სიახლეები მაისი 2016 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ახალ? სპორტულ? მოედან?

ახალ? სპორტულ? მოედან?
სკოლაშ? ?ნტენს?ურად მ?მდ?ნარეობს ახალ? სპორტულ? მოედნ?ს მშენებლობა. მოედნ?ს მშენებლობა გეგმ?ს მ?ხედვ?თ მ?მდ?ნარეობს და უახლოეს თვენახევარშ? დამთავრდება.

კატეგორია: ????????????

 


გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას!

გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას!
ჩემო ძვ?რფასო მეთორმეტე კლასელებო!

გ?ლოცავთ სკოლ?ს წარმატებ?თ დამთავრებას! წარმატებებ?თ გევლოთ მთელ? ცხოვრება, ჩვენო ძვ?რფასებო! ღმერთმა სულ ს?კეთ?ს გზ?თ გატაროთ! გესახელებ?ნოთ ქვეყანა, მშობლებ? და თქვენ? სკოლა!
ვამაყობ თქვენ?თ,
სკოლ?ს დ?რექტორ?, პროფესორ?
ლამარა ქოქ?აურ?

კატეგორია: ---

 


ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?

ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?
2016 წლ?ს 19 მა?სს შპს. ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნო“-შ? ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ I-3 კლასშ? ჩატარდა საჩვენებელ? გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურ ენაშ?.
საჩვენებელ გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ ?ნგლ?სურ ენ?ს პედაგოგ? ნ.შონ?ა, კლას?ს ხელმძღვანელ? ე. კვაჭაძე და მოსწავლეთა მშობლებ?.
გაკვეთ?ლმა მაღალ? შეფასება და?მსახურა დ?რექც??ს და მშობლებ?საგან. მშობლებმა მადლობა გადაუხადეს საგნ?ს მასწავლებელს, ქ-ნ ც?რა ას?ტაშვ?ლს, კლას?ს დამრ?გებელს ქ-ნ ეკა კვაჭაძეს, მთელს სკოლას, სწავლებ?ს მაღალ? ხარ?სხ?სა და შესან?შნავ? სასკოლო გარემოსთვ?ს.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.
სასწავლო წლ?ს დასასრულს ჩვენ? სკოლ?ს 1-1 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებელთან ლ?ა ჭავჭავაძესთან და მშობლებთან ერთად ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე მცხეთაშ?, ჯვარზე და შ?ო მღვ?მეს მონასტერშ?.

კატეგორია: ????????????

 

 


ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?

ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
„შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლას“ სტუმრად ეწვ?ა საქართველოშ? პ?რველ? „რობოტექნ?კ?სა და ელექტრონ?კ?ს აკადემ??ს“ დამფუძნებელ? და დ?რექტორ?, ბატონ? ლევან გაბ?სონ?ა. მან წა?კ?თხა საჯარო ლექც?ა თემაზე: „თანამედროვე რობოტექნელოგ?ებ? და მათ? გამოყენებ?ს მნ?შვნელობა“.
სხდომას ესწრებოდა ჩვენ? სკოლ? „?ნოვატორთა კლუბ?ს“ ყველა წევრ? და სკოლ?ს დ?რექტორ? პროფესორ? ლამარა ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ????????????

 


გამოცდებ?ს განრ?გ?

სკოლაშ? დაზუსტდა კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?ს ცხრ?ლ?.
გამოცდებ? ჩატარდება მე-5 კლას?დან მე-10 კლას?ს ჩათვლ?თ, შემდეგ საგნებშ?:
• მე-7 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, საბუნებ?სმეტყველო მეცნ?ერებათა საფუძვლებ?;
• მე-8 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-9 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, ?სტორ?ა, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა;
• მე-10 კლასშ?: ქართულ? ენა, მათემატ?კა, ?ნგლ?სურ?, გეოგრაფ?ა, ბ?ოლოგ?ა, ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, სამოქალაქო განათლება.

კატეგორია: ????????????

 


მადლობა ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს

მადლობა ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს
სკოლ?ს დ?რექც?ამ მადლობა გადაუხადა სკოლ?ს ყველა მასწავლებელს, ავტორ?ზაც??ს მოსამზადებელ ჯგუფს, გაწეულ? მუშაობ?სათვ?ს და შემდგომ? წარმატებებ? უსურვა..

კატეგორია: ---

 


მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?

მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ? მე-12 კლასელებ?ს ბოლო ზარ?
ბედნ?ერ? ბავშვობა დამთავრდა. ჩვენთვ?ს ?წყება ახალ? ეპოქა...

კატეგორია: ????????????

 


სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა "მომავალ? თაობა"

სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამა
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნოს" მე-9 და მე-10 კლასებშ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამ?ს "მომავალ? თაობა" ეგ?დ?თ ჩატარდა სოც?ოლოგ?ურ? კვლევა. ცალკე საცნობარო კვლევ?ს სპეც?ალურ? ანკეტა შეავსო სამოქალაქო განათლებ?ს მასწავლებელმა, ბატონმა ლაშა დოხნაძემ. კვლევა ჩაატარა ?ნტერვ?უერმა ნატო ხუნაშვ?ლმა.

კატეგორია: ????????????

 


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო გამოცდებ?
სკოლ?ს დ?რექც?ამ აქტ?ურ? მზადება და?წყო საატესტატო გამოცდებ?ს მაღალ დონეზე ჩატარებ?სათვ?ს. სკოლაშ? და?ნ?შნა დამატებ?თ? კონსულტაც?ებ? ქართულ ენასა და ლ?ტერატურაშ?, მათემატ?კაშ?, უცხო ენასა და ?სტორ?აშ?. ასევე XI კლასელებ?სათვ?ს _ ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, ბ?ოლოგ?ასა და გეოგრაფ?აშ?.
საბოლოო მომზადება და შემოწმება ჩაუტარდა საატესტატო გამოცდებ?სათვ?ს განკუთვნ?ლ კომპ?უტერულ კლასს;
XII კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?ს პასუხ?სმგებელ პ?რად და?ნ?შნა ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებელ?, ქალბატონ? ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?.

კატეგორია: ????????????

 


ლაბორატორ?ებ?

ლაბორატორ?ებ?
ჩვენმა სკოლამ ფ?ზ?კ?ს, ქ?მ??სა და ბ?ოლოგ??ს ლაბორატორ?ებ?ს ჩამონათვალ?ს შესავსებად, ფ?რმას გადაურ?ცხა ?ნვო?ს?თ გათვალ?სწ?ნებულ? თანხებ?. ლაბორატორ?ებ?ს შევსება მომწოდდებლ?ს განცხადებ?თ უახლოეს მომავალშ? განხორც?ელდება.

კატეგორია: ????????????

 


სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება

სკოლ?ს მატერ?ალურ? რესურსებ?ს განახლება
მატერ?ალურ? რესურსებ?ს გაუმჯობესებ?ს მ?ზნ? შე?ძ?ნა 10 ლეპტოპ?, რაც მასწავლებლებს დაეხმარებასაგაკვე?ლო პროცესშ? ახალ? მასალ?ს ახსნასა და ?ნოვაც?ურ? გაკვე?ლებ?ს ჩატარებაშ?.

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ებ?

ექსკურს?ებ?
სკოლაშ? და?წყო საგაზაფხულო ექსკურს?ებ?, ტურ?სტულ? ლაშქრობებ?. მოსწავლეებმა უკვე მო?ნახულეს: საგურამო, მცხეთა, ქვათახევ?, ს?ღნაღ?. ამჟამად სკოლა ემზადება სვანეთშ?,უშგულს გასამგზავრებლად. უფროსკლასელებს ასევე განზრახულ? აქვთ მო?ნახულონ: ვარძ?ა, გელათ?, თუშეთ? და ა.შ

კატეგორია: ????????????

 


სამუშაო ჯგუფ?ს შექმნ?ს შესახებ

სამუშაო ჯგუფ?ს შექმნ?ს შესახებ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს სტატუს?ს მოპოვებ?სა და ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველყოფ?ს მ?ზნ?თ,
ვბრძანებ:
1. შე?ქმნას სამუშაო ჯგუფ? შემდეგ? შემადგენლობ?თ:
1.1. ლამარა ქოქ?აურ? - ჯგუფ?ს უფროს?;
1.2. ნათ?ა ქაჯა?ა - ?ურ?სტ?;
1.3. ლაშა მკურნალ?ძე - კონსულტანტ?;
1.4. ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე - დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე;
1.5. მაკა ჭ?აბერაშვ?ლ? - ხარ?სხ?ს უზრუნველყოფ?ს მენეჯერ?;
1.6. ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.7. ლაშა დოხნაძე - კათედრ?ს გამგე;
1.8. თამარ დარჯან?ა - კათედრ?ს გამგე;
1.9. ქეთევან? გოგოლაძე-ღ?რს?აშვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.10. ეკა ბრელ?ძე - კათედრ?ს გამგე;
1.11. ნათ?ა ჩოდრ?შვ?ლ? - კათედრ?ს გამგე;
1.12. მანანა კვაჭაძე - საქმ?ს მწარმოებელ?;
1.13. ეკატერ?ნე მგალობლ?შვ?ლ? - ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს მენეჯერ?;
2. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფს დაევალოს განახორც?ელოს საჭ?რო მოსამზადებელ? სამუშაოებ? ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულ?ს ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად;
3. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფმა სს?პ - განათლებ?ს ხარ?სხ?ს განვ?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრთან საავტორ?ზაც?ო განაცხად?ს წარდგენამდე აწარმოოს კონსულტაც?ებ? ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად;
4. ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ სამუშაო ჯგუფმა უზრუნველყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს სტატუს?ს მაძ?ებლ?ს თვ?თშეფასებ?ს კ?თხვარ?ს შემუშავება 2016 წლ?ს 17 მა?სამდე;
5. სამუშაო ჯგუფმა ამ ბრძანებ?თ განსაზღვრულ? სამუშაო დაასრულოს 2016 წლ?ს 30 მა?სამდე;
6. ამ ბრძანებ?ს შესრულებაზე კონტროლს განვახორც?ელებ პ?რადად;
7. ბრძანება ძალაშ?ა ხელმოწერ?სთანავე.

ლამარა ქოქ?აურ?
დ?რექტორ?

კატეგორია: ????????????

 


ბრძანება სწავლ?ს დასრულებ?ს შესახებ

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნოს” 2015-2016 სასწავლო წლ?ს დასრულებ?ს შესახებ

,,ზოგად? განათლებ?ს შესახებ" საქართველოს კანონ?ს 43-ემუხლ?ს მე-2 პუნქტ?სა და საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს მ?ნ?სტრ?ს 2014 წლ?ს 15 ?ვლ?ს?ს ბრძანება N88/ნ 1-ლ? პუნქტ?სა და მე-3 პუნქტ?ს თანახმად:

ვბრძანებ:
1. შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ 2015-2016 სასწავლო წლ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? სასწავლო პროცეს? დასრულდეს:
1.1 პ?რველ და მეთორმეტე კლასებშ? 20 მა?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ;
1.2 მე-2 - მე-11 კლასებშ? 10 ?ვნ?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ ;
1.3 13 კლასშ? სასწავლო წელ? დასრულდეს 24 ?ვნ?სს გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ;
1.4 წლ?ურ? გამოცდებ? ჩატარდეს 5-10 კლასებშ? 13 ?ვნ?ს?დან 17 ?ვნ?ს?ს ჩათვლ?თ;
2. დაევალოს სკოლ?ს საქმ?სმწარმოებელს ამ ბრძანებ?ს შესაბამ?ს? ღონ?სძ?ებებ?ს გატარება კანონმდებლობ?თ დადგენ?ლ? წეს?თ;
3. ბრძანება ძალაშ? შედ?ს ხელმოწერ?სთანავე;
4. ბრძანება შე?ძლება გასაჩ?ვრდეს გაცნობ?დან ერთ? თვ?ს ვადაშ? თბ?ლ?ს?ს საქალაქო სასამართლოშ? (მ?ს:დ. აღმაშენებლ?ს ხე?ვან? მე-12 კმ., N6).

საფუძველ?: პედსბჭოს ოქმ? N5
სკოლ?ს დ?რექტორ?, პროფესორ? ლ.ქოქ?აურ?

კატეგორია: ????????????

 


ცეკვ?ს ფესტ?ვალ? "ცეკვა მთაშ?"

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს ცეკვ?ს ანსამბლ? "არ?ლ?" ?მყოფებოდა ცეკვ?ს ფესტ?ვალზე ჟ?ნვალშ? "ცეკვა მთაშ?". ცეკვ?ს მასწავლებლმა რობერტ ღონღაძემ ფესტ?ვალ?ს შემდეგ ბავშვებ? წა?ყვანა ექსკურს?აზე ანანურშ?.

ცეკვ?ს ფესტ?ვალ? "ცეკვა მთაშ?"

კატეგორია: ????????????

 


"?ნოვატორთა კლუბ?"

ჩვენ? სკოლ?ს "?ნოვატორთა კლუბ?ს" მორ?გ? შეხვედრა გა?მართა. გადაწყდა, სტუმრად ეწვ?ონ ნორჩ მეცნ?ერთა და გამომგონებელთა ცენტრს, აგრეთვე რობოტექნ?კ?ს და ელექტრონ?კ?ს აკადემ?ას.

კატეგორია: ???????

 


25 მა?სს სკოლაშ? გა?მართება ღ?ა კარ?ს დღე

ჩვენს სკოლაშ? 2017/2017 სასწავლო წელს მ?საღებ პ?რველკლასელთა და ყველა სხვა კლასშ? შემოსვლ?ს მსურველთათვ?ს ღ?ა კარ?ს დღე მოეწყობა 25 მა?სს, ოთხშაბათს 11 და 17 საათებზე. გთხოვთ მობრძანდეთ!

კატეგორია: ???????

 


"ჩემ? საქართველო"

"ჩემ? საქართველო"

პ?რველ მესამე კლასშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება "ჩემ? საქართველო". ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა კლას?ს დამრ?გებელ? ეკატერ?ნე კვაჭაძე

კატეგორია: ???????, ????????????

 

უკან წინ