შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ათასწლეულ?ს გამოწვევ?ს ფონდ? საქართველო

ათასწლეულ?ს გამოწვევ?ს ფონდ? საქართველო ჩვენო ზურაბ ბატონო! ზოგჯერ ს?ტყვებ?თ სრულად ვერ გამოხატავს ადამ?ან? ს?ხარულს ,ს?ამაყეს, ს?ყვარულს, აღტაცებას! ასე ვარ მეც და ჩვენ? სკოლ?ს ყველა მასწავლებელ?,ყველა მოსწავლე, თანამშრომელ?...ბევრ? საამაყო და წარმატებულ? კურსდამთავრებულ? გაზარდა ?ნგლ?სურმა სკოლა "ნ?ნომ". თქვენ მათ შორ?ს ალბათ საპატ?ო ადგ?ლს და?მკვ?დრებთ. თქვენ? დ?დ? ?მედ? გვაქვს ყველას! ჯერ კ?დევ დაწყებ?თ კლასებშ? სულ თქვენს ქებაშ? ?ყო თქვენ? დამრ?გებელ?,ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე. შემდეგ კლასებშ?ც თ?თქოს ერთმანეთს ეჯ?ბრებოდნენ თქვენს ქებაშ? სხვა პედაგოგებ?. მეცხრე კლას?ს შემდეგ, როცა უკვე ჩემს "გამგებლობაშ?" გადმოდ?ან უფროსკლასელებ?, მგონ? ბადალ? აღარ მყავს თქვენს და ელენე ახალკაც?ს ქება-დ?დებაშ?.დ?დ? მადლობა თქვენს მშობლებს ასეთ? შვ?ლ?ს გაზრდ?სათვ?ს! დ?დ? მადლობა თქვენს მასწავლებლებს-ქალბატონებს ქეთ? გოგოლაძეს, ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლს, სალომე ბ?წაძეს, თამარ დარჯან?ას,თამ?ლა თამაზაშვ?ლს,ბატონებს :ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძეს, გ?ორგ? უთურაშვ?ლს, ჩვენს ტკ?ვ?ლს ნ?კა მჭედლ?ძეს გერმანე ფ?ფ?ას ,ლევან გაბ?სონ?ას და სხვებს. დამეთანხმებ?თ , ყველა მათგანს გარკვეულ? წვლ?ლ? მ?უძღვ?თ თქვენს შესან?შნავ მოსწავლედ და მოქალაქედ ჩამოყალ?ბებაშ?! ახლა გამოცდებ?! (?სე ,თქვენ რაშ? გჭ?რდებათ გამოცდებ?! დღესაც თვალწ?ნ მ?დგას, როგორ ამეცად?ნებდ?თ და ეხმარებოდ?თ შარშან მეთერთმეტეკლასელებს ფ?ზ?კ?ს საატესტატო გამოცდ?ს წ?ნ,მთელ ჯგუფს!) .წ?ნსვლას და ახალ გამარჯვებებს გ?სურვებთ! თქვენ და თქვენ?სთანა ახალგაზრდებ? გვ?მრავლოს ჩვენს ქვეყანას! გ?ლოცავთ მორ?გ გამარჯვებას! ვამაყობთ თქვენ?თ!

კატეგორია: ---

 


The Farm

The Farm შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 4 (2) კლას?ს მოსწავლეებმა, ?ნგლ?სურ? ენ?ს პედაგოგ?ს ც. ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ გააკეთეს პროექტ?: ,,The Farm.’’ მოსწავლეებმა ხალ?ს?თ ?მუშავეს პროექტზე; თავ?ანთ? ხელ?თ შექმნეს ფერმ?ს მაკეტებ? და რაოდენ სას?ხარულოა, რომ მეოთხე კლასელმა ბავშვებმა უკვე მ?ს მობ?ნადრეებზე ?ნგლ?სურად შეძლეს საუბარ?.
სკოლ?ს დ?რექც?ა მე - 4 (2) კლას?ს ყველა მოსწავლეს და მათ ?ნგლ?სურ? ენ?ს მასწავლებელს, ქალბატონ ც?რა ას?ტაშვ?ლს ულოცავს შესან?შნავ? პროექტებ?ს წარმოდგენას და მომავალ წარმატებებს უსურვებს მათ!

კატეგორია: ---

 


Mum’s birthday present

Mum’s birthday present შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 3 (3) კლას?ს მოსწავლეებმა, ?ნგლ?სურ? ენ?ს პედაგოგ?ს ც. ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ, ნაყოფ?ერად ?მუშავეს პროექტზე: ,,Mum’s birthday present”. მოსწავლეებმა დედებს თვ?თონ გაუკეთეს და მ?ართვეს ყვავ?ლებ?. ?საუბრეს თუ რა მასალა გამო?ყენეს ყვავ?ლებ?ს გასაკეთებლად, რამდენ? დრო და შრომა დასჭ?რდათ.

კატეგორია: ---

 


?ნგლ?სურ?ს სწავლება

?ნგლ?სურ?ს სწავლება ჩვენს სკოლაშ? სხვადასხვა წლებშ? ბევრჯერ გვყავდა მოწვეულ? უცხოეთ?დან ?ნგლ?სურენოვან? სპეც?ალ?სტებ?. წელსაც ტრად?ც?ას არ ვუღალატეთ და საუცხოო პედაგოგ? მოვ?წვ?ეთ სკოლაშ?. ქალბატონ? ნელ. ჰე?დ?-ტერეზა, - საერთაშორ?სო ტრენერ?ა, ?ნგლ?სურ ენაშ? ატარებს მაღალ? დონ?ს გაკვეთ?ლებს, ?ყენებს თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?თ ვ?დეო გაკვეთ?ლებს. ძ?რ?თად? აქცენტ? გამახვ?ლებულ?ა ზეპ?რ, სალაპარაკო ?ნგლ?სურზე;
ატარებს ჩვენთვ?ს უჩვეულო ე.წ. თავ?სუფალ გაკვეთ?ლებს, ყველა ბავშვს უქმნ?ს საკუთარ? აზრ?ს გამოხატვ?სათვ?ს პ?რობებს.
მადლობაs ვუხდ?თ ქალბატონ ჰე?დ?ს ჩვენს სკოლაშ? ხალ?ს?ან? და სასარგებლო ატმოსფეროს შექმნ?სათვ?ს.

კატეგორია: ---

 


გავულამაზოთ მოხუცებს შობა ახალ? წელ?

გავულამაზოთ მოხუცებს შობა ახალ? წელ? დღეს ჩვენ? სკოლ?ს წარმომადგენლებ? ,დ?რექტორ?ს მოადგ?ლ?ს, ნ?ნო ქოქ?აურ?ს ხელმძღვანელობ?თ ვეწვ?ეთ ხურვალეთ?ს მოხუცთა თავშესაფარს. დ?რექც??ს, მშობლებ?ს, მასწავლებლებ?ს მოკრძალებულ? შესაწ?რ?თ მ?ვულოცეთ დამდეგ? შობა-ახალ? წელ?!ღმერთმა ჯანმრთელობა და ს?კეთე მ?სცეთ ამ საოცრად თბ?ლ ,ტკბ?ლ ადამ?ანებს! არავ?ნ არ ვართ დაზღვეულ? და არ ვ?ც?თ რა მოგველ?ს მომავალშ?! ღმერთ? ?ყოს ყველა გაჭ?რვებულ?ს მფარველ?! ბევრ? ფოტო ვერ გადავ?ღეთ, მავთულხლართებ?ს დანახვამ უდ?დეს? ტკ?ვ?ლ? მოგვაყენა ყველას! საქველმოქმედო ღონ?სძ?ებაშ? ვ?ნც მ??ღო მონაწ?ლეობა, ყველას მადლობას უხდ?ს სკოლ?ს დ?რექც?ა!

კატეგორია: ---

 


პედსაბჭო

პედსაბჭო შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სკოლა „ნ?ნოშ?“ ჩატარდა მ?მდ?ნარე, 2017 წლ?ს დასკვნ?თ? პედსაბჭოს სხდომა. სკოლ?ს მუშაობ?ს მ?მდ?ნარე საჭ?რბოროტო საკ?თხებთან ერთად, ბუნებრ?ვ?ა, დასახულ ?ქნა სამომავლო გეგმებ?, 2018 წლ?ს მეორე სემესტრშ? გასაკეთებელ? საქმეებ?. შემუშავდა სკოლ?ს მატერ?ალურ? ბაზ?სა და ადამ?ანურ? რესურსებ?ს გაუმჯობესებ?სათვ?ს კონკრეტულ? ღონ?სძ?ებებ?.
ჩვენო ძვ?რფასო პედაგოგებო! სკოლ?ს დ?რექც?ა კ?დევ ერთხელ გ?ხდ?თ მადლობას თქვენ? დაუღალავ?, მუხლჩაუხრელ?, უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს და დაკ?სრებულ? მოვალეობ?სადმ? დ?დ? ერთგულებ?სათვ?ს!
25 წელ?ა საქვეყნოდ ვაცხადებ და ახლაც ვ?მეორებ - ჩვენ? სკოლა (და ალბათ ნებ?სმ?ერ? სკოლა) პედაგოგებ?ს მხრებზე დგას, ბავშვებ?ს უდ?დეს? ს?ყვარულ?თ და ზრუნვ?თაა გაჟღენთ?ლ? და სკოლ?ს ყველა დ?დ? წარმატება მათ? დამსახურებაა!
ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო, მშობლებო, მასწავლებლებო, თანამშრომლებო, გ?ლოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს! ღმერთ?საგან და ადამ?ანებ?საგან დალოცვ?ლებ? ბრძანდებოდეთ!

კატეგორია: ---

 


ყ?ნულ?ს დედოფალ?

ყ?ნულ?ს დედოფალ? შპს. ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ”ნ?ნო”ს მოსამზადებელ? ჯგუფ?, დამრ?გებლ?ს ეკა მამასახლ?ს?ს ?ნ?ც?ატ?ვ?თ 20 დეკემბერს ,სკოლ?ს სცენაზე წარსდგა მაყურებლ?ს წ?ნაშე, სპექტაკლ?თ,,ყ?ნულ?ს დედოფალ?",მოსწავლეებ?სთვ?ს ეს დღე საკმაოდ ამაღელვებე?,ემოც?ებ?თ დატვ?რთულ? და სახალ?სო ?ყო.ესე მ?ულოცეს მოსამზადებელ? ჯგუფ?ს მოსწავლეებმა მშობლებს და სკოლას დამდეგ? შობა-ახალ? წელ?.

კატეგორია: ---

 


კ?თხვ?ს საათ?

კ?თხვ?ს საათ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 1გ კლასშ? ქალბატონ თეონა სამხარაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ჩატარდა ,,კ?თხვ?ს საათ?’’. გაკვეთ?ლ?ს მ?ზან? ?ყო, წ?ნარე ცოდნაზე დაყრდნობ?თ მოტ?ვაც??ს ამაღლება, ჯგუფურ? და წყვ?ლებშ? მუშაობ?ს უნარ?ს განვ?თარება.

კატეგორია: ---

 


ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს 200 წლ?ს ?უბ?ლე

ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს 200 წლ?ს ?უბ?ლე შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?’’ სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნატო სონ?შვ?ლმა მე - 7 კლას?ს მოსწავლეებთან მოაწყო შეხვედრა - პოეზ??ს ხუთ? წუთ?, რომელ?ც მ?ძღვნ?ლ? ?ყო გამოჩენ?ლ? ქართველ? პოეტ?ს,
ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს, 200 წლ?ს ?უბ?ლესადმ?.
ბავშვებმა წარმოადგ?ნეს დ?დ? რომანტ?კოს?ს ბ?ოგრაფ?ა და ს?ყვარულ?თ წა?კ?თხეს მ?ს? ლექსებ?.
მადლობას ვუხდ?თ სკოლა ,,ნ?ნოს’’ მე - 7 კლას?ს ყველა მოსწავლეს!

კატეგორია: ---

 


ხელოვნებ?ს წ?ნასაახალწლო გაკვეთ?ლ?

ხელოვნებ?ს წ?ნასაახალწლო გაკვეთ?ლ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ დაწყებ?თ? კლასებ?ს მოსწავლეებ? ადრ?ანად შეუდგნენ საახალწლო სამზად?სს ხელოვნებ?ს მასწავლებლ?ს, პ?რ?მზე წ?კლაურ?ს ხელმძღვანელობ?თ გააკეთეს საახალწლო აქსესუარებ?, სათამაშოებ?, დეკორაც?ებ? და მორთეს და დაამშვენეს საკლასო ოთახებ?.
ბედნ?ერ? ახალ? წელ? და ზღვა ს?ხარულ? ვუსურვოთ ჩვენს საყვარელ კუდრაჭებს!

კატეგორია: ---

 


ვ?ს?თ ამაყობს ჩვენ? სკოლა!

ვ?ს?თ ამაყობს ჩვენ? სკოლა! ჩვენს სკოლაშ? საუკეთესო მასწავლებელთა მთელ? გუნდ?ა. მაგრამ მა?ნც მ?ზანშეწონ?ლად ჩავთვალეთ ს?ამაყ?თ ავღნ?შნოთ, რომ დღეს სკოლაშ? ხუთ? მეცნ?ერებათა დოქტორ? მუშაობს. პატ?ვ? და დ?დება: ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, აკადემ?კოსს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს, ფ?ზ?კა - მათემატ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, ბატონ გ?ორგ? უთურაშვ?ლს, ფ?ლოლოგ??ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორს, ქალბატონ ზო?ა ანთ?ძეს, ფ?ლოსოფ??ს (?ნგლ?სურ? ფ?ლოლოგ??ს განხრ?თ) დოქტორს, ქალბატონ შორენა ონ?აშვ?ლს,მან სადოქტორო დ?სერტაც?ა ფ?ლ?პ?ნებ?ს რესპუბლ?კაშ? და?ცვა, ?სტორ??ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, ბატონ გერმანე ფ?ფ?ას.
ღმერთმა უმრავლოს ?ნგლ?სურ სკოლა ,,ნ?ნოს’’ უმაღლეს? კვალ?ფ?კაც??ს, არაჩვეულებრ?ვ? მასწავლებლებ?!

კატეგორია: ---

 


ჭადრაკ?ს ბლ?ც ტურნ?რებ?

ჭადრაკ?ს ბლ?ც ტურნ?რებ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოშ?“ დ?დ დასვენებაზე, ზოგჯერ გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ ხშ?რად ეწყობა საჭადრაკო ბლ?ც - ტურნ?რებ?. დღესაც სკოლ?ს ჩემპ?ონ? დაწყებ?თ კლასებშ? ანდრეა ქოქ?აურ? შეხვდა ჭადრაკ?ს სხვა მოყვარულებს. 5 პარტ??დან მხოლოდ ერთ? წააგო სკოლ?ს უსაფრთხოებ?სა და დაცვ?ს სამსახურ?ს უფროსთან დანარჩენ? 4 პარტ?ა მოგებ?თ დაასრულა.
გამარჯვებებ? ვუსურვოთ პატარა მოჭადრაკეს!

კატეგორია: ---

 


ზამთრ?ს ბაღ?

ზამთრ?ს ბაღ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოშ?" ბევრ სასარგებლო ტრად?ც?ას ჩაეყარა საფუძველ?. წელს სკოლ?ს ცენტრალურ შესასვლელშ? მოეწყო ზამთრ?ს ბაღ?. ათეულობ?თ დასახელებ?ს ?შვ?თ? ჯ?შ?ს ყვავ?ლ?, 35-40 წლ?ს კაქტუსებ?, ჩ?ნურ? უცხო ყვავ?ლებ? სას?ამოვნო გარემოს ქმნ?ან სკოლაშ?. ბ?ოლოგ??ს მასწავლებელ?, ქალბატონ სალომე ბ?წაძ?ს კონსულტაც?ებ?თ ზამთრ?ს ბაღს თვ?თ მოსწავლეებ? უვლ?ან.

კატეგორია: ---

 


საახალწლო განწყობა

საახალწლო განწყობა სკოლ?ს სახვ?თ? და გამოყენებ?თ? ხელოვნებ?ს მასწავლებელმა ქალბატონმა პ?რ?მზე წ?კლაურმა მოსწავლეებს ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლზე წ?ნასაახალწლო განწყობა შეუქმნა. მეოთხეკლასელებმა (კლას?ს დამრ?გებელ? ქალბატონ? ეკა ბრელ?ძე) ზამთრ?ს თემაზე ?მუშავეს, პედაგოგ?ს დახმარებ?თ ნამუშევრებ? ააწყეს და ზამთრ?ს სოფლ?ს აპლ?კაც?ებ? გააკეთეს.
სკოლ?ს დ?რექც?ა მადლობას უხდ?ს ქალბატონებს პ?რ?მზე წ?კლაურს და ეკა ბრელ?ძეს ჩვენ? სკოლ?ს ბავშვებ?სათვ?ს მშვენ?ერ? ღონ?სძ?ებ?ს ორგან?ზებულად ჩატარებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ---

 


მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ?

მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ? მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ?
4 დეკემბერს 3 (3) კლას?ს მოსწავლეებმა დამრ?გებელ ეკატერ?ნე კვაჭაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მოგზაურეს ძველ დროშ? და გააცოცხლეს თამარ მეფ?ს ეპოქა. ბავშვებმა დ?დ? ?ნტერეს?თ ?მუშავეს და სა?ნტერესოდ წარმოადგ?ნეს მათ მ?ერ მოძ?ებულ? მასალა, მშობლებ?სა და მასწავლებლებ?ს წ?ნაშე. გამოვლ?ნდა საუკეთესო 4 ნაშრომ?, რომელთა ავტორებ?ც დამრ?გებლ?ს და დ?რექც??ს მ?ერ დასაჩუქრდნენ წ?გნებ?თ და ს?გელებ?თ.
სკოლა მადლობას უხდ?ს მესამე კლას?ს ყველა მოსწავლეს პროექტშ? აქტ?ურ? მონაწ?ლეობ?სათვ?ს, წარმატებებს უსურვებს მათ? კლას?ს დამრ?გებელს, ქალბატონ ეკატერ?ნე კვაჭაძეს.

კატეგორია: ---

 


სკოლა "ნ?ნო"

სკოლა წლ?ს ბოლოა და ჩვენ? ს?თბოთ?, ს?ყვარულ?თ და ს?კეთ?თ სავსე სკოლა კ?დევ ერთხელ მო?წონებს თავს საზოგადოებ?ს წ?ნაშე. ჩვენ? მოსწავლეებ?, გარდა ?მ?სა, რომ სკოლაშ? ?ღებენ საუცხოო განათლებას, გამო?რჩევ?ან მაღალ? ზნეობ?თ, გონ?ერებ?თ, მაღალ? ?ნტელექტ?თ, ამავე დროს მათ შექმნ?ლ? აქვთ საუცხოო პ?რობებ?. სკოლ?ს მესამე სართულ?ს დაშენებ?სა და ზაფხულ?ს არდადეგებზე ევროსტანდარტებ?ს დონეზე გაკეთებულ? რემონტ?ს შემდეგ მთლ?ანად სასკოლო შენობა, თ?თოეულ? კლას?, სათავსოებ?, ზამთრ?ს ბაღ?, ახალ? სპორტულ? მოედან?, საცურაო აუზ?, მდ?დარ? ბ?ბლ?ოთეკა ნამდვ?ლად ,,ავ თვალს არ დაენახება’’.
ბედნ?ერ ახალ წელს და უამრავ წარმატებას გ?სურვებ, ჩვენო სკოლავ!

კატეგორია: ---

 


სემესტრ?ს მ?წურულს

სემესტრ?ს მ?წურულს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?’’ პ?რველ? სემესტრ? ?წურება. თ?თქმ?ს ყველა კლასშ? ნოემბრ?ს თვეშ? ჩატარდა დ?რექც??ს და ყველა პედაგოგ?ს შეხვედრა მშობლებთან. მშობელთა შეკრებებს ერთგვარ? საანგარ?შო ხას?ათ? ჰქონდა, თ?თოეულმა საგნ?ს ხელმძღვანელმა მოკლედ გააცნო მშობლებს თავ?ანთ? მუშაობ?ს მეთოდებ?, ს?ახლეებ?, აუხსნეს სწავლ?სა და სწავლებ?ს მაღალ? ხარ?სხ?ს მ?ღწევაშ? არსებულ? გარკვეულ? ს?ძნელეებ?ც.
განსაკუთრებულ? ყურადღება დაეთმო მოსწავლეთა დ?სც?პლ?ნ?ს, გაცდენებ?ს და აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს საკ?თხებს.
ხაზგასმ?თ აღ?ნ?შნა თ?თქმ?ს ყველა კლასშ?, საჭ?როა მეტ? ს?მკაცრე, მომთხოვნელობა, თ?თოეულ? მოზარდ?ს პასუხ?სმგებლობ?ს გრძნობ?ს ამაღლება.

კატეგორია: ---

 


ახალ? წელ?

ახალ? წელ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ემზადება ახალ?, 2018 წლ?ს ლამაზად შეხვედრ?სათვ?ს: და?დგა საშობაო ნაძვ?ს ხე, საახალწლოდ მორთულ?ა საკლასო ოთახებ?. ს?თბო, ს?ყვარულ? და ს?ლამაზეა ყველგან!
დ?რექც?ა, თ?თოეულ? მასწავლებელ?, მშობლებ? აქტ?ურადაა ჩაბმულ? საშობაო ღონ?სძ?ებებშ?.
ძალ?ან გვ?ნდა, ჩვენ? ბავშვებ? ბედნ?ერებ? შეხვდნენ ახალ წელს!
ღმერთ? ?ყოს ყველა ბავშვ?ს მფრაველ?!

კატეგორია: ---

 

 


ტვ?ნებ?ს ბრძოლა

ტვ?ნებ?ს ბრძოლა დღეს დ?დ? დღე ?ყო შპს ?ნგლ?სურ სკოლა ,,ნ?ნოშ?’’.
სკოლ?ს საუკეთესო, ნ?ჭ?ერმა და გონ?ერმა მოსწავლეებმა მონაწ?ლეობა მ??ღეეს ე.წ. ,,ტვ?ნებ?ს ბრძოლაშ?’’.
ღონ?სძ?ება მაღალ დონეზე ჩატარდა. მართლაც შეუპოვარ გონებრ?ვ ჭ?დ?ლშ? მეთერთმეტე კლას?ს გუნდმა გა?მარჯვა.
ყველა მონაწ?ლეს:
7 კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: ლ?კა ახობაძე
1. ლ?კა ახობაძე
2. ჯოჯუა მ?რანდა
3. არუნაშვ?ლ? ელენე
4. ბერ?ძე თამარ
5. ნარ?ნდოშვ?ლ? ნ?ნო
8(1) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: მეშველ?შვ?ლ? თეკლე
1. მეშველ?შვ?ლ? თეკლე
2. კაჟაშვ?ლ? შმაგ?
3. ზვ?ადაურ? ბ?ბო
4. თამაზაშვ?ლ? თათ?ა
5. გახოკ?ძე ქეთევან
8(2) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: საბა გორგაძე
1. საბა გორგაძე
2. მელაშვ?ლ? თამაზ
3. სვ?ნტრაძე ნანა
4. კვარაცხელ?ა მარ?ამ
5. გულბან? გურამ
9(1) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: გორგაძე ლუკა
1. გორგაძე ლუკა
2. მათ?აშვ?ლ? მარ?ამ
3. ოქროჯანაშვ?ლ? ტატა
4. სანა?ა დავ?თ
5. არჩვაძე დ?ანა
9(2) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: გელაშვ?ლ? ბექა
1. გელაშვ?ლ? ბექა
2. ბა?დოშვ?ლ? ოთარ
3. მარ?ამ ჩოდრ?შვ?ლ?
4. ძაბახ?ძე საბა
5. ბერულავა დავ?თ
10(1) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: ჯოჯუა გ?ორგ?
1. ჯოჯუა გ?ორგ?
2. გ?გაურ? გ?ორგ?
3. ჯ?ნჭველაძე ნ?კა
4. კლდ?აშვ?ლ? დათო
5. ხანდამაშვ?ლ? ანდრ?ა
10(2) კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: ბურდ?აშვ?ლ? რატ?
1. ბურდ?აშვ?ლ? რატ?
2. წ?ვ?ლაშვ?ლ? ლუკა
3. თენე?შვ?ლ? ანანო
4. არუთ?ნოვ? ლუკა
5. ბერულავა ნ?ნო
11 კლას?
გუნდ?ს კაპ?ტან?: მუჯ?რ?შვ?ლ? დაჩ?
1. მუჯ?რ?შვ?ლ? დაჩ?
2. მნათობ?შვ?ლ? დავ?თ
3. გურჩ?ან? გ?ორგ?
4. ოზდემ?რ? დავ?თ
5. ლაზრ?შვ?ლ? ერ?კ
ვუხდ?თ მადლობას სკოლ?ს და კლას?ს წარმოჩენ?სათვ?ს, მაგრამ განსაკუთრებ?თ ქედს ვ?ხდ?თ გამარჯვებულებ?ს:
მუჯ?რ?შვ?ლ? დაჩ?, მნათობ?შვ?ლ? დავ?თ, გურჩ?ან? გ?ორგ?, ოზდემ?რ? დავ?თ, ლაზრ?შვ?ლ? ერ?კ.
კვლავაც გესახელებ?ნოთ ჩვენ? სკოლა.

კატეგორია: ---

 

უკან წინ