სიახლეები მარტი 2016 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


„სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“

„სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“
ესეებ?ს სასკოლო ფესტ?ვალზე
სკოლა „ნ?ნოს“ მოსაწავლეებმა გა?მარჯვეს ახმეტელ?ს თეატრ?ს მ?ერ ჩატარებულ უპრეცედენტო ახალგაზრდულ-შემოქმედებ?თ პროექტშ?: „სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“. სულ გამოვლ?ნდა ხუთ? საუკეთესო ავტორ? და მათ შორ?ს ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ? გ?ორგ? ტაბატაძე თემ?თ: „თურმე რა ლამაზ?ა სამყარო“ და ნ?ნო ტაბატაძე თემ?თ: „კომპ?“.
გამარჯევბულ? ესეებ?ს მ?ხედვ?თ ახმეტელ?ს თეატრშ? და?დგა სპექტაკლ?, რომლ?ს სცენარ?სტებ?ც მოსწავლეებ? ?ყვნენ. 28-29 მარტს ახმეტელ?ს თეატრშ? შედგა გამარჯვებულ? ოთხ? ესეს მ?ხედვ?თ დადგმულ? სპექტაკლ?ს პრემ?ერა. დაჯ?ლდოვდნენ გამარჯვებულ? სცენარ?სტებ?, რომელთა შორ?საც ჩვენ? მოსწავლეებ?ც გ?ორგ? და ნ?ნოც ?ყვნენ. ვულოცავთ მათ ამ დ?დ წარმატებას.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


„სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“

„სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“
ესეებ?ს სასკოლო ფესტ?ვალზე
სკოლა „ნ?ნოს“ მოსაწავლეებმა გა?მარჯვეს ახმეტელ?ს თეატრ?ს მ?ერ ჩატარებულ უპრეცედენტო ახალგაზრდულ-შემოქმედებ?თ პროექტშ?: „სოც?ალურ? ქსელებ?სა და ?ნტერნეტ?ს ზეგავლენა მოზარდ თაობაზე“. სულ გამოვლ?ნდა ხუთ? საუკეთესო ავტორ? და მათ შორ?ს ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ? გ?ორგ? ტაბატაძე თემ?თ: „თურმე რა ლამაზ?ა სამყარო“ და ნ?ნო ტაბატაძე თემ?თ: „კომპ?“.
გამარჯევბულ? ესეებ?ს მ?ხედვ?თ ახმეტელ?ს თეატრშ? და?დგა სპექტაკლ?, რომლ?ს სცენარ?სტებ?ც მოსწავლეებ? ?ყვნენ. 28-29 მარტს ახმეტელ?ს თეატრშ? შედგა გამარჯვებულ? ოთხ? ესეს მ?ხედვ?თ დადგმულ? სპექტაკლ?ს პრემ?ერა. დაჯ?ლდოვდნენ გამარჯვებულ? სცენარ?სტებ?, რომელთა შორ?საც ჩვენ? მოსწავლეებ?ც გ?ორგ? და ნ?ნოც ?ყვნენ. ვულოცავთ მათ ამ დ?დ წარმატებას.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


მწერლ?ს ერთ? მოთხრობა

მწერლ?ს ერთ? მოთხრობა
24 მარტს სკოლა „ნ?ნოს“ მე-7 1 და მე-7 2 კლასებმა ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებლ?ს ქეთ? მაჩ?ტ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ წარმოადგ?ნეს სად?სკუს?ო მასალა ნ. შატა?ძ?ს მოთხრობ?ს „მოგზაურობა აფრ?კაშ?“ მ?ხედვ?თ. დ?სკუს?ა შედგებოდა ორ? ნაწ?ლ?საგან.
პ?რველ? ნაწ?ლ?ს სად?სკუს?ო თემა: „საზოგადოება და ოჯახ?ს როლ? ბავშვ?ს უფლებებ?ს დაცვაშ? (ნაწარმოებებ?ს დეტალებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ) ;
მეორე თემა: აფხაზეთ?, მ?ს? ტრად?ც?ებ?, კულტურა, ჩაცმულობა, კულ?ნარ?ა, ქართველებ?სა და აფხაზებ?ს საერთო-კულტურულ? ნათესაობა.
დ?სკუს?აშ? მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობდნენ მასწავლებლებ?: ა. ლომს?ან?ძე (დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე); თამუნა დარჯან?ა, ნ?კა მჭედლ?ძე, რომლებმაც გა?ხსენეს აფხაზეთთან საკუთარ? ურთ?ერთობ?ს წლებ?. ?სტორ??ს მასწავლებლებმა ნ. მჭედლ?ძემ ლექც??ს ფორმატშ? წარმოადგ?ნა აფხაზეთ?ს მ?წაზე ქართველთა წარსულ?სა და აწმყოს ძ?რ?თად? დეტალებ?.
ნ. შატა?ძ?ს მოთხრობაშ? „მოგზაურობა აფრ?კაშ?“ ცხოვრებ?ს ღელვაშ? და დაუნდობლობაშ? მოხვედრ?ლ? ოჩამჩ?რელ? პატარა ლტოლვ?ლ? ბ?ჭ?ს ტკ?ვ?ლ?ან? ?სტორ?აა გადმოცემულ?. აქ ერთმანეთს ენაცვლება გულგრ?ლობა და ჩაგვრა, ს?კეთე და უანგარობა, ტკ?ვ?ლ?, გულწრფელობა, ს?ყვარულ? და წარსულ?ს სურათებ?, მკაცრ? რეალობა და წარმოსახვ?თ? „აფრ?კა“.
მეშვ?დეკლასელებმა გა?თავ?სეს საკუთარ? თანატოლ?ს ტკ?ვ?ლ? და ამ?ტომ სად?სკუს?ოდ სწორედ ამ ნაწარმოებშ? დასმულ? პრობლემა ა?რჩ?ეს, რომელ?ც ბუნებრ?ვად უკავშ?რდება აფხაზეთ?ს დაკარგვ?თ გამოწვეულ გრძნობას.

კატეგორია: ????????????

 


მწერლ?ს ერთ? მოთხრობა

მწერლ?ს ერთ? მოთხრობა
24 მარტს სკოლა „ნ?ნოს“ მე-7 1 და მე-7 2 კლასებმა ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებლ?ს ქეთ? მაჩ?ტ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ წარმოადგ?ნეს სად?სკუს?ო მასალა ნ. შატა?ძ?ს მოთხრობ?ს „მოგზაურობა აფრ?კაშ?“ მ?ხედვ?თ. დ?სკუს?ა შედგებოდა ორ? ნაწ?ლ?საგან.
პ?რველ? ნაწ?ლ?ს სად?სკუს?ო თემა: „საზოგადოება და ოჯახ?ს როლ? ბავშვ?ს უფლებებ?ს დაცვაშ? (ნაწარმოებებ?ს დეტალებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ) ;
მეორე თემა: აფხაზეთ?, მ?ს? ტრად?ც?ებ?, კულტურა, ჩაცმულობა, კულ?ნარ?ა, ქართველებ?სა და აფხაზებ?ს საერთო-კულტურულ? ნათესაობა.
დ?სკუს?აშ? მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობდნენ მასწავლებლებ?: ა. ლომს?ან?ძე (დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე); თამუნა დარჯან?ა, ნ?კა მჭედლ?ძე, რომლებმაც გა?ხსენეს აფხაზეთთან საკუთარ? ურთ?ერთობ?ს წლებ?. ?სტორ??ს მასწავლებლებმა ნ. მჭედლ?ძემ ლექც??ს ფორმატშ? წარმოადგ?ნა აფხაზეთ?ს მ?წაზე ქართველთა წარსულ?სა და აწმყოს ძ?რ?თად? დეტალებ?.
ნ. შატა?ძ?ს მოთხრობაშ? „მოგზაურობა აფრ?კაშ?“ ცხოვრებ?ს ღელვაშ? და დაუნდობლობაშ? მოხვედრ?ლ? ოჩამჩ?რელ? პატარა ლტოლვ?ლ? ბ?ჭ?ს ტკ?ვ?ლ?ან? ?სტორ?აა გადმოცემულ?. აქ ერთმანეთს ენაცვლება გულგრ?ლობა და ჩაგვრა, ს?კეთე და უანგარობა, ტკ?ვ?ლ?, გულწრფელობა, ს?ყვარულ? და წარსულ?ს სურათებ?, მკაცრ? რეალობა და წარმოსახვ?თ? „აფრ?კა“.
მეშვ?დეკლასელებმა გა?თავ?სეს საკუთარ? თანატოლ?ს ტკ?ვ?ლ? და ამ?ტომ სად?სკუს?ოდ სწორედ ამ ნაწარმოებშ? დასმულ? პრობლემა ა?რჩ?ეს, რომელ?ც ბუნებრ?ვად უკავშ?რდება აფხაზეთ?ს დაკარგვ?თ გამოწვეულ გრძნობას.

კატეგორია: ????????????

 


შტეფან ცვა?გ?ს წ?გნ?ს პრეზენტაც?ა სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკაშ?

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნ?ნო ხმალაძემ და მე-6 კლას?ს მოსწავლეებმა, მოაწყვეს ავსტრ?ელ? მწერლ?ს შტეფან ცვა?გ?ს წ?გნ?ს პეზენტაც?ა. მოსწავლეებმა ?საუბრეს ავტორ?ს ბ?ოგრაფ?ასა და შემოქმედებაზე. შე?ქმნა ცვა?გ?ს წ?გნ?ს, ,,უცნობ? ქალ?ს წერ?ლებ?ს'' თემაზე პროექტ?.

შტეფან ცვა?გ?ს წ?გნ?ს პრეზენტაც?ა სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკაშ?

კატეგორია: ????????????

 


„ ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?“

მე-7 კლას?ს მოსწავლეებმა ქ?მ??ს მასწავლებლ?ს თამუნა დარჯან?ას ხელმძღვანელობ?თ ქ?მ?აშ? მოამზადეს პროექტ? თემაზე: "ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?".
„ ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?“

კატეგორია: ???????

 


„ ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?“

მე-7 კლას?ს მოსწავლეებმა ქ?მ??ს მასწავლებლ?ს თამუნა დარჯან?ას ხელმძღვანელობ?თ ქ?მ?აშ? მოამზადეს პროექტ? თემაზე: "ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?".
„ ჩვენს ორგან?ზმზე მზრუნველ? ელემენტებ?“

კატეგორია: ???????

 


სკოლ?ს 25 წლ?სთავთან დაკავშ?რებულ? ს?ახლეებ? პ?რველკლასელთათვ?ს

ჩვენო ძვ?რფასო პ?რველკლასელებო!

შპს ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო" ემზადება 25-ე სა?უბ?ლეო წლ?ს ღ?რსეულად აღნ?შვნ?სათვ?ს.
ამასთან დაკავშ?რებ?თ, 2016 წელს პ?რველ კლასშ? ბავშვებ?სთვ?ს მ?საღებ? სწავლ?ს ღ?რებულება მხოლოდ ას? ლარ?ა თვეშ?, ე.?. წლ?ურ? გადასახად? 1000 ლარ?ა. ყველა ს?კეთესთან ერთად პ?რველკლასელებს წ?გნებ?ც უფასოდ დაურ?გდებათ!
სკოლას აქვს საკუთარ? საცურაო აუზ?, მდ?დარ? მატერ?ალურ? ბაზა და შესან?შნავ?, მაღალკვალ?ფ?ც?ურ? პედაგოგებ?.

გთხოვთ მობრძანდეთ!
მ?სამართ?: ვარკეთ?ლ?, ზემო პლატო, მე-2 მ/რ. 11 ა, ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო"
სკოლ?ს 25 წლ?სთავთან დაკავშ?რებულ? ს?ახლეებ? პ?რველკლასელთათვ?ს

კატეგორია: ????????????

 


სკოლ?ს 25 წლ?სთავთან დაკავშ?რებულ? ს?ახლეებ? პ?რველკლასელთათვ?ს

ჩვენო ძვ?რფასო პ?რველკლასელებო!

შპს ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო" ემზადება 25-ე სა?უბ?ლეო წლ?ს ღ?რსეულად აღნ?შვნ?სათვ?ს.
ამასთან დაკავშ?რებ?თ, 2016 წელს პ?რველ კლასშ? ბავშვებ?სთვ?ს მ?საღებ? სწავლ?ს ღ?რებულება მხოლოდ ას? ლარ?ა თვეშ?, ე.?. წლ?ურ? გადასახად? 1000 ლარ?ა. ყველა ს?კეთესთან ერთად პ?რველკლასელებს წ?გნებ?ც უფასოდ დაურ?გდებათ!
სკოლას აქვს საკუთარ? საცურაო აუზ?, მდ?დარ? მატერ?ალურ? ბაზა და შესან?შნავ?, მაღალკვალ?ფ?ც?ურ? პედაგოგებ?.

გთხოვთ მობრძანდეთ!
მ?სამართ?: ვარკეთ?ლ?, ზემო პლატო, მე-2 მ/რ. 11 ა, ?ნგლ?სურ? სკოლა "ნ?ნო"
სკოლ?ს 25 წლ?სთავთან დაკავშ?რებულ? ს?ახლეებ? პ?რველკლასელთათვ?ს

კატეგორია: ????????????

 


შეჯ?ბრება ?სტორ?აშ?

14 მარტს სკოლ?ს მე-7 კლასებს შორ?ს გა?მართა შეხვედრა ?სტორ??ს საგანშ?. ეს შეხვედრა მ?ზნად ?სახავდა სხვადასხვა სა?ნტერესო თემებ?ს წარდგენას მ?მდ?ნარე სასწავლო პროგრამ?ს ფარგლებშ?. შეჯ?ბრებას ხელმძღვანელობდნენ მასწავლებლებ?: ც?რა ას?ტაშ?ვ?, ლაშა დოხნაძე და ნ?კა მჭდლ?ძე.

შეჯ?ბრება ?სტორ?აშ?

კატეგორია: ???????, ?????????, ???????

 


შეჯ?ბრება ?სტორ?აშ?

14 მარტს სკოლ?ს მე-7 კლასებს შორ?ს გა?მართა შეხვედრა ?სტორ??ს საგანშ?. ეს შეხვედრა მ?ზნად ?სახავდა სხვადასხვა სა?ნტერესო თემებ?ს წარდგენას მ?მდ?ნარე სასწავლო პროგრამ?ს ფარგლებშ?. შეჯ?ბრებას ხელმძღვანელობდნენ მასწავლებლებ?: ც?რა ას?ტაშ?ვ?, ლაშა დოხნაძე და ნ?კა მჭდლ?ძე.

შეჯ?ბრება ?სტორ?აშ?

კატეგორია: ???????, ?????????, ???????

 


მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-8 მეორე კლას?ს მოსწავლე მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მ??ღო მონაწ?ლეობა საბერძნეთსა და საფრანგეთშ?. მ?ხე?ლმა შეჯ?ბრებაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა და პედაგოგებ? ულოცავენ ამ გამარჯვებას და უსურვებენ მომავალ შეჯ?ბრებებშ? დ?დ წარმატებებს.
მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა  თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?

კატეგორია: ???????, ?????????, ???????

 


მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-8 მეორე კლას?ს მოსწავლე მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მ??ღო მონაწ?ლეობა საბერძნეთსა და საფრანგეთშ?. მ?ხე?ლმა შეჯ?ბრებაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა და პედაგოგებ? ულოცავენ ამ გამარჯვებას და უსურვებენ მომავალ შეჯ?ბრებებშ? დ?დ წარმატებებს.
მ?ხე?ლ ჩუთლაშვ?ლმა  თავ?სუფალ ჭ?დაობაშ? მო?პოვა პ?რველ ადგ?ლ?

კატეგორია: ???????, ?????????, ???????

 


"კ?ნგსშ?" წარმატებულებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო" კ?ნგსელებს ულოცავს წარმატებას!!! კ?დევ მრავალ? გამარჯვება მოგეპოვებ?ნოთ!!!
"კ?ნგსშ?" წარმატებულებ?

კატეგორია: ???????

 


"კ?ნგსშ?" წარმატებულებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო" კ?ნგსელებს ულოცავს წარმატებას!!! კ?დევ მრავალ? გამარჯვება მოგეპოვებ?ნოთ!!!
"კ?ნგსშ?" წარმატებულებ?

კატეგორია: ???????

 


მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

24 თებერვალს მე-9 კლას?ს მოსწავლეებმა ?სტორ??ს მასწავლებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო ტაძარ?, მეტეხ?ს მაცხოვრ?ს ეკლეს?ა და წმ. დავ?თ წ?ნასწარმეტყველ?ს (მეფსალმუნ?ს) სახელობ?ს ეკლეს?ა.

მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

24 თებერვალს მე-9 კლას?ს მოსწავლეებმა ?სტორ??ს მასწავლებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო ტაძარ?, მეტეხ?ს მაცხოვრ?ს ეკლეს?ა და წმ. დავ?თ წ?ნასწარმეტყველ?ს (მეფსალმუნ?ს) სახელობ?ს ეკლეს?ა.

მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

ჩვენს სკოლაშ? სტუმრად ბრძანდებოდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?უვერს?ტეტ?ს პროფესორ?, გეომორფოლოგ? გ?ორგ? დვალაშვ?ლ?, რომელ?ც შეხვდა მოსწავლეებს და წა?კ?თხა ლექც?ა "ტაო-კლარჯეთ?ს" ?სტორ?ულ-გეოგრაფ?ულ მდებარეობაზე. აჩვენა ფ?ლმ? "ტაო-კლარჯეთ?". გა?მართა დ?სკუს?ა ტაო-კლარჯეთ?ს ძეგლებ?ს მომავლ?ს შესახებ. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა გეოგრაფ??ს მასწავლებელ? თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?.

პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

ჩვენს სკოლაშ? სტუმრად ბრძანდებოდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?უვერს?ტეტ?ს პროფესორ?, გეომორფოლოგ? გ?ორგ? დვალაშვ?ლ?, რომელ?ც შეხვდა მოსწავლეებს და წა?კ?თხა ლექც?ა "ტაო-კლარჯეთ?ს" ?სტორ?ულ-გეოგრაფ?ულ მდებარეობაზე. აჩვენა ფ?ლმ? "ტაო-კლარჯეთ?". გა?მართა დ?სკუს?ა ტაო-კლარჯეთ?ს ძეგლებ?ს მომავლ?ს შესახებ. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა გეოგრაფ??ს მასწავლებელ? თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?.

პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


ექსკურს?ა

ექსკურსა ნ?ნოწმ?ნდაშ?, დედ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კორპორატ?ულ? საღამოს წ?ნ
ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ???????, ????????????