სიახლეები აპრილი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


სკოლ?ს ფს?ქოლოგ?

რა არ?ა ფს?ქოლოგ?ა? – ფს?ქოლოგ?ა ეს არ?ს მეცნ?ერება ფს?ქ?კ?ს შესახებ, ხოლო მ?ს? შესწავლ?ს საგანს კ? წარმოადგენს ფს?ქ?კურ? კანონზომ?ერებებ?ს დადგენა და აღწერა. რაც შეეხება წარმომავლობას, ?სტორ?ასა და განვ?თარებას ფს?ქოლოგ??სა, ?ს მომდ?ნარეობს მე-17 საუკუნ?დან, ძველ? საბერძნეთ?დან. შესაბამ?სად სახელწოდებაც ბერძნულ? ს?ტყვ?დან მოდ?ს, რაც ასე გან?მარტება “ფს?ქე”-სულს, ხოლო “ლოგოს” მოძღვრებას ნ?შნავს. ა? ამ დრო?დან მოყოლებულ? ფს?ქოლოგ?ამ განვლო უამრავ? გზა, განვ?თარდა, გან?ვრცო და ეტაპებად ჩამოყალ?ბდა. რას ნ?შნავს ?ყო სკოლ?ს ფს?ქოლოგ?, რა გვევალება ჩვენ ანუ სკოლ?ს ფს?ქოლოგებს. სკოლ?ს ფს?ქოლოგ? გათვ?თცნობ?ერებულ? უნდა ?ყოს ?მაშ?, თუ სად მუშაობს და რა პასუხ?სმგებლობა ავალ?ა. ?ყო სკოლ?ს ფს?ქოლოგ? ეს ნ?შნავს რომ, უნდა ერკვეოდე არა მარტო ბავშვ?ს ფს?ქოლოგ?აშ?, არამედ განათლებ?ს კანონმდებლობაშ?. სკოლ?ს ფს?ფოლოგმა ყველაფერ? უნდა გააკეთოს ?მ?სთვ?ს, რომ გადაჭრას და ამოწუროს მოზარდთა პრობლემებ? მათ? განვ?თარებ?ს სხვადასხვა ასაკ?ს შესაბამ?სად. ჩვენ ვმოქმედებთ: მოსწავლეთა, მათ? მშობლებ?ს, მასწავლებლებ?ს, კოლეგებ?ს ?ნტერესებ?დან გამომდ?ნარე. სკოლ?ს ფს?ქოლოგს არ უნდა დაავ?წყდეს ?ს რომ, მან თ?თქმ?ს უმეტეს შემთხვევაშ? მოსწავლ?ს (ბავშვ?ს) ?ნტერესს უნდა მ?ან?ჭოს უპ?რატესობა. ჩვენ? მ?ზან?ა დავ?ცვათ მოსწავლ?სგან მ?ღებულ? ?ნფორმაც??ს კონფ?დენც?ალობა, დავ?ცვათ მათ? უფლებებ?და საერთოდ დავეხმაროთ მათ. ჩვენ? მ?ზან?ა: 1. სტრეს?სა და გადატან?ლ? ტრამვ?ს შემდგომ პერ?ოდშ? ბავშვთან ურთ?ერთობ?ს თავ?სებურებებ?ს გათვალ?სწ?ნება; 2. სტრეს?დან და გადატან?ლ? ტრამვ?დან გამოყვან?სათვ?ს საჭ?რო დახმარებ?ს ძ?რ?თად? პრ?ნც?პებ?ს გაცნობა; 3. დავხვეწოთ უნარ-ჩვევებ?, რომელ?ც საჭ?როა სტრესშ? მყოფ ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან ურთ?ერთობ?ს დროს; 4. დავეხმაროთ საგანმანათლებლო ორგან?ზაც?ებს ჩამოაყალ?ბონ და პრაქტ?კულ? ნაბ?ჯ? გადადგან ახალგაზრდებ?სთვ?ს ფს?ქო-სოც?ალურ? რეაბ?ლ?ტაც??ს პროგრამ?ს დაარსებ?ს საქმეშ?.

კატეგორია: ?????????

 


საატესტატო გამოცდებ?

საატესტატო საგამოცდო პროცეს?ს წარმართვ?სთვ?ს სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს სათანადო ღონ?სძ?ებებ?ს განხორც?ელება. შენობაშ? დამატებ?თ დამონტაჟდა ექვს? ვ?დეო თვალ?, შეძენ?ლ? ?ქნა 2 მგ ბა?ტ?ან? ს?მძლავრ?ს 14 კომპ?უტერ?, შესაბამ?ს? როუტერ?. მუდმ?ვ? დენ?ს არ ქონ?ს შემთხვევ?საგან დასაცავად შეძენ?ლ ?ქნა შესაბამ?ს? ს?მმძლავრ?ს გენერატორ?.

კატეგორია: ???????, ????????????