ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 


ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

Share
0 ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

27 მარტ? - 4 აპრ?ლ? 2016
ნ?უ-?ორკ?, გაეროს შტაბ-ბ?ნა

ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.
ვ?ზ?ტ? მო?ცავს ოფ?ც?ალურ ნაწ?ლსაც და ექსკურს?ებსაც. მ?ს ფარგლებშ? შეძლებთ პროდუქტ?ულ მუშაობას, ცოდნ?ს გაღრმავებას, თქვენთვ?ს მნ?შვნელოვან? პროფეს?ულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღებას და ამასთან ერთად, გექნებათ საშუალება, დაათვალ?ეროთ ნ?უ-?ორკ?ს ღ?რსშესან?შნაობებ?, გაერთოთ და და?სვენოთ.
პროექტ?ს შესახებ
პროექტ? ?მ ახალგაზრდებ?სთვ?ს არ?ს შექმნ?ლ?, ვ?საც სურს ახლოს გა?ცნოს გაეროს მუშაობ?ს პრ?ნც?პებ?, აქტ?ურად ჩაერთოს ს?მულაც??ს პროცესებშ?. პროექტშ? ჩართულ? მონაწ?ლე თავად ?რჩევს ქვეყანას და ხდება მ?ს? დ?პლომატ?ურ? წარმომადგენელ?. ?მართება დებატებ?, კამათებ?, ?კვეთება ახალ? გადაწყვეტ?ლებებ? და მ?მართულებებ?.
ათასობ?თ ახალგაზრდა მთელ? მსოფლ?ოდან აქტ?ურად არ?ს ჩართულ? გაეროს საერთაშორ?სო პროექტებშ?, რაც მათ საშუალებას აძლევს:
• გა?უმჯობესონ მოლაპარაკებ?სა და საჯარო გამოსვლებ?ს უნარებ?
• გახდნენ ლ?დერებ?
• ახლოს გა?ცნონ გაეროს მუშაობ?ს პრ?ნც?პებ?
• მ??ღონ მეტ? პრაქტ?კულ? გამოცდ?ლება
• გა?ცნონ და დაუახლოვდნენ თანატოლებს მსოფლ?ოს ყველა კუთხ?დან.
ვ?ს შეუძლ?ა მონაწ?ლეობ?ს მ?ღება?
მონაწ?ლეობ?ს მ?ღება შეუძლ?ათ ახალგაზრდებს, ვ?საც სურს შემდგომ? კარ?ერულ? წ?ნსვლა, დ?პლომატ?ურ? ურთ?ერთობებ?ს სწავლა/გაღრმავება, ლ?დერულ? თვ?სებებ?ს შეძენა, სხვადასხვა ქვეყნ?ს თანატოლებთან ურთ?ერთობა და საერთაშორ?სო პროექტებშ? აქტ?ურად ჩართვა.
ასაკ? - 11 დან 15 წლ?ს ჩათვლ?თ.
გაეროს პროგრამ?ს პარტნ?ორ? საქართველოშ? გახლავთ არასამთავრობო ორგან?ზაც?ა - ახალგაზრდობა საქართველოს მომავლ?სთვ?ს (Youth for Georgia’s Future -YGF)
პროგრამაშ? მონაწ?ლეთა რაოდენობა შეზღუდულ?ა.
გადასახად?:
პროგრამაშ? მონაწ?ლეობ?ს საფასურ?: 3 300 აშშ დოლარ?
თანხაშ? შედ?ს:
• ავ?აბ?ლეთ?
• ტრანფსფერ? (აეროპორტ?-სასტუმრო, სასტუმრო-აეროპორტ?)
• სასტუმრო დ?ლ?ს საუზმ?თ
• ნ?უ-?ორკშ? შ?და ტრანსპორტ?რება
• პროექტ?ს სარეგ?სტრაც?ო ხარჯებ?
• სავ?ზო დოკუმენტებ?ს მომზადება და საკონსულოსთან ურთ?ერთობა
• სავ?ზო მოსაკრებელ?
• სამოგზაურო დაზღვევა
• პროექტშ? მონაწ?ლეობ?სათვ?ს მოსამზადებელ? ტრენ?ნგებ?
• Welcome Dinner, Coffee Break, Closing Ceremony
• სა?ნტერესო ადგ?ლებ?ს მონახულება
• ხელმძღვანელ? პ?რ?ს (პ?რებ?ს) თანხლება
• საერთაშორ?სო სერთ?ფ?კატ?
• სხვა საორგან?ზაც?ო ხარჯებ?


სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? მ?მართეთ სკოლ?ს დ?რექც?ას dle 10.2 скачать , Быстрый торрент трекер КиноСвин рунета

კატეგორია: ????????????

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.