს ტრადიციისადმი პატივისცემის გრძნობა. ამასთან, ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია მოსწავლისთვის: ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება; ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შსწავლა; ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა.
თანამედროვე ცეკვების სწავლების მიზანია: მოსწავლის მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება; საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება; პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.
ცეკვის წრეში ჩართულ მოსწავლეებს განუვითარდებათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათი პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება. ამასთან, ამ მიმართების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას, აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და ქცევის ნორმების დაცვით. მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.
სკოლაში ფუნქციონირებს საცურაო აუზი, სადაც ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის, კვირაშვი ერთხელ ტარდება სპორტის გაკვეთილი. ცურვის ტრენერები - ნინო ალადაშვილი, ბექა ქოქიაური, გიორგი გოქაძე. ცურვის წრეში მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში სამჯერ.
სკოლაში ასევე მუშაობს ხატვის წრე სადაც ბავშვები შეისწავლიან: ფერწერას, გრაფიკასა და ხატვას. ხელმძღვანელი ვაჟა გოგინაშვილი. კვირაში ჩატარდება ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს.

7. სასკოლო საათობრივი ბადე
საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობას საფეხურების, კლასებისა და საგნების მიხედვით შესაბამისი პედაგოგების მითითემოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.
სასკოლო საათობრივ ბადეში აღნიშნულია როგორც სავალდებულო და არჩევითი საგნები, ასევე დამატებითი სავალდებულო საგნები.შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა `ნინოს~ სასწავლო გეგმის შესაბამისი საათობრივი ბადე
(2013-2014 სასწავლო წელი)
სასკოლო საათობრივი ბადე დაწყებითი საფეხურებისათვის
#
კლასი
საგანი
I II III IV V VI

1. ქართული ენა და ლიტერატურა 6 6 5 5 5 5
2. მათემატიკა 4/5 5 5 5 4 4
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 5 5 5 5 5
4. მეორე უცხო ენა 2 2 2 2
5. ჩვენი საქართველო 3 3
6. სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0,5
7. ბუნებისმეტყველება 2 2 2 2 2 2
8. ისტ 1/0 2 2
9. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 1 1 1 1 1
10. მუსიკა 1 1 1 1 1 1
11. ცეკვა 1
12. სპორტი 2 2 2 1 1 1
13. საღვთო სჯული 1 1 1 1 1 1
საათების რაოდენობა კვირაში 23 23 24 24,5 27 27განმარტებები: ა) მათემატიკა პირველ კლასში ისწავლება I სემესტრში 4 საათი. II სემესტრში 5 საათი, ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი.
ბ) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება IV კლასში ისწავლება
II სემესტრში ჯამურად 12 საათი


საათობრივი ბადე საბაზო - საშუალო საფეხურისათვის


კლასი
საგანი
VII VIII IX X XI XII
პროგრამული აბიტური
ქართული ენა და ლიტერატურა 5 5 5 5 5 5 1
მათემატიკა 5 4 4 5 5 5 1
პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 5 5 5 5 3 2
მეორე უცხო ენა 2 2 2 2 2 2
საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 3 3 2 2 2 1
გეოგრაფია 2 2 2 2 1,5 1
სამოქალაქო განათლება 2 2
ბიოლოგია 2 2 2 2 1
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები 2
ფიზიკა 2 3 2 2 1
ქიმია 2 2 2 3 1
სპორტი 2 1 1 1 1 1
სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 1 1
მუსიკა 1 1 1
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0,5 0,5
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 1,5
ეკონომიკა
სახვითი და გამოყ. ხელოვნება _ პრაქტიკული კურსი
ეკონომიკა და სახელმწიფო 2 2 1
სავალდებულო საათების რაოდენობა 28 30,5 33 32 32 19,5 9
28,5
საგანი
კლასი VII VIII IX X XI XII

I1 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 6 ბრელიძე ე. 1
2. მათემატიკა 4/5 ბრელიძე ე.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 შონია ნ.
4. ბუნებისმეტყველება 2 ბრელიძე ე.
5. ისტ 1/0 ავეტისიანი გ.
6. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
7. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
8. სპორტი 2 ღონღაძე რ.
9. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 22 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი. სულ 23 საათი


I2კლასი
საათობრივი ბადე

# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტ. 6 ნიქაბაძე ი. 1
2. მათემატიკა 4/5 ნიქაბაძე ი.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლ) 5 კიკალიშვილი მ.
4. ბუნებისმეტყველება 2 ნიკოლეიშვილი ლ.
5. ისტ 1 ღუდუშაური გ.
6. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
7. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
8. სპორტი 2 ბოძაშვილი ვ.
9. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 22 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი სულ 23 საათი

I3კლასი
საათობრივი ბადე


# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტ. 6 ბრელიძე ე. 1
2. მათემატიკა 5 ბრელიძე ე.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლ) 5 კიკალიშვილი მ.
4. ბუნებისმეტყველება 2 ბრელიძე ე.
5. ისტ 1 ავეტისიანი გ.
6. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 გოგინაშვილი ვ.
7. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
8. სპორტი 1 ღონღაძე რ.
9. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 22 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი სულ 23 საათი


მე–21 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 6 ბრელიძე ე.
2. მათემატიკა 5 ბრელიძე ე.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 ქარსელაზე მ. შონია ნ.
4. ბუნებისმეტყველება 2 ბრელიძე ე.
5. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
6. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
7. სპორტი 2 ღონღაძე რ.
8. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 22 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 23 საათი


მე–22 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 6 ნიქაბაძე ი.
2. მათემატიკა 5 ნიქაბაძე ი.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 ქარსელაძე მ.
კიკალიშვილი მ.
4. ბუნებისმეტყველება 2 ნიქაბაძე ი.
5. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
6. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
7. სპორტი 2 იოსელიანი ი.
8. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 22 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 23 საათი


მე-31 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 ჭავჭავაძე ლ.
2. მათემატიკა 5 ჭავჭავაძე ლ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 ასიტაშვილი ც.
მჭედლიძე ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 გოგინაშვილი ვ.
5. ბუნებისმეტყველება 2 ჭავჭავაძე ლ.
6. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
7. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
8. ცეკვა 1 ღონღაძე რ.
9. სპორტი 2 იოსელიანი ი.
10 საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 24 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 25 საათი

მე-32 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 ნიქაბაძე ი.
2. მათემატიკა 5 ნიქაბაძე ი.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 მჭედლიძე ნ.
ასიტაშვილი ც.
4. მეორე უცხო ენა 2 შაიაშვილი მ.
5. ბუნებისმეტყველება 2 ნიქაბაძე ი.
6. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
7. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
8. ცეკვა 1 ღონღაძე რ.
9. სპორტი 2 იოსელიანი ი.
10 საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 24 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 25 საათი
მე-41 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 მაჩიტიძე ქ.
2. მათემატიკა 5 დარჯანია მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 შონია ნ. ქარსელაძე მ. მჭედლიძე ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 შაიაშვილი მ.
5. სამოქ. თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 ჭავჭავაძე ლ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 ჯანეზაშვილი მ.
7. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 მახათაძე ხ.
8. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
9 ცეკვა 1 ღონღაძე რ.
10. სპორტი 1 ჯანგირაშვილი ზ
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 23,5 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი სულ 24,5 საათი

მე-42 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში მასწავლებელი შენიშვნა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 6 ნიქაბაძე ი.
2. მათემატიკა 5 თაღიაშვილი მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 მჭედლიძე ნ
ქარსელაძე მ.
4. მეორე უცხო ენა 2 შაიაშვილი მ.
5. სამოქ. თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 ნიქაბაძე ი.
6. ბუნებისმეტყველება 2 ნიქაბაძე ი.
7. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 გოგინაშვილი ვ.
8. მუსიკა 1 ჩოდრიშვილი ნ.
9 ცეკვა 1 ღონღაძე რ.
10. სპორტი 1 იოსელიანი ი.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 23,5 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი სულ 24,5 საათი

მე-51 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 3 5 მაჩიტიძე ქ.
2. მათემატიკა 4 4 6 ფანგანი შ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 6 7 ქარსელაძე მ. მჭედლიძე ნ.
შონია ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 გოგინაშვილი ვ.
5. ჩვენი საქართველო 3 2 3 დოხნაძე ლ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 2 3 ჯანეზაშვილი
7. ისტ 2 2 3 ავეტისიანი გ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 2 მახათაძე ხ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 1 იოსელიანი ი.
ჯანგირაშვილი ზ.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 26 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 27 საათი
მე-52 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 3 5 თითილოკაშვილი ე.
2. მათემატიკა 4 4 6 თაღიაშვილი მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 6 7 შონია ნ. ქარსელაძე მ. მჭედლიძე ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. ჩვენი საქართველო 3 2 3 მჭედლიძე ნ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 2 3 ჯანეზაშვილი მ.
7. ისტ 2 2 3 ავეტისიანი გ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 2 მაატაძე ნ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 1 იოსელიანი ი.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 26 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 27 საათიმე-53 კლასი
საათობრივი ბადე# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 3 5 მაჩიტიძე ქ.
2. მათემატიკა 4 4 6 თაღიაშვილი მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 6 7 შონია ნ. ქარსელაძე მ. მჭედლიძე ნ.
4. მეორე უცხო ენა(რუსული) 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. ჩვენი საქართველო 3 2 3 მჭედლიძე ნ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 2 3 ჯანეზაშვილი მ.
7. ისტ 2 2 3 ავეტისიანი გ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 2 გოგინაშვილი ვ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 1 იოსელიანი ი.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 26 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 27 საათი
მე-61 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 3 5 მაჩიტიძე ქ.
2. მათემატიკა 4 4 6 დარჯანია გ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 6 7 ქარსელაძე მ.
შონია ნ.
ონაშვილი ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 გოგინაშვილი ვ.
5. ჩვენი საქართველო 3 2 3 მჭედლიძე ნ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 3 4 ჯანეზაშვილი მ.
7. ისტ 2 2 3 ავეტისიანი გ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 2 გოგინაშვილი ვ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 1 ჯანგირაშვილი ზ.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 26 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 27 საათი

მე-62 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 3 5 მაჩიტიძე ქ.
2. მათემატიკა 4 4 6 თაღიაშვილი მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 6 7 ქარსელაძე მ.
შონია ნ.
ონაშვილი ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 გოგინაშვილი ვ.
5. ჩვენი საქართველო 3 2 3 დოხნაძე ლ.
6. ბუნებისმეტყველება 2 3 4 ჯანეზაშვილი მ.
7. ისტ 2 2 3 ავეტისიანი გ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 2 გოგინაშვილი ვ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 1 ჯანგირაშვილი ზ.
11. საღვთო სჯული 1 წულაძე პ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 26 საათი, დამატებით საღვთო სჯული 1 საათი
სულ 27 საათი


მე-71 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5 თითილოკაშვილი ე.
2. მათემატიკა 5 4 6 დარჯანია გ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 4 6 ქარსელაძე მ.
მჭედლიძე ნ.
ონაშვილი ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 გოგინაშვილი ვ.
5. საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 2 3 ფიფია
6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები 2 ჯანეზაშვილი მ.
დარჯანია თ.
7. გეოგრაფია 2 2 3 თამაზაშვილი თ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 3 გოგინაშვილი ვ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 2 ჯანგირაშვილი ზ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 28 საათი
მე-72 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5 თითილოკაშვილი ე.
2. მათემატიკა 5 4 6 თაღიაშვილი მ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 4 6 ქარსელაძე მ.
მჭედლიძე ნ.
ონაშვილი ნ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 2 3 დოხნაძე ლ.
6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები 2 ჯანეზაშვილი მ.
დარჯანია თ.
7. გეოგრაფია 2 2 3 კობაიძე რ.
8. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 2 3 მახათაძე ხ.
9 მუსიკა 1 2 2 ჩოდრიშვილი ნ.
10. სპორტი 2 ჯანგირაშვილი ზ.
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 28პ საათიმე-8 კლასი
საათობრივი ბადე
# საგანი საათების რაოდენობა კვირაში შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა მასწავლებელი შენიშვნა
სემესტრი
I II
1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5 თითილოკაშვილი ე.
2. მათემატიკა 4 4 6 ფანგანი შ.
3. პირველი უცხო ენა (ინგლისური) 5 4 6 კიკალიშვილი მ.
გოგოლაძე ქ.
4. მეორე უცხო ენა 2 2 3 გოგინაშვილი ვ.
5. საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 2 3 მჭედლიძე ნ.
6. გეოგრაფია 2 2 2 თამაზაშვილი თ. Iსემესტრი კვირაში 2 სთ.
II სემესტრი კვირაში 1 სთ.
12კვირის მანძილზე, 2 სთ 7კვირის მანძილზე.
7. სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0/1 2 ნიკოლეიშვილი ლ.
8. ბიოლოგია 2 2 3 ჯანდაგიშვილი ნ.
9 ფიზიკა 2 3 3 კოტორაშვილი დ.
ქიმია 2 2 3 დარჯანია თ.
10. სპორტი 1 ჯანგირაშვილი ზ.
11. სახვითი და გამოყ. ხელოვნება 1 3 მახათაძე ხ. ისწავლება მხოლოდ I სემესტრში კვირაში 3 სთ
12. მუსიკა 1 3 ჩოდრიშვილი ნ. ისწავლება მხოლოდ II სემესტრში კვირაში 3 სთ
სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში 30,5 საათიმე-91 კლასი
საათობრივი ბადე

# sagani saaTebis
raodenoba
kviraSi niSnebis savaldebulo minimaluri raodenoba komponentisaTvis
`Semajamebeli davaleba~ მასწავლებელი შენიშვნა
semestri
I II
1. qarTuli ena da literatura 5 4 5 ჩოდრიშვილი ნ.
2. maTematika 4 4 6 ლომსიანიძე ა.
3. pirveli ucxo ena (inglisuri) 5 4 5 კიკალიშვილი მ.
შონია ნ.
4. meore ucxo ena 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. saqarTvelos istoria 3 2 3 ფიფია გ.
6. geografia 2 2 3 თამაზაშვილი თ.
7. samoqalaqo ganaTleba 2 2 3 ფიფია გ.
8. biologia 2 2 3 ბიწაძე ა.
9. fizika 3 2 3 ჯანდაგიშვილი ნ.
10. qimia 2 2 3 დარჯანია თ.
11. sporti 1 ჯანგირაშვილი ზ.
12. saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba 1 3 მახათაძე ხ. ისწავლება მხოლოდ II სემესტრში კვირაში 3 სთ
13. musika 1 2 ჩოდრიშვილი ნ. ისწავლება მხოლოდ I სემესტრში კვირაში 3 სთ
savaldebulo saaTebis raodenoba kviraSi 33 saaTiმე-92 კლასი
საათობრივი ბადე

# sagani saaTebis
raodenoba
kviraSi niSnebis savaldebulo minimaluri raodenoba komponentisaTvis
`Semajamebeli davaleba~ მასწავლებელი შენიშვნა
semestri
I II
1. qarTuli ena da literatura 5 4 5 თითილოკაშვილი ე.
2. maTematika 4 4 6 ფანგანი შ.
3. pirveli ucxo ena (inglisuri) 5 4 5 გოგოლაძე ქ.
4. meore ucxo ena 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. saqarTvelos istoria 3 2 3 ფიფია მ.
6. geografia 2 2 3 თამაზაშვილი თ.
7. samoqalaqo ganaTleba 2 2 3 ფიფია მ.
8. biologia 2 2 3 ბიწაძე ს.
9. fizika 3 2 3 ჯანდაგიშვილი ნ.
10. qimia 2 2 3 დარჯანია თ.
11. sporti 1 ჯანგირაშვილი ზ.
12. saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba 1 3 მახათაძე ხ. ისწავლება მხოლოდ II სემესტრში კვირაში 3 სთ
13. musika 1 2 ჩოდრიშვილი ნ. ისწავლება მხოლოდ I სემესტრში კვირაში 3 სთ
savaldebulo saaTebis raodenoba kviraSi 33 saaTi

101 კლასი
საათობრივი ბადე

# sagani saaTebis
raodenoba
kviraSi niSnebis savaldebulo minimaluri raodenoba komponentisaTvis
`Semajamebeli davaleba~ მასწავლებელი SeniSvna
semestri
I II
1. qarTuli ena da literatura 5 4 5 ჩოდრიშვილი ნ.
2. maTematika 5 4 6 ფანგანი შ.
3. pirveli ucxo ena (inglisuri) 5 3 4 გოგოლაძე ქ.
ასიტაშვილი ც.
4. meore ucxo ena 2 2 3 შაიაშვილი მ.
5. istoria 2 2 3 ფიფია მ.
6. geografia 2 2 3 თამაზაშვილი თ.
7. samoqalaqo ganaTleba 2 3 ფიფია მ. iswavleba I semestrSi kviraSi 4sT
8. biologia 2 2 3 ბიწაძე ა.
9. fizika 2 2 3 ჯანდაგიშვილი ნ.
10. qimia 2 2 3 დარჯანია თ.
11. sporti 1 ჯანგირაშვილი ზ.
12 ეკონომიკა და სახელმწიფო 2 2 მჭედლიძე ნ.

savaldebulo saaTebis raodenoba kviraSi 32 saaTi102 კლასი
საათობრივი ბადე

# sagani saaTebis
raodenoba
kviraSi niSnebis savaldebulo minimaluri raodenoba komponentisaTvis
`Semajamebeli davaleba~ მასწავლებელი SeniSvna
semestri
I II
1. qarTuli ena da literatura 5 4 5 ჩოდრიშვილი ნ.
მა