სიახლეები იანვარი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


სკოლ?ს გაფართოებ?ს და რეკონსტრუქც??ს სამუშაოებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს ფართზე მ?მდ?ნარეობს სამშენებლო სამუშაოებ?, რომელ?ც 2011-2012 სასწავლო წლ?ს დაწყებამდე დასრულდება. აღნ?შნულ? სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებ?ს შემდეგ სკოლას შეემატება 340 კვ.მ სასწავლო ფართ?.

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ებ?

სკოლაშ? და?წყო საგაზაფხულო ექსკურს?ებ?, ტურ?სტულ? ლაშქრობებ?. მოსწავლეებმა დ?დ? ენთუზ?აზმ?თ და დ?დ? ს?ხარულ?თ მო?ნახულეს ვარძ?ა; ბოლნ?ს?ს ს?ონ?; შუამთა; გრემ?; ყვარლ?ს ტბა; დავ?თ გარეჯ?; მარტყოფ?; ქვათახევ?; მცხეთა და საგურამო; ს?ღნაღ?.
ამჟამად, მასწავლებლებ? და სკოლ?ს დ?რექც?ა ემზადება შატ?ლ?ს დასალაშქრად, რომელ?ც სავარაუდოდ დაგეგმ?ლ? ?ვნ?ს?ს თვ?ს ბოლოს.

კატეგორია: ????????????

 


მანდატურებ? ჩვენს სკოლაშ?

მანდატურებ? ჩვენს სკოლაშ?
მარტ?ს ბოლოს ჩვენს სკოლაშ?, როგორც საქართველოს ერთერთ წარმატებულ კერძო სკოლაშ?, მანდატურებ?ს სამსახურ? და?ნერგა.
სკოლამ ფეხ? აუწყო რეფორმებ?ს მოთხოვნებს. უსაფრთხო სკოლ?ს მოდელ?ს შექმნა ჩვენ? ერთ-ერთ? აუც?ლებელ? და გადაუდებელ? ამოცანაა. ამ?სათვ?ს მ?ვმართეთ განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს შესაბამ?ს სამსახურს მანდატურებ?ს ჩვენს სკოლაშ? გამწესებ?ს შესახებ თხოვნ?თ, რაც მარტ?ს ბოლოს დაკმაყოფ?ლდა. ჩვენს სკოლაშ?, როგორც საქართველოშ? დ?დ? ტრად?ც?ებ?სა და ერთ-ერთ წარმატებულ სკოლაშ?, ოფ?ც?ალურ? მოწვევ?სა და ხელშეკრულებ?ს საფუძველზე მანდატურებ?ს სამსახურ? შემოვ?და.
მანდატურებ? უზრუნველყოფენ სკოლ?ს შ?და და გარე პერ?მეტრებ?ს კონტროლს, ?ნდ?ვ?დუალურად მუშაობენ სოც?ალურ? ქცევ?ს პრობლემებ?ს მქონე მოსწავლეებთან, უზრუნველყოფენ დაპ?რ?სპ?რებულ მოსწავლეებს შორ?ს მედ?ატორ?ს როლ?ს შესრულებას, მათ მ?ერ ძ?რშ?ვე ხდება ნებ?სმ?ერ? კონფლ?ქტურ? ს?ტუაც??ს აღმოფხვრა.
სკოლაშ? სრულ? ს?მშვ?დეა და რაც მთავარ?ა, მ?ნ?მუმამდე ?ქნა დაყვან?ლ? მოსწავლეთა და პედაგოგთა დაგვ?ანება. არ ცდება არც ერთ? გაკვეთ?ლ?. მანდატურებ? ყველა მოსწავლ?ს, ყველა პედაგოგ?ს და დ?რექც??ს `მცველ?ს~ როლშ?ა თ?თქოს. პ?რველკლასელ?ც კ? მათთან გარბ?ს დახმარებ?სათვ?ს, ?ც?ს რომ მანდატურ?საგან მ??ღებს მხარდაჭერას, ყურადღებას, შესაბამ?ს დახმარებას. მათ? უშუალო ჩარევ?ს გარეშე მოწესრ?გდა საკლასო ჟურნალებშ? აღრ?ცხვ?ანობ?ს ს?სტემა, არც მოსწავლე ?ჩაგრება მასწავლებლ?საგან და აღარც მასწავლებელ? მოსწავლეებ?საგან. ყოველგვარ? ხმაურ?ს და მკვეთრ? ზომებ?ს გატარებ?ს გარეშე ბევრ? რამ დარეგულ?რდა სკოლ?ს ცხოვრებაშ?. მართალ?ა, საამაყოდ მ?აჩნ?ა სკოლ?ს დ?რექც?ას და პედაგოგებს, რომ 19 წლ?ს არსებობ?ს მანძ?ლზე ჩვენს სკოლაშ? არასოდეს მომხდარა რა?მე სერ?ოზულ? დარღვევა, რომ ?ტყვ?ან `ხელ?ც არ გაქნეულა~ ზედმეტად, მაგრამ ეს ყველაფერ? ადრე დ?რექც??ს მხრებზე გადად?ოდა. ყოველ? დასვენებ?ს, თუ ყოველ? გაკვეთ?ლზე ხმაურ?ს, პედაგოგ?ს ხმ?ს ამაღლებაზე, მოსწავლ?ს დაგვ?ანებაზე თუ ჟურნალშ? გაუფორმებელ თ?თოეულ გაცდენაზე ადრე დ?რექტორს თ?თქმ?ს მარტო უხდებოდა ბრძოლა და ზომებ?ს მ?ღება. ახლა დ?რექც??ს და ბავშვებ?ს გვერდ?თ ?მედად დგას ეს ორ? მშვენ?ერ?, ზრდ?ლ? და უწეს?ერეს? ახალგაზრდა, ზედმეტ? ღონ?სძ?ებებ?ს გატარებ?ს გარეშე, ?ს?ნ? მშვ?დად ?ცავენ სკოლ?ს 500-მდე ბ?ნადარ?ს ცხოვრებას. ?ს?ნ? ს?ყვარულ?თ გამთბარ? გულ?თ, საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? კ? მკაცრ? მზერ?თ ემსახურებ?ან ჩვენს შვ?ლებს.
მადლობ?ს მეტ? რა გვეთქმ?ს. . .

კატეგორია: ???????, ????????????