სიახლეები მაისი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


სკოლაშ? წარმატებ?თ ჩატარდა საატესტატო გამოცდებ?

სკოლაშ? წარმატებ?თ ჩატარდა საატესტატო გამოცდებ?. ყველა საგამოცდო საგანშ? ს?სტემატურად ტარდებოდა დამატებ?თ? გაკვეთ?ლებ?, შაბათ-კვ?რ?ს ჩათვლ?თ. შედეგ?ც დამაკმაყოფ?ლებელ? მ?ვ?ღეთ. საატესტატო გამოცდებზე სკოლ?ს მოსწავლეებმა მაღალ? შეფასებებ? მ??ღეს. წლევანდელმა მე-12 კლასელებმა თავ?ანთ? შესაძლებლობებ?ს მაქს?მუმ? გამოავლ?ნეს და არ შეარცხვ?ნეს სკოლა.
სკოლ?ს დ?რექც?ა განსაკუთრებ?თ აღნ?შნავს და უდ?დეს მადლობას უხდ?ს ფ?ზ?კ?ს, ქართულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს, ბ?ოლოგ??ს, ?ნგლ?სურ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს, ქ?მ??ს პედაგოგებს: ბატონ თე?მურაზ ?მერლ?შვ?ლს, ქალბატონ ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლს, ქალბატონ ქეთ? ღ?რს?აშვ?ლ-გოგოლაძეს, ქალბატონ თამარ დარჯან?ას და ქალბატონ სალომე ბ?წაძეს უდ?დეს? შრომ?სა და ბავშვებ?სადმ? გამოჩენ?ლ? უდ?დეს? ყურადღებ?სათვ?ს. სკოლა ასევე დ?დ მადლობას უცხადებს გამოცდებ?ს ეროვნულ? ცენტრ?დან მოვლ?ნებულ თანამშრომელს ქალბატონ ქეთ? პ?რადაშვ?ლს, სკოლ?დან გამოყოფ?ლ რეგ?სტრატორს ქალბატონ მ?რანდა კ?კალ?შვ?ლს გამოცდებ?ს შესან?შნავ? ორგან?ზაც??სა და ჩატარებ?სათვ?ს.
სკოლაშ? წარმატებ?თ ჩატარდა საატესტატო გამოცდებ?

კატეგორია: ????????????

 


ხელშეკრულება შპს "Lprogress" - თან

სკოლამ ხელშეკრულება გააფორმა შპს "Lprogress"-თან მომსახურებ?ს შესახებ. აღნ?შნულ? კომპან?ა სკოლას უზრუნველყოფს სპეც?ალურ? კომპ?უტერულ? პროგრამ?თ, რომლ?ს მეშვეობ?თ მშობელს შეუძლ?ა დაწესებულებ?ს ვებ გვერდზე გაეცნოს ?ნფორმაც?ას მოსწავლ?ს აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს, ქცევ?ს წეს?ს, გაკვეთ?ლებ?ს გაცდენა–დაგვ?ანებ?ს შესახებ და სხვა.

კატეგორია: ????????????

 


ს?ახლე სკოლ?ს სასად?ლოშ?

2011-2012 სასწავლო წლ?დან სასკოლო სასად?ლოშ? ანგარ?შსწორება მოხდება ელექტრონულ? ბარათებ?თ, რომელსაც ,,ტაო პრ?ვატ ბანკ?’’ უსასყ?დლოდ დაუმზადებს მოსწავლეებს. მშობელ? მ?სთვ?ს მ?საღებ გარკვეულ თანხას ბავშვს ბარათზე დაურ?ცხავს, რომელსაც მხოლოდ სასკოლო სასად?ლოშ? გამო?ყენებს. სკოლ?ს თანამედროვე სტანდარტებ?ს შესაბამ?ს სასად?ლოშ? მოსწავლეებ? ჯანსაღ? საკვებ?თ ?ქნებ?ან უზრუნველყოფ?ლნ?.

კატეგორია: ????????????