დ?რექც?ა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

დ?რექც?ა

სკოლ?ს დ?რექც?ა

ლამარა ქოქ?აურ? - სკოლ?ს დ?რექტორ?;

ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე – დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე;

ქოქ?აურ? ნ?ნო – ფ?ნანსურ? მენეჯერ?;

მაკა ჭ?აბერაშვ?ლ? - ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერ?;

კვაჭაძე მანანა – საქმ?სმწარმოებელ?;

ეკატერ?ნე მგალობლ?შვ?ლ? - ?ნფორმაც?ულ? ტექნელოგ?ებ?ს მენეჯერ?

ნათ?ა ქაჯა?ა - ?ურ?სტ?

ბ?ბლ?ოთეკარ? - ნატალ?ა სონ?შვ?ლ?, ნ?ნო ხმალაძე

ფს?ქოლოგ?/?ნკლუზ?ურ? განათლებ?ს კოორდ?ნატორ? - სოფ?ო ასანეძე

ექთან? - სოფ?ო ბეგ?აშვ?ლ?