ფოტო გალერ?ა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
ჩვენ? სკოლა განსაკუთრებულად დ?დ ყურადღებას აქცევს სამკ?თხველო დარბაზ?ს მოწყობას. მ?თ უფრო, რომ ავტორ?ზაც?ა კარზეა მომდგარ? და ?გ? სტანდარტებ?თ გათვალ?სწ?ნებულ ყველა მოთხოვნას უნდა აკმაყოფ?ლებდეს.
წ?გნებ?ს საცავებ?ს გარდა ,რომელ?ც თ?თქმ?ს 4000-მდე წ?გნს მო?ცავს , სკოლას აქვს კეთ?ლმოწყობ?ლ? სამკ?თხველო ოთახ?, რომელ?ც აღჭურვ?ლ?ა ყველა კლას?ს სავალდებულო გრ?ფ?რებულ? სახელმძღვანელოებ?თ, ?ნტერნეტშ? ჩართულ? კომპ?უტერებ?თ, ასლ?ს გადამღებ? აპარატურ?თ, მოსწავლეთათვ?ს შესაბამ?ს? მერხებ?თ, მაგ?დ?ს სანათებ?თ.
?ატაკზე დაგებულ?ა რბ?ლ? ხალ?ჩა და პუფებ?, ვავშვთა დასვენებ?სთვ?ს,სასურველ? გარემოს შექმნ?სათვ?ს და სხვა.
ამჟამად სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს კაპ?ტალურ? რემონტ? და რეკონსტრუქც??ს შემდეგ სამკ?თხველო დარბაზ? უფრო თანამედროვე სახეს მ??ღებს.