???????????? ???????????
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!

ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო! ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!


გ?ლოცავთ თქვენ? მოსწავლეებ?ს „კ?ნგს?ს“ მეორე ტურშ? გადასვლას. ეს თქვენ? და ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებაცაა!
ვემზადებ?თ შენდეგ?, დასკვნ?თ? ტურ?სათვ?ს.
გ?სურვებთ გამარჯვებებს!
სკოლ?ს დ?რექც?ა.

კატეგორია: ????????????

 


სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება

სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" alt="სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" title="სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" style="float:left;" width="280px" /> დასრულდა სარემონტო სამუშაოებ?

კატეგორია: ????????????

 


ყურადღება!!!

ყურადღება!!!
საყურადღებო ?ნფორმაც?აშპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?სათვ?ს!!!

ხვალ,6 ?ვლ?სს, 11:00 საათზე, სს?პ ქალაქ თბ?ლ?ს?ს N97 საჯარო სკოლაშ?,მასწავლებელთა პროფეს?ულ? გან?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრ? გეგმავს ტრენ?ნგს თემაზე ,,სამოდელო გაკეთ?ლ?ს შეფასება“.
აღნ?შნულ ტრენ?ნგზე მოწვეულნ? არ?ან შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?

კატეგორია: ????????????

 


კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა

კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოს“ კომპ?უტერებ?ს კლასშ?, სადაც წარმატებ?თ ჩატარდა მე_11 და მე_12 კლასებ?ს საატესტატო გამოცდებ?, დ?დ? რეკონსტრუქც?ა მ?მდ?ნარეობს.
ზაფხულშ? სკოლ?ს კაპ?ტალურ? რემონტ?ს შემდეგ ?ნფორმატ?კ?ს კაბ?ნეტ? კ?დევ უფრო გაფართოვდება და ახალ?, თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?თ აღ?ჭურვება.

კატეგორია: ????????????

 


ექსტერნ?ს გამოცდებ? ჩვენს სკოლაშ?

ექსტერნ?ს გამოცდებ? ჩვენს სკოლაშ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? "ნ?ნო"ორგან?ზებულად ჩატარდა ექსტერნ?ს გამოცდებ? სპეც?ალურად შექმნ?ლ? კომ?ს??ს ხელმძღვანელობ?თ, რომელსაც დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე თაოსნობდა.

კატეგორია: ????????????

 


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო გამოცდებ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? „ნ?ნო“ წარმატებ?თ ჩატარდა მე-11 კლასელებ?ს საატესტატო გამოცდებ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა განსაკუთრებულ მადლობას უხდ?ს ქალბატონებს სალომე ბ?წაძეს, ნატო ქავთარაძეს, ნათ?ა ჯანდაგაშვ?ლს, თამ?ლა თამაზაშვ?ლს და თამუნა დარჯან?ას გაწეულ? უდ?დეს? შრომ?სთვ?სა და მოსწავლეებ?ს საუკეთესო აკადემ?ურ? შედეგებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ????????????

 


მშობელთა კრებებ?

მშობელთა კრებებ? სასწავლო წელ? დასასრულს მ?უახლოვდა და თ?თქმ?ს ყველა კლასშ? ტარდება მშობელთა კრებებ? .
დაწყებ?თ? კლას?ს თ?თქმ?ს ყველა მასწავლებელმა: ეკა კვაჭაძემ, ეკა ბრელ?ძემ, ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ და ლ?ა ჭავჭავაძემ უკვე მა?ს?ს დასაწყ?სშ? ჩაატარეს მშობელთა და მასწავლებელთა საერთო შეკრებებ?, გაანალ?ზდა გაწეულ? მუშაობა, დაწყებ?თ? კლასებ?ს თ?თოეულ მოსწავლეზე და?წერა ?ნდ?ვ?დუალურ? დახას?ათებებ?, და?გეგმა ყოველ კლასშ? საზაფხულო ღონ?სძ?ებებ?, ექსკურს?ებ? და ა.შ...

კატეგორია: ????????????

 


,,მე და დედამ?წა’’

,,მე და დედამ?წა’’ ბავშვთა დაცვ?ს საერთაშორ?სო დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლ?ს დ?რექც??ს ორგან?ზებ?თ დაწყებ?თ? საფეხურ?ს მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ღონ?სძ?ება სლოგან?თ: ,,მე და დედამ?წა’’.
პატარებმა მო?სმ?ნეს ლექც?ა - გაკვეთ?ლებ? ბავშვთა უფლებებ?ს შესახებ, სკოლ?ს ეზოშ? შეასრულეს მხ?არულ? ნახატებ?, დაურ?გდათ ფერად? ბუშტებ?.

კატეგორია: ????????????

 


სტუმრად გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ?

სტუმრად გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ?
გოეთეს ?ნსტ?ტუტშ? 2016 წლ?ს 29 მა?სს ბავშვებ?სთვ?ს ჩატარდა ღონ?სძ?ება "კ?თხვ?ს ფესტ?ვალ?". ღონ?ძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-5 კლას?ს მოსწავლეებმა საგნ?ს მასწავლებლ?ს ეკა ფოცხვერ?ას ხელმძღვანელობ?თ. მოსწავლეებმა დაათვალ?ერეს, წა?კ?თხეს და მო?სმ?ნეს საბავშვო და საყმაწვ?ლო წ?გნებ?. მონაწ?ელობა მ??ღეს სახალ?სო გაკვეთ?ლშ? "ვ?საუბროთ და ვ?მღეროთ გერმანულად". დახატეს პაო კლეს მ?ხედვ?თ "სახეებ?". ნახეს თეატრალურ? წარმოდგენა "მძ?ნარე მზეთუნახავ?" (გერმანულად).

კატეგორია: ????????????

 


ახალ? სპორტულ? მოედან?

ახალ? სპორტულ? მოედან?
სკოლაშ? ?ნტენს?ურად მ?მდ?ნარეობს ახალ? სპორტულ? მოედნ?ს მშენებლობა. მოედნ?ს მშენებლობა გეგმ?ს მ?ხედვ?თ მ?მდ?ნარეობს და უახლოეს თვენახევარშ? დამთავრდება.

კატეგორია: ????????????

 


ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?

ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?
2016 წლ?ს 19 მა?სს შპს. ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნო“-შ? ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ I-3 კლასშ? ჩატარდა საჩვენებელ? გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?.
საჩვენებელ გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ ?ნგლ?სურ ენ?ს პედაგოგ? ნ.შონ?ა, კლას?ს ხელმძღვანელ? ე. კვაჭაძე და მოსწავლეთა მშობლებ?.
გაკვეთ?ლმა მაღალ? შეფასება და?მსახურა დ?რექც??ს და მშობლებ?საგან. მშობლებმა მადლობა გადაუხადეს საგნ?ს მასწავლებელს, ქ-ნ ც?რა ას?ტაშვ?ლს, კლას?ს დამრ?გებელს ქ-ნ ეკა კვაჭაძეს, მთელს სკოლას, სწავლებ?ს მაღალ? ხარ?სხ?სა და შესან?შნავ? სასკოლო გარემოსთვ?ს.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.
სასწავლო წლ?ს დასასრულს ჩვენ? სკოლ?ს 1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებელთან ლ?ა ჭავჭავაძესთან და მშობლებთან ერთად ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

კატეგორია: ????????????

 


ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?

ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
„შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლას“ სტუმრად ეწვ?ა საქართველოშ? პ?რველ? „რობოტექნ?კ?სა და ელექტრონ?კ?ს აკადემ??ს“ დამფუძნებელ? და დ?რექტორ?, ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა. მან წა?კ?თხა საჯარო ლექც?ა თემაზე: „თანამედროვე რობოტექნელოგ?ებ? და მათ? გამოყენებ?ს მნ?შვნელობა“.
სხდომას ესწრებოდა ჩვენ? სკოლ? „?ნოვატორთა კლუბ?ს“ ყველა წევრ? და სკოლ?ს დ?რექტორ? პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ????????????

 


გამოცდებ?ს განრ?გ?

სკოლაშ? დაზუსტდა კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?ს ცხრ?ლ?.
გამოცდებ? ჩატარდება მე-5 კლას?დან მე-10 კლას?ს ჩათვლ?თ, შემდეგ საგნებშ?:
• მე-7 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, საბუნებ?სმეტყველო მეცნ?ერებათა საფუძვლებ?;
• მე-8 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-9 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-10 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, სამოქალაქო განათლება.

კატეგორია: ????????????

 


მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?

მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ? მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?
ბედნ?ერ? ბავშვობა დამთავრდა. ჩვენთვ?ს ?წყება ახალ? ეპოქა...

კატეგორია: ????????????

 


სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა "მომავალ? თაობა"

სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნოს" მე-9 და მე-10 კლასებშ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამ?ს "მომავალ? თაობა" ეგ?დ?თ ჩატარდა სოც?ოლოგ?ურ? კვლევა. ცალკე საცნობარო კვლევ?ს სპეც?ალურ? ანკეტა შეავსო სამოქალაქო განათლებ?ს მასწავლებელმა, ბატონმა ლაშა დოხნაძემ. კვლევა ჩაატარა ?ნტერვ?უერმა ნატო ხუნაშვ?ლმა.

კატეგორია: ????????????

 


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო გამოცდებ?
სკოლ?ს დ?რექც?ამ აქტ?ურ? მზადება და?წყო საატესტატო გამოცდებ?ს მაღალ დონეზე ჩატარებ?სათვ?ს. სკოლაშ? და?ნ?შნა დამატებ?თ? კონსულტაც?ებ? ქართულ ენასა და ლ?ტერატურაშ?, მათემატ?კაშ?, უცხო ენასა და ?სტორ?აშ?. ასევე XI კლასელებ?სათვ?ს _ ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, ბ?ოლოგ?ასა და გეოგრაფ?აშ?.
საბოლოო მომზადება და შემოწმება ჩაუტარდა საატესტატო გამოცდებ?სათვ?ს განკუთვნ?ლ კომპ?უტერულ კლასს;
XII კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?ს პასუხ?სმგებელ პ?რად და?ნ?შნა ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებელ?, ქალბატონ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?.

კატეგორია: ????????????

 


ლაბორატორ?ებ?

ლაბორატორ?ებ?
ჩვენმა სკოლამ ფ?ზ?კ?ს, ქ?მ??სა და ბ?ოლოგ??ს ლაბორატორ?ებ?ს ჩამონათვალ?ს შესავსებად, ფ?რმას გადაურ?ცხა ?ნვო?ს?თ გათვალ?სწ?ნებულ? თანხებ?. ლაბორატორ?ებ?ს შევსება მომწოდდებლ?ს განცხადებ?თ უახლოეს მომავალშ? განხორც?ელდება.

კატეგორია: ????????????

 


სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება

სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება
მატერ?ალურ? რესურსებ?ს გაუმჯობესებ?ს მ?ზნ? შე?ძ?ნა 10 ლეპტოპ?, რაც მასწავლებლებს დაეხმარებასაგაკვე?ლო პროცესშ? ახალ? მასალ?ს ახსნასა და ?ნოვაც?ურ? გაკვე?ლებ?ს ჩატარებაშ?.

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ებ?

ექსკურს?ებ?
სკოლაშ? და?წყო საგაზაფხულო ექსკურს?ებ?, ტურ?სტულ? ლაშქრობებ?. მოსწავლეებმა უკვე მო?ნახულეს: საგურამო, მცხეთა, ქვათახევ?, ს?ღნაღ?. ამჟამად სკოლა ემზადება სვანეთშ?,უშგულს გასამგზავრებლად. უფროსკლასელებს ასევე განზრახულ? აქვთ მო?ნახულონ: ვარძ?ა, გელათ?, თუშეთ? და ა.შ

კატეგორია: ????????????

 

უკან წინ