ბ?ბლ?ოთეკ?ს გამოყენებ?ს წეს? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წეს?

• მკ?თხველ?ს უფლებებ?

1.ბ?ბლ?ოთეკ?ს მკ?თხველ?ა:
ა)მოსწავლე;
ბ)დაწესებულებ?ს პერსონალ?;
გ)დაწესებულებაშ? შრომ?თ? კონტრაქტ?ს საფუძველზე მოწვეულ? პ?რებ?;
დ)სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს მოსწავლეებ? და პერსონალ?, თუ ?ს?ნ? ხელშეკრულებ?ს/მემორანდუმ?ს საფუძველზე (გაცვლ?ს პროგრამა ან სხვ.) ?მყოფებ?ან დაწესებულებაშ? რა?მე სასწავლო პროგრამ?თ;
2.მკ?თხველს უფლება აქვს ყოველგვარ? შეზღუდვ?ს გარეშე ?სარგელოს ბ?ბლ?ოთეკ?ს ნებ?სმ?ერ? მომსახურებ?თ. მათ შორ?ს ელექტრონულ მატარებელზე არსებულ? რესურს?თ. დააბეჭდონ ელექტრონულ? წ?გნებ?დან მათთვ?ს სასურველ? ?ნფორმაც?ა ბ?ბლ?ოთეკ?ს სამკ?თხველოს მუშაობ?ს საათებშ?;
3. ბ?ბლ?ოთეკა და სამკ?თხველო მუშაობს ყოველდღე შაბათ–კვ?რ?ს გარდა 9–დან 17 საათამდე.
4. მკ?თხველს უფლება აქვს უფასოდ მ??ღოს დროებ?თ სარგებლობაშ? სხვადასხვა საბ?ბლ?ოთეკო მასალებ? გატან?ს უფლებ?თ ან სამკ?თხველო დარბაზშ? სამუშაოდ;
5. გატანაზე ნებართვ?ს შეზღუდვა ხდება ბ?ბლ?ოთეკარ?ს მ?ერ, თუ ბ?ბლ?ოთეკ?ს
ფონდშ? მკ?თხველ?სათვ?ს დროებ?თ სარგებლობაშ? გადასაცემ? ერთეულ?ს ეგზემპლარებ?ს ოდენობა 3-ზე ნაკლებ?ა; ამ შემთხვევაშ? საბ?ბლ?ოთეკო ერთეულ?თ სარგებლობა და?შვება მხოლოდ სამკ?თხველო დარბაზშ?. 3-ზე მეტ? ეგზემპლარ?ს შემთხვევაშ? გა?ცემა 7 დღ?ს ვად?თ და ამ ვად?ს გაგრძელებ?ს სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? ვად?ს გაგრძელება დასაშვებ?ა 14 დღემდე ვად?თ. პერ?ოდულ? გამოცემებ?თ, პრეს?თ, ჟურნალებ?თ, ენც?კლოპედ?ებ?თ, ლექს?კონებ?თ და CD დ?სკებ?თ სარგებლობა დასაშვებ?ა მხოლოდ სამკ?თხველო დარბაზშ?.
6.მკ?თხველს უფლება აქვს ამ დებულებ?თ დადგენ?ლ? ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?თ
განსაზღვრულ? მ?ს? უფლებებ?ს დარღვევ?ს თაობაზე საჩ?ვრ?თ მ?მართოს დაწესებულებ?ს დ?რექტორს/მოადგ?ლეს რაც განხ?ლულ უნდა ?ქნას 2 კვ?რ?ს ვადაშ?.
7. ბ?ბლოთეკაშ? მკ?თხველ?ს ჩაწერა ხდება დაწესებულებ?ს შესაბამ?ს? სამსახურ?ს მ?ერ წარმოდგენ?ლ? ერთ?ან? ს??ს მ?ხედვ?თ;
8. ბ?ბლ?ოთეკ?ს თანამშრომელ? ვალდებულ?ა გააცნოს მკ?თხველს ამ დებულებ?თ დადგენ?ლ? ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?, რაც დადასტურდება მკ?თხველ?ს ხელმოწერ?თ ფორმულარზე.


ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წეს?


• მკ?თხველ?ს ვალდებულებებ? და პასუხ?სმგებლობებ?

1.მკ?თხველ? ვალდებულ?ა:
ა)გაეცნოს ბ?ბლ?ოთეკ?ს დებულებას და და?ცვას ?გ?, რასაც ადასტურებს თავ?ს? ხელმოწერ?თ
მკ?თხველ?ს ფორმულარზე და ბ?ბლ?ოთეკ?ს სარეგ?სტრაც?ო ჟურნალებშ?;
ბ) გაუფრთხ?ლდეს წ?გნებს, ბეჭდვ?თ და სხვა ფონდ?დან მ?ღებულ მასალას და ბ?ბლ?ოთეკ?ს
ქონებას;
გ) მასალ?ს მ?ღებ?ს მომენტშ? დეფექტ?ს აღმოჩენ?სას აცნობოს ამ?ს შესახებ ბ?ბლ?ოთეკ?ს თანამშრომელს;
დ) მასალ?ს დაკარგვ?ს ან დაზ?ანებ?ს შემთხვევაშ? ჩაანაცვლოს ?მავე ღ?რებულებ?ს და შ?ნაარს?ს გამოცემ?თ ან გადა?ხადოს წ?გნ?ს ღ?რებულებ?ს ორმაგ? თანხა;
ე) ყოველწლ?ურად გა?აროს ხელახალ? რეგ?სტრაც?ა;
ვ) გაუფრთხ?ლდეს მკ?თხველ?ს ბარათს და არ გადასცეს სხვა პ?რს;
ზ) დროულად და ბ?ბლ?ოთეკ?ს მ?ერ დადგენ?ლ ვადებშ? დააბრუნოს ბ?ბლ?ოთეკ?ს ფონდ?დან მ?ღებულ? გამოცემებ?, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? ვერ ?სარგებლებს ბ?ბლ?ოთეკ?ს მომსახურებ?თ;
თ) გაუფრთხ?ლდეს ბ?ბლოთეკ?ს გამოცემებს;
?) არ გააკეთოს ფონდებშ? დაცულ ერთეულებზე ჩანაწერებ?, არ ამოხ?ოს ფურცელ?, არ გადაკეცოს, ელექტრონულ მატარებლებ? არ დააფორმატოს ან სხვაგვარად დააზ?ანოს;
კ) მკ?თხველ?ს მ?ერ ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?ს დარღვევ?ს შემთხვევაშ? გამო?ყენება შემდეგ? სანქც?ებ? თანმ?მდევრულად:
ა)შენ?შვნა;
ბ)გაფრთხ?ლება;
გ)წ?გნ?ს გატან?ს უფლებ?ს შეზღუდვა ერთ? თვ?ს ვად?თ;
2. ყველა სანქც?ა, ?მავდროულად ?თვალ?სწ?ნებს ბ?ბლ?ოთეკ?სათვ?ს მ?ყენებულ? ზარალ?ს ანაზღაურებას.
3. აკრძალულ?ა სამკ?თხველო დარბაზ?დან მასალებ?ს გატანა ბ?ბლ?ოთეკ?ს თანამშრომლ?ს ნებართვ?ს გარეშე.