სიახლეები ოქტომბერი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ჩვენ? ოცნება

ჩვენ? ოცნებაჩემ? ოცნება
ჩემ? ოცნებაა დედამ?წა დავ?ცვათ, რადგან ჩვენ თუ არ დავ?ცავ?თ დედამ?წა, ჩვენ აღარ ვ?არსებებთ, მე დარწმუნებულ? ვარ რომ ყველას სურს ?ცოცხლოს, ამ?სათვ?ს კ? საჭ?როა ჩვენ? დედამ?წა დავ?ცვათ ამ?ს შემდეგ სხვა, შემდეგ ალბათ ოცნებებ?ც აგვ?სრულდება და ყველა ფერს ნათელ ფერებშ? დავ?ნახავთ. მე მგონ?ა რომ ყველასათვ?ს დღეს პ?რველ? ოცნებას წორედაც რომ დედამ?წ?ს გადარჩენაა. Aა? ესაა ჩემ? ერთ?პატარა და ლამაზ? ოცნება….
დ?ანა ბეროძ?შვ?ლ?. მე-6 კლას?

ჩვენ? ოცნებაჩემ? ოცნება
ჩემ? ოცონებაა ვ?მოგზაურო დედამ?წ?ს გარშემო. ვნახო ქვეყნებ?, კონტ?ნენტებ? და ლამაზ? ძალ?ან ლამაზ? ქალაქებ?. ერთერთ პრ?ორ?ტეტულ ქვეყანაშ? ვ?სწავლო და ?ქ მ?ვ?ღო სათანადო განათლება, ამ?ს შემდეგ კ? დავბრუნდე ჩემს სამშობლოსშ? და ჩემ? ცოდნა გამოვ?ყენო ქვეყნ?ს განვ?თარებაშ?. ძალ?ან მ?ნდა ვნახო საფრანგეთ? ალბათ ?კ?თხავთ რატომ, ?მ?ტომ რომ, საფრანგეთ?ს დედაქალაქ? პარ?ზ?ა და ?ს ძალ?ან რომენტ?კულ? ქალაქ?ა და საუცხოოდ ლამაზ?ა.
ანასტას?ა სებ?სკვერაძე მე-6 კლას?

ჩვენ? ოცნებაჩემ? ოცნება
ოცნება ყველა ადამ?ანს აქვს, ეს არ?ს ?ს რომ, დანაშაულ? აღარ ?ყოს. შე?ძლება ადამ?ან? ძალ?ან მეოცნებე ?ყოს ან შე?ძლება ზოგ ადამ?ანს არც უყვარს ოცნება ჩემ? ოცნება ერთ? ასეთ? ჩემ? ოჯახ? კარგად მყავდეს და ვ?ყო ცნობ?ლ? ადამ?ან?.
ან? ბრელ?ძე მე-6 კლას?

კატეგორია: ?????????

 


“ფერთა ფს?ქოლოგ?ა”

რა ფერებ?თ ხატავს თქვენ? ბავშვ??

ადამ?ან? უძველეს? დრო?დან ან?ჭებდა ფერს ს?მბოლურ მნ?შვნელობას. მეცნ?ერთა ჯგუფმა შე?მუშავა მეთოდ?კა ,, ფერად? ბავშვებ?”, რომლ?ს თანახმადაც ბავშვ?ს ხას?ათ?ს გამოვლენა შე?ძლება ?მ ფერებ?ს მ?ხედვ?თ, რომელსაც ყველაზე უფრო ხშ?რად ?ყენებს ხატვ?ს დროს. ასევე შე?ძლება გან?საზღვროს მ?ს? რეაქც?ა სხვადასხვა ცხოვრებ?სეულ ს?ტუაც?ებშ? და ემოც?ურ კლ?მატშ? და, რაც მთავარ?ა შესაძლებელ?ა, პროგნოზ?ს გაკეთება, როგორ? გა?ზრდება ?გ?. ?მ?ს მ?ხედვ?თ, თუ ხატვ?ს დროს რომელ ფერს უფრო ხშ?რად ?ყენებს თქვენ? შვ?ლ?, ასევე რომელ? ფერ?ა მ?სთვ?ს ყველაზე საყვარელ?, შე?ძლება გამოყოთ მ?ს? ხას?ათ?ს სხვადასხვა თავ?სებურებან?.

,,ყვ?თელ? ბავშვებ?”

ყვ?თელ? სულ?ერებ?ს ფერ?ა, მაგრამ, ამავე დროს, საშ?შროებ?ს. ყვ?თელ? ფერ?ს მოყვარულ? ადამ?ან? თავ?სუფალ?ა, ორ?გ?ნალურ?, განსხვავებულად მოაზროვნე და ამ?ტომ საშ?შ?, მ?სთვ?ს წესრ?გ? და შეუზღუდავ? ძალაუფლება ყველაფერზე მაღლა დგას. ყველაზე მეტად ხელოვნება ?ტაცებს.,, ყვ?თელ? ბავშვ?’’ მეოცნებეა, ფანტაზ?ორ?, მეზღაპრე, ხუმარა. მასუყვარს მარტოობაშ? თამაშ?, უყვარს აბსტრაქტულ? სათამაშოებ?: კენჭებ?, ჩხ?რებ?, ნაჭრებ?, კუბ?კებ?, აცოცხლებს მათ თავ?ს? წარმოსახვ?ს მეშვეობ?თ. როცა გა?ზრდება, უპ?რატესობას მ?ან?ჭებს მრავალფეროვან, სა?ნტერესო სამუშაოს. მას ყოველთვ?ს ექნება რაღაც რწმენა, რაღაც ?მედ?, ექნებას წრაფვა, ?ცხოვროს მომავლ?თ. ამავე დროს, შე?ძლება ?სეთ? თვ?სებებ? გამოავლ?ნოს, როგორ?ცაა არაპრაქტ?კულობა, გადაწყვეტ?ლებ?ს მ?ღებ?საგან თავშეკავება, უპასუხ?სმგებლობა.


,,წ?თელ?ბავშვებ?”

წ?თელ?ფერ?- ს?სხლ?სფერ?, ჯამრთელობ?ს, ს?ცოცხლ?ს, ენერგ??ს, ძალ?ს, ძალაუფლებ?ს ფერ?ა. ასეთ? ბავშვებ? გახსნ?ლებ? და აქტ?ურებ? არ?ან. მშობლებ?სთვ?ს ძალ?ან ძნელ?ა ასეთ? შვ?ლებ?ს მოვლა: გაუგონრებ? არ?ან, ცოცხლებ?, ადვ?ლად ღ?ზ?ანდებ?ან,მოუსვენრობენ, ამტვრევენ სათამაშოებს. როცა გა?ზრდებ?ან, მაღალ? შრომ?სუნარ?ანობა ექნებათ, რაც გან?საზღვრება მათ? სწრაფვ?თ წარმატებ?სკენ, რეზულტატ?სადა შექებ?ს მ?ღებ?სკენ. აქედან მომდ?ნარეობ?ს ს?ჯ?უტე მ?ზნ?ს მ?საღწევად და ეგო?ზმ?. დღევანდელ? დღ?ს ?ნტერესებ? მათთვ?ს ყველაზე მაღლა დგას. გამოჩენ?ლ პოლ?ტ?კოსებს შორ?ს ხშ?რად გვხვდება ,,წ?თელ-ყვ?თელ?’’(წ?თელ?-უფრო საყვარელ?), ხოლო ჭკვ?ანებს შორ?ს- ,,ყვ?თელ-წ?თელ?’’.

,,ლურჯ?ბავშვებ?”

,,ლურჯ?ბავშვებ?” ძ?რეულად განსხვავდებ?ან ,,წ?თლებ?საგან’’. ,,წ?თელ? ბავშვებ?ს’’ დამშვ?დება ლურჯ? ფერ?თ შე?ძლება, ხოლო ,,ლურჯებ?ს”-წ?თლ?თ.,,ლურჯ? ბავშვებ?” მშვ?დებ? არ?ან, გაწონასწორებულებ?, უყვართ ყველაფრ?ს კეთება ნელ-ნელა და თანმ?მდევრობ?თ. ს?ამოვნებ?თ წვანან დ?ვანზე წ?გნ?თხელშ?, ფ?ქრობენ, აქვთ დეტალურ? განხ?ლვ?ს უნარ?. უპ?რატრსობას ან?ჭებენ სულ?ერ მეგობრობას თანგანწ?რვამდე, რადგან ,,წ?თელ? ბავშვებ?საგან” განსხვავებ?თ, მათ უყვართ და ს?ამოვნებთ გაცემა და არა-მ?ღება. ხშ?რად ბავშვებ? ლურჯ ფერს ?რჩევენ არა ?მ?ტომ, რომ მშვ?დებ? არ?ან, არამედ ?მ?ტომ, რომ მოცემულ მომენტშ? ს?მშვ?დე სჭ?რდებათ.

,,?ასამნ?სფერ? ბავშვებ?”

ფერებ?ს ენაზე ?ასამნ?სფერ? ღამეს, სა?დუმლოს, მ?სტ?კას, ოცნებას და თვ?თჩაღმავებას, შთაგონებ?ს ქვეშ მოქცევას ნ?შნავს. ასეთ ბავშვებს მდ?დარ? შ?ნაგან? სამყარო აქვთ, არტ?სტ?ზმ?თ და მგრძნობ?არებ?თ გამო?რჩევ?ან. ადვ?ლ?ა მათ? დაჰ?პნოზება, ადვ?ლად აღ?გზნებ?ან. ?სწრაფვ?ან შთაბეჭდ?ლებ?ს მოსახდენად და, ამავე დროს, შეუძლ?ათ საკუთარ თავს სხვ?ს? თვალ?თ შეხედონ. ადვ?ლად სწყ?ნთ, სხვებზე უფრო მეტად სჭ?რდებათ მხარდაჭერა და გამხნევება.

,,ლურჯ-მწვანე ბავშვებ?”

ფერებ?ს ენაზე ეს ფერთა შეთანხმება ნ?შნავს წყალ, ყ?ნულს, ს?ც?ვეს, ს?ღრმეს, ს?ამაყეს, პრესტ?ჟს, პატ?ვმოყვარეობას. მოცემულ? ფერ? ნერვულ? ს?სტემ?ს მდგომარეობ?ს ?ნდ?კატორ?ა. მას, ვ?საც ეს ფერ? უყვარს, ნერვებ? უკ?დურესად დაძაბულ? აქვს. ასეთ? მდგომარეობა გან?საზღვრება ადამ?ან?ს ხას?ათ?თ, როდესაც ადამ?ანს ეშ?ნ?ა შეცდომ?ს დაშვებ?ს, მ?ღწეულ? წარმატებებ?ს დაკარგვ?ს, საკუთარ? მ?სამართ?თ კრ?ტ?კ?ს გამოწვევ?ს. შემთხვევ?თ? არ არ?ს, რომ თ?თქმ?ს ყველა ჩ?ნოვნოკ? და ადმ?ნ?სტრატორ? ,,ლურჯ-მწვანეა”. ამ?ტომ მნ?შვნელოვან?ა ,,ლურჯ-მწვანე ბავშვ?ს” დაცვა მეტ?ს–მეტ? რეგლამენტაც??საგან. აუც?ლებელ?ა, მ?ან?ჭოთ ბავშვს მეტ? თავ?სუფლება, შეუქოთ ?ნ?ც?ატ?ვა, დასჯ?ს შეცვლამ წახალ?სებ?თ, შესაძლოა, გაუზარდოს მოთხოვნ?ლებებ? (მაგალ?თად, ნუ მოსთხოვთ, ?სწავლოს მხოლოდ ხუთ?ანებზე).

,,მწვანე ბავშვ?”

,,მწვანე ბავშვ?’’ თავს მ?ტოვებულად მ??ჩნევს და დედ?ს ს?ყვარულსა და ზრუნვას საჭ?როებს. ,,მწვანე” პ?როვნებად რომ არ გა?ზარდოს (კონსერვატ?ზმ?, ცვლ?ლებებ?ს შ?შ?, რაც მ?სთვ?ს დანაკარგებთან ასოც?რდება), მოგეთხოვებათ განსაკუთრებულ? შემოქმედებ?თ? აღზრდა, გახსნ?ლობ?სა და ?ნტერეს?ს განვ?თარება. ასეთ? ბავშვ?სათვ?ს აუც?ლებელ?ა დაცულობ?სა და სა?მედოობ?ს გრძნობა.

,,ნარ?ნჯ?სფერ? ბავშვ?”

ეს ბავშვებ? ადვ?ლად აღ?გზნებ?ან ?სევე, როგორც ,,წ?თლებ?” და ,,ყვ?თლებ?”, მაგრამ ამ აღზნებას არ აქვს გამოსავალ? და ბავშვებ? მხ?არულობენ, ცელქობენ და ყვ?რ?ან ყველანა?რ? მ?ზეზ?ს გარეშე. ამ?ტომაა საშ?შ? ნარ?ნჯ?სფერ?: როცა ნარ?ნჯ?სფერ მზეს ნარ?ნჯ?სფერ? ზეცა და კ?დევ ნარ?ნჯ?სფერ? დედა ემატება, ეს ფერ? მყვ?რალა და უს?ამოვნო ხდება, აღ?ზ?ანებს და აცარ?ელებს.

,,ყავ?სფერ? ბავშვებ?”

ყავ?სფერშ? ნარ?ნჯ?სფერ? ჩახშულ?ა შავ?თ და პ?რველ?ს დ?სკომფორტ? ?სეთ? თვალსაჩ?ნო არ არ?ს. მ?წ?ერ?ა, მყუდრო და სას?ამოვნოც კ? მც?რე დოზებ?თ. ყავ?სფერ? ასეთ? ბავშვებ?სთვ?ს საკუთარ? სამყაროს შექმნ?ს საშუალება ხდება.
ეს სამყარო არ?სსა?მედოდადახურულ?, რაცთავდაცვ?სგრძნობასმატებს.არსებობს ,,ყავ?სფერ?” დ?სკომფორტ?სმრავალ?მ?ზეზ?:სუსტ?ჯამრთელობა, ოჯახურ? უთანხმოება, დრამატულ მოვლენებშ? მონაწ?ლეობა, დაბოლოს, გონებრ?ვ? არასრულფასოვნება.

,,შავ? ბავშვებ?”

შავ?ფერ?, როგორც საშ?შროებ?ს ფერ?, ბავშვებ?ს ბუნებ?სთვ?ს სრულ?ად საპ?რ?სპ?როა, პატარებ? ?შვ?ათად ან?ჭებენ უპ?რატესობას შავ ფერს, მაგრამ თუ ?გ? მა?ნც სხვა ფერებს ამ ფერს ამჯობ?ნებს, ეს ?მაზე მეტყველებს, რომ მ?ს? რთულ? ფს?ქ?კა დროზე ადრე მომწ?ფდა, აგრეთვე მეტყველებს სტრესზე, რომელმაც ბავშვ?სცხოვრება გადაატრ?ალა. რაც უფრო ხშ?რად ?რჩევს ?გ? ამ ფერს, მ?თ მეტ?ა საშ?შროება და მ?თ უფრო მძ?მეა ბავშვ?ს დრამატულ? მდგომარეობა.

,,ნაცრ?სფერ?ბავშვებ?”

სხვაგვარ ფს?ქოლოგ?ურ სურათს ?ძლევა ნაცრ?სფერ?, რომელ?ც ასევე არაა სასურველ? ბავშვებ?სთვ?ს და ნ?შნავს რუტ?ნას, გამონათებებ?ს არქონას, გარ?ყულობას, ს?ღარ?ბეს. ხშ?რად ,,ნაცრ?სფერ? ბავშვ?” წყნარ?ა, გაუბედავ?, ჩაკეტ?ლ?. ,,ნაცრ?სფერ? ს?ტუაც?ა” ?ქმნება, როცა ბავშვს უშლ?ან ან თავად არ სურს სხვა ბავშვებთან ურთ?ეთობა. თუ ადამ?ანს არ შეუძლ?ა განსაზღვროს, მოსწონს ეს ფერ? თუ არა, ეს დაღლ?ლობ?ს პ?რველ? ნ?შან?ა.

,,პასტელურ? ფერებ?”

ეს ტ?პურ? ?ნფანტ?ლურ? ფერებ?ა. თუ ამ ფერებს უპ?რატესობას ზრდასრულ? ადამ?ანებ? ან?ჭებს, ე.?. მან ,,ბავშვობა” და მასთან დაკავშ?რებულ? ხას?ათ?ს თვ?სებებ? შე?ნარჩუნა.
ც?სფერ? თავ?სუფლებაზე მეტყველებს, უზრუნველობაზე და ცვლ?ლებებ?ს ს?ყვარულზე. როგორც წეს?, ამ ფერს უპ?რატესობას ან?ჭებენ ბ?ჭებ?. ხშ?რად ასეთ? ბ?ჭებ?საგან მეზღვაურებ? ან მფრ?ნავებ? ?ზრდებ?ან.
ვარდ?სფერს ხშ?რადგოგონებ?ან?ჭებენუპ?რატესობას. ,,ვარდ?სფერ?ბავშვ?”, როგორცწეს?, ნაზ?ა, სუსტ?დამოუხერხებელ?. ასეთ?ბავშვებ?ძალ?ანარ?ანდამოკ?დებულ?გარშემომყოფებზედასაჭ?როებენგამუდმებულმხარშ?დგომას. თუვარდ?სფერსბ?ჭ?ან?ჭებსუპ?რატესობას, ?გ?, როგორცპ?როვნება, უფროძლ?ერადავლენსთავ?სთავს.
ლ?ლ?სფერს, როგორცწეს?, გოგონებ??რჩევენ. ?გ?მეტყველებსხას?ათ?ს?სეთთავ?სებურებებზე, როგორ?ცაას?სუსტე, ს?ნაზე, მარტოობ?სგრძნობა, დაუცველობა, ამფერ?სმოყვარულ?პატარახშ?რადსაკუთარსამყაროშ?აჩაძ?რულ?.როგორცწეს?, ,,ლ?ლ?სფერ?ბავშვ?” ძალ?ანარტ?სტულ?ა..

კატეგორია: ?????????

 


ლაშქრობა

ლაშქრობა

კატეგორია: ???????

 


კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?

სკოლაშ? წარმატებ?თ ჩატარდა კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?. გამოცდებ? ჩატარდა ძალ?ან მკაცრად, ტესტურ? ფორმ?თ, დ?რექც??ს უშუალო მეთვალყურეობ?თ. ყველა მოსწავლ?ს საგამოცდო შედეგ? ეცნობა მშობელს ვებგვერდ?ს საშუალებ?თ.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სახალ?სო ტესტ?

პასუხებ? არნახოთ წ?ნასწარ:) აღარ ექნება აზრ?.
ფს?ქოლოგებ? ამბობენ, რომ ამ ტესტს ზუსტად ეუძლ?ა განსაზღვროს ადამ?ან?ს ქვეცნობ?ერ? გრძნობან?.
დაწერეთ შეესაბამება თუ არა ს?მართლეს (ტესტ?ს ჩა?ტარებ?ს შემდეგ გა?გებთ ემთხვევა თუ არა ს?მართლეს)

1) დაალაგე შემდეგ? ცხოველებ? შენ? თანმ?მდევრობ?თ: ძროხა, ვეფხვ?, ცხვარ?, ცხენ?, ღორ?.
2) დაწერე თ?თო ს?ტყვა რაც აღწერს შემდეგს: ძაღლ?, კატა, ვ?რთხა, ყავა, ზღვა.
3)დაასახელეთ ადამ?ანებ?, რომლებ?ც შენთვ?ს რამეს ნ?შნავსდა ?ცნობ. შეუსაბამე ფერებ?: ყვ?თელ?, სტაფ?ლოსფერ?, წ?თელ?, თეთრ?, მწვანე.
) დაწერე შენ?საყვარელ? კვ?რ?ს დღე.
პასუხებ?:
1) გადახედე ზემოთ დაწერ?ლ თავნ?მდევრობას: ცხოვრებაშ? შენთვ?ს… :
ძროხა – კარ?ერა
ვეფხვ? - თავმოყვარეობა
ცხვარ? - ს?ყვარულ?
ცხენ? - ოჯახ?
ღორ? - ფულ?
2)ძაღლ? – შენთვ?თონ
კატა - შენ?მეგობრებ?
ვ?რთხა - შენ?მტრებ?
ყავა - სექს?
ზღვა - შენ?ცხოვრება
3)ყვ?თელ? – ?სვ?ნცარასდროსდაგავ?წყდება
სტაფ?ლოსფერ? - ?სვ?საცთვლ?ნამდვ?ლმეგობრად.
წ?თელ? - ?სვ?ნცმართლაგ?ყვარს.
თეთრ? - შენ?სულ?ერ?მეგობარ? :))
მწვანე - ?სვ?ნცგემახსოვრებას?ცოცხლ?სბოლომდე.
4)შენ?სურვ?ლ?შესრულდებაკვ?რ?ს?მდღესრაცდაასახელე :))))

კატეგორია: ?????????