სიახლეები ივნისი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


მზადება ავტორ?ზაც??სათვ?ს

30 ?ვნ?სს სკოლამ სს?პ განათლებ?ს ხარ?სხ?ს განვ?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრშ? შე?ტანა საავტორ?ზაც?ო განაცხად?. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს ავტორ?ზაც??ს სტანდარტებ?ს შესრულებ?ს უზრუნველსაყოფად სკოლაშ? შე?ქმნა სამუშაო ჯგუფ? შემდეგ? შემადგენლობ?თ:
1. ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე - ჯგუფ?ს უფროს?;
2. ნათ?ა ქაჯა?ა;
3. მ?რანდუხტ კ?კალ?შვლ?;
4. მარ?ნე ფ?ცხელაურ?;
5. ნ?ნო ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ????????????

 


სკოლ?ს ავტორ?ზაც??ს მაძ?ებლად ცნობა

საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს მ?ნ?სტრ?ს 2010 წლ?ს 1 ოქტომბრ?ს #99/ნ ბრძანებ?თ დამტკ?ცებულ? საგანმანათლებლო დაწესებულებებ?ს ავტორ?ზაც??ს დებულებ?ს შესაბამ?სად, სს?პ განათლებ?ს ხარ?სხ?ს განვ?თარებ?ს ეროვნულ? ცენტრ?ს დ?რექტორ?ს ბრძანებ?თ შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნო ცნობ?ლ ?ქნა ავტორ?ზაც??ს მაძ?ებლად.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ექსკურს?ებ?

სკოლაშ? და?წყო საგაზაფხულო ექსკურს?ებ?, ტურ?სტულ? ლაშქრობებ?. მოსწავლეებმა დ?დ? ენთუზ?აზმ?თ და დ?დ? ს?ხარულ?თ მო?ნახულეს ვარძ?ა; ბოლნ?ს?ს ს?ონ?; შუამთა; გრემ?; ყვარლ?ს ტბა; დავ?თ გარეჯ?; მარტყოფ?; ქვათახევ?; მცხეთა და საგურამო; ს?ღნაღ?.
ამჟამად, მასწავლებლებ? და სკოლ?ს დ?რექც?ა ემზადება შატ?ლ?ს დასალაშქრად, რომელ?ც სავარაუდოდ დაგეგმ?ლ? ?ვნ?ს?ს თვ?ს ბოლოს.

კატეგორია: ???????

 


სამედ?ც?ნო სამსახურ?ს შექმნა

პერსონალ?სა და მოსწავლეებ?ს სამედ?ც?ნო დახმარებ?ს აღმოჩენ?ს მ?ზნ?თ დაწესებულებაშ? შე?ქმნა სამედ?ც?ნო სამსახურ?, და?ნ?შნა ექ?მ? და მოეწყო სათანადოდ აღჭურვ?ლ? სამედ?ც?ნო კაბ?ნეტ?.

კატეგორია: ????????????